Referat fra generalforsamlingen

Referat af Bytingets generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017.

  1. Valg af dirigent.

Advokat og medlem af Bytinget Arne Skovbo blev valgt med akklamation.

Som dirigent konstaterede han, at generalforsamlingen i tide var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

  1. Formandens beretning.

Mogens Eeg aflagde sin sidste beretning som formand for Bytinget. Han havde valgt at koncentrere sin beretning i 12 punkter om de vigtigste sager og aktiviteter i det forløbne år. På den måde illustrerede formanden på en og samme tid, hvor omgangsrigt et arbejde, der er udført, og at arbejdet har været koncentreret om konkrete forhold som f.eks. stationsbygningen, støj på Havnevej og kassernegrunden samt virksomhedsbesøg for medlemmer.

Beretningen blev taget til efterretning

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Bente Lund fremlagde det reviderede regnskab, der viste et overskud på godt 4.400 kr.og et indestående på godt 12.000 kr.

Overskuddet overføres til næste år. Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. vedtæftens § 10.

Peter Sørensen og Bente lund var på valg og genopstillede. Mogens Eeg genopstillede ikke, men foreslog i sit sted Erik Hatt. Peter Sørensen, Bente Lund og Erik Hatt blev valgt.

 

  1. Valg af suppleanter jf. vedtægtens § 10.

Karina Gajhede genopstillede, medens John Knudesen for første gang stillede sig til rådighed.

Karina Gajhede blev valgt som 1. suppleant og John Knudsen som 2. suppleant.

 

  1. Valg af 1 revisor og 1 år samt revisorsuppleant for 1 år.

Karsten Hemmingsen genopstillede ikke som revisor. Mogens Eeg opstillede til posten og blev valgt. Arne Skovbo genopstillede og blev valg som revisorsuppleant. Der var ingen modkandidater.

 

  1. Eventuelt

Sekretæren noterede flere forslag til behandling i den nye bestyrelse.

Herefter takkede næstformand den afgående formand for indsatsen gennem 3 år. Denne takkede dirigenten for endnu engang at have ledt forsamlingen gennem dagsordenen,

 

Skagen, den 29, marts 2017.

 

 

Arne Skovbo

Dirigent

 

Referatet findes i underskrevet stand i foreningens arkiv.