Referat generalforsamling 18

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Skagen Bytings generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 i foreningshuset på Kappelborg.

 

 

 • Valg af dirigent. 

 

  1. Mogens Eeg blev valgt.
 • Formandens beretning. 

 

  1. Efter en spændende og livlig debat med flere fine forslag blev formandens beretning taget til efterretning.
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

Kassereren fremlagde trods røde tal på bundlinjen med humor det reviderede regnskab, der blev godkendt.

 

 • Behandling af indkomne forslag. 

 

  1. Der var ikke indkommet forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 10.Martin Knudsen, Jørgen Fink Petersen og Chresten Sloth Christensen genopstillede og blev valgt.

 

  1. Jens Borup takkede af. I hans sted blev Jens Vadet Poulsen valgt.
 • Valg af suppleanter.Richard Malmose blev som ny mand valgt.

 

  1. John Knudsen genopstillede og blev valgt.
 • Valg af revisorer. 

 

  1. Mogens Eeg og Arne Skovbo blev valgt.
 • Eventuelt. Skagen, den 21. marts 2018 Dirigent.

 

 1. Mogens Eeg
 2. Der udspandt sig på ny en livlig debat, mest om Skolemarken.

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

 

 

Da jeg for et år siden sagde ja til at være formand for Skagen Byting, troede jeg, at jeg vidste, hvad jeg gik ind til.

 

Det gjorde jeg ikke helt.

 

Jeg ville bare gerne give en hjælpende hånd til, at Skagen fortsat kunne være det gode sted, som min kone og jeg havde forelsket os i.

 

Når jeg ikke vidste, hvad jeg gik ind til, betyder det, at jeg ikke havde gjort mig klart

 • hvor mange sager vi behandler
 • og hvor dybt vi går ind i dem.

 

Hertil kommer, at bestyrelsen mente, at ved et formandsskifte, var tiden inde til

 • at vi foruden de fysiske sager – som vi tog os af før
 • at vi skulle i gang med arbejdet vedrørende perspektiver og udvikling af de geografiske områder, som den gamle Skagen kommune dækkede.

 

Et eksempel på det sidste er, vores forsøg på, at indhente data om pendlere, der hver morgen køre ind i vores by.

 

Disse data vil vi gerne bruge i samarbejdet med kommunen, og vores mål er, at få viden om, hvad der kan få pendlere til at bosætte sig i Skagen.

 

Derfor benyttede vi, den kedelige sag om besparelser på vores ryg- og gigtcenter, at få regionen til, at levere disse data, for det siger sig selv, at jo færre typer arbejdspladser vi har, jo svære er det, at få pendlere og deres familie til at flytte til Skagen.

 

Regionen kunne derfor passende kombinere, sundhedspolitik med egns politik og dermed både, bevare og udvikle arbejdspladser her i Skagen og ikke kun i Ålborg.

 

Desværre lykkedes det ikke, oplysningerne var der, men de kunne ikke udleveres, de var for personlige.

 

Generelt er situationen, som i ved, svær for byer og landsbyer, der ligger udenfor eller på kanten af pendlerafstanden til en stor by, folk flytter formentlig ikke til Skagen, fordi de vil pendle til Ålborg.

 

Mulighederne skal derfor findes lokalt, og vi skal selv tage initiativ til at udvikle dem, ingen fra hverken Frederikshavn eller Ålborg gør det, men vi har heldigvis gode venner begge steder.

 

Vi skal derfor ikke se os selv, som deres udkant, men som mulighedernes land og skabe rammer for, at mennesker med gå på mod og vilje får mulighed for at udfolde sig.

Det drejer sig i det hele taget om, at vi kan se og forstå hvilke ressourcer vi råder over og så få dem kortlagt.

 

Det har heldigvis mange eksempler på her i Skagen:

 • Vi har vores sommer ballet ved den Tilsandede Kirke
 • Vi har vores festivaler som gode kræfter arrangerer hvert år
 • Vi har vores fine nye fuglecenter på Grenen

 

alle er et godt eksempel på, at vi udnytter de ressourcer, som vi har.

 

Fuglecenteret er kun begyndelsen på noget større, fordi Fuglecenteret skal ses udviklet sammen med Grenensporet og de aktiviteter området vest herfor udvikles og rummer.

 

Det er derfor Bytinget går ind med støtte til Guldmejssøens venner.

Deres projekt er flot tænkt, som et rekreativt område, hvor der ellers kun ville være et kommunalt hul med regnvand.

 

Guldmajssøens venner har fra første færd arbejdet sammen med skoler og børnehaver, og stedet vil helt i den nye skolelovs ånd, kunne udvikles til et fantastisk undervisningssted.

 

Emner i undervisningen vil ikke blot være natur, men også kultur og teknik, som selve anlægget er udtryk for.

 

Læg hertil emner om sundhed.

Derfor er det vigtigt, at forlade sin IPad og bevæge sig ud i naturen?

 

Endeligt kan vi også håbe, at vi får et samarbejde med Oddecenteret om undervisning og oplevelser vedrørende kultur.

 

Vores seneste tiltag er, at vi har søgt Brøndums Legat om tilskud til en arbejdsgruppe med titlen,

Nyt fokus på Skagen Arkitektur.

 

Det er for tidlig at sige, om der kommer noget ud af det arbejde, men der er fokus på såvel byens nuværende arkitektur, som de fremtidige muligheder.

 

Det sidste bliver det sværeste og det kan godt være, at vi her skal nøjes med at være værter for møder, hvor muligheder og rammer for fremtidens byggeri drøftes.

 

Her kan jeg nævne at Susanne Eeg holder sommerskole for unge arkitektstuderende i uge 35, og hun skal være velkommen.

 

Nu vil jeg nævne nogle af de konkrete sager, som vi har arbejdet med i årets løb.

 

Jeg nævner dem bare, men bortset fra skolemarken, kommentere jeg dem ikke yderligere.

 

I må meget gerne stille spørgsmål senere, hvis der er emner, som i vil have debatteret

 

 1. uger – hvor vi skal betale for parkering, er nu færre end før

 

 1. uret på stationen er sat i gang

 

 1. Skolemarken blev indviet

 

 1. Sommerbussen blev sat i drift

 

 1. arbejdet med cykelsti på Bøjlevejen følges fortsat

 

 1. der arbejdes videre med forholdene på Sønderstrand, der løbende drøftes med kommunen

 

Det gør vi i øvrigt med flere andre sager, f.eks. Kasernegrunden, den nye affaldsordning og Skagen som fyrtårn vedrørende kystturisme.

 

Det sidste – må jeg ærligt sige –  at vi vedrørende kystturisme –  herunder lystfiskerturisme –  mangler en dialog med Skagen Havn og Turistforeningen

 

Vi har henvendt os, men der kommer ikke noget retur.

Det virker som om, at de ikke er interesseret i en dialog med os.

 

Skolemarkens fremtid er for os, som for jer, et vigtigt anliggende.

Den er på mange måder et symbol på Skawboernes egen vilje og dermed også forpligtelse til arrangement.

 

Vi kan ikke, som Skawboer bare række hånden frem og sige til kommunen:

 

”I må få ideer til, hvad der skal ske på marken og hvilke rammer skal der skabes.”

Det vil være flovt

 

Vi har derfor henvendt os til Skagens Levende Byrum og foreslået et samarbejde, for

 • at finde nøglerne til, hvordan vi gør stedet attraktiv og spændende for os selv og byens gæster

 

Vi har også kontaktet vore børnehaver, skoler og ungdomshus, samt Skagen Kultur og Fritidscenter, Skagen Sportscenter og Skagen Vandrehjem.

 

Vi har bedt dem hjælpe os med ideer til, hvad børn og unge i byen og byens unge gæster, kunne tænke sig at bruge skolemarken til.

 

Dette har foreløbig resulteret i mange gode forslag, men arbejdsgruben arbejder videre, de vil senere kontakte foreningen for ældre,

 

Når deres arbejde er færdig og alle forslag er behandlet, skulle det gerne ende med et borgermøde senere på året

 

Innovations og Kulturpris har vi også drøftet, det findes ikke i Skagen, men det kunne Bytinget i samarbejde med andre, herunder et pengeinstitut, måske råde bod på, hvis vi får den fornødne opbakning.

 

Afslutningsvis vil jeg blot fortælle, at vi har haft god succes med vores Grundlovsdag, vort virksomhedsbesøg og vort debatmøde med Kåre Dybvad.

 

Vi kunne godt have ønsket os lidt større deltagelse i de 2 sidstnævnte møder, men det skal ikke lægge en dæmper på, at begge møder var gode og givende oplevelser for os, som deltog.

 

På mødet med Kåre Dybvad blev det oplyst, at der arbejdes på, at der i alle byer i kommunen, skal oprettes et lokalråd således, at vores lokalråd bliver et af flere.

Vi følger selvfølgelig nøje udviklingen.

 

Jeg overdrager hermed beretningen til generalforsamlingens behandling.