Tillykke til Guldmajssøens Venner

Guldmajssøens venner ønskes tillykke med at de netop har modtaget 127.000 kroner fra Friluftsrådet. 

Og vi krydser fingre for at der kommer flere midler fra bl.a. HOME prisen, da bl.a. toiletfaciliteter er på ønskesedlen for denne grønne oase i byen.

Skagen Byting har fulgt og hjulpet til med dette projekt og det vil vi fortsat gøre.

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 11.september 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting

tirsdag 11. september 2018 kl. 16.00 i foreningshuset 1. sal

på Kappelborg

 

Afbud fra: Erik Hatt

 

Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Orientering om- /kommentarer til sommerens møder og arrangementer
 • Møder vedr. værftsudvidelse

Vi afventer VVM undersøgelsen, der forventes ultimo 2018

 • Møder vedr. havneudvidelsen – tilgængelighed for offentligheden, samt faciliteter for lystfiskere. Plan for udvidelsen vedlagt som bilag 1.

Enighed om det er meget positivt, at der arbejdes konstruktivt i den nedsatte arbejdsgruppe med havnedirektøren i spidsen og hvor Bytinget er repræsenteret

 • Møder med lokale initiativgrupper bag forslag til ny havnefront ved auktionshallerne.

Kort drøftelse af status for de tre initiativer

 • Møde med borgmesteren om vores samarbejde, herunder aftaler om samarbejdet – vores udkast hertil vedlagt som bilag 2

Bestyrelsen gav opbakning til det videre arbejde med at få en samarbejdsaftale i stand med borgmesteren/kommunen, på baggrund af det forelagte udkast. Hensigten er at få formaliseret en gensidig forpligtelse til at informere om igangværende og planlagte projekter og forslag der berører vores by.

Martin og Jens skal mødes med borgmesteren og kommunaldirektøren den 23.oktober

 

 1. Arkitektur,

orientering v. Chresten

 • Artiklerne i Ugeavisen og eventuelt bogprojekt på baggrund heraf.

Meget positiv tilbagemelding til artiklerne i Skagen Onsdag. Artiklerne fortsætter hver 14. dag indtil jul.

 • Udstillingen på Skagen Oddecenteret
 • Besøg af arkitekter

22/10 vil Anne Marie Fisker, i byrådssalen på Skagen Rådhus, byde velkommen til en arkitektkonference med deltagelse af ti europæiske arkitekter.

 • Generel orientering og drøftelse af nye initiativer

Chresten orienterede om at der arbejdes på at etablere et samarbejde mellem Skagen Byting, Skagen lokalhistoriske Forening og Iscafeen, hvor det er tanken at byde på foredrag, spisning m.m. henover vinteren. – Nærmere info følger.

 

 1. Fastlæggelse af arbejdsfordelingen i bestyrelsen

Udkast fra Chresten vedlagt som bilag 3

Bred enighed om at det er en rigtig god ide, at få flere til at tage ansvar for at orientere sig i arbejdet i byrådet og de forskellige kommunale udvalg. Chresten laver opdateret liste på baggrund af det aftalte. På sidste bestyrelsesmøde hvert år skal det drøftes, om fordelingen af opgaverne er hensigtsmæssig.

 

 1. Stranden ved Vesterby

Initiativgruppen har nu udarbejdet ansøgning til fondsmidler fra Skagen Havn og bedt Skagen Byting om at fremsende den i vort regi, hvilket er sket.

Ansøgning og vores anbefaling vedlagt som bilag 4 og 5

Vi afventer nu om ansøgningen resulterer i midler til projektet

 

 1. Autocampere

Orientering om status v. Chresten

Richard har talt med kommunaldirektøren om at få en kontaktperson i kommunens forvaltning med ansvar for dette område. Det er Ricards og Chrestens konklusion, at der skal opdateres på information til- og faciliteter for autocamperne

 

 1. Skolemarken

Status og det videre forløb?

Arbejdsgruppen fungerer ikke tilfredsstillende – vi prøver at få arbejdet tilbage på sporet, så der snarest kan blive udarbejdet en plan for indretningen af skolemarken. Desværre kom der ikke noget ud at vores kontakt til arkitektstuderende.

 

 1. Grundlovstaler 2019

Drøftelse af emner til hovedtaler

Formanden fik mandat til at kontakte et muligt emne til dette hverv

 

 1. Støj i gaden

Drøftelse af sommerens observationer og om de har givet anledning til at Bytinget skal foretage sig noget.

Ellers afventer vi den høring, som kommunen har meddelt, vil komme i dette efterår.

Flere af bestyrelsesmedlemmerne mente at kunne registrere færre problemer med larm fra restauranter og spillesteder denne sommer.

Vi afventer den lovede kommunale høring/evaluering i efteråret.

 

 1. Opfølgning på sager

Gadebelysning – her skal vi være opmærksomme på om kommunen holder fast i det gule lys når elpærerne skiftes.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af Skagen Byting til at holde øje med om elpærerne i deres område udskiftes med de oprindelige gule pærer, som det er lovet af kommunen.

 

 1. Åbning af Hvidegrøften

Kommunen har holdt beboerhøring om åbningen af grøften, der nu løber i rør fra nordre ende af Brovandevej til Bøjlevejen ved Jens Vævers Vej. Begrundelsen for planerne om åbning er den høje grundvandsstand.

Kort orientering om det afholdte borgermøde, hvor der helt overvejende var positiv stemning hos lodsejerne overfor åbning af grøften

 

 1. Nye planer for byens strande?

”Den almindelige strands dage er talte” – hvad er Bytingets holdning hertil?

Se Bilag 6 samt disse to links:

https://www.skagensavis.dk/2018/08/13/fremtidens-strande-til-politisk-droeftelse.html

https://www.skagensavis.dk/2018/09/02/kommissorium-for-fremtidens-strande-til-politisk-behandling.html

Enighed om at Bytinget skal følge det politiske arbejde med planer for vore strande.

Vi er positivt stemt for eventuelle forbedringer af toiletbygninger og eventuelt enkelte muligheder for etablering af bygninger med is salg o.lign, men vi er meget forbeholdne overfor at der åbnes for ”tivolisering”.

 

 1. Eventuelt

Chresten orienterede om at Gulmajssøens venner har fået et tilskud på 124.000 fra Friluftsrådet til realisering af ”bådhus” til ophold og madpakkespisning ved søen.

Bytinget siger stort tillykke hermed

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 27. november 2018 kl. 16.00

 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet i august 2018

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting

tirsdag 11. september 2018 kl. 16.00 i foreningshuset 1. sal

på Kappelborg

Afbud fra: Erik Hatt

Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Orientering om- /kommentarer til sommerens møder og arrangementer
 • Møder vedr. værftsudvidelse.
 • Vi afventer VVM undersøgelsen, der forventes ultimo 2018
 • Møder vedr. havneudvidelsen – tilgængelighed for offentligheden, samt faciliteter for lystfiskere. Plan for udvidelsen vedlagt som bilag 1.

      Enighed om det er meget positivt, at der arbejdes konstruktivt i den nedsatte                    arbejdsgruppe med havnedirektøren i spidsen og hvor Bytinget er repræsenteret

 • Møder med lokale initiativgrupper bag forslag til ny havnefront ved auktionshallerne.

Kort drøftelse af status for de tre initiativer

 • Møde med borgmesteren om vores samarbejde, herunder aftaler om samarbejdet – vores udkast hertil vedlagt som bilag 2

Bestyrelsen gav opbakning til det videre arbejde med at få en samarbejdsaftale i stand med borgmesteren/kommunen, på baggrund af det forelagte udkast. Hensigten er at få formaliseret en gensidig forpligtelse til at informere om igangværende og planlagte projekter og forslag der berører vores by.

Martin og Jens skal mødes med borgmesteren og kommunaldirektøren den 23.oktober

 

 1. Arkitektur, orientering v. Chresten
 • Artiklerne i Ugeavisen og eventuelt bogprojekt på baggrund heraf.

        Meget positiv tilbagemelding til artiklerne i Skagen Onsdag. Artiklerne fortsætter hver         14. dag indtil jul.

 • Udstillingen på Skagen Oddecenteret
 • Besøg af arkitekter

          22/10 vil Anne Marie Fisker, i byrådssalen på Skagen Rådhus, byde velkommen til en             arkitektkonference med deltagelse af ti europæiske arkitekter.

 • Generel orientering og drøftelse af nye initiativer

         Chresten orienterede om at der arbejdes på at etablere et samarbejde mellem Skagen              Byting, Skagen lokalhistoriske Forening og Iscafeen, hvor det er tanken at byde på                  foredrag, spisning m.m. henover vinteren. – Nærmere info følger.

 

 1. Fastlæggelse af arbejdsfordelingen i bestyrelsen

Udkast fra Chresten vedlagt som bilag 3

Bred enighed om at det er en rigtig god ide, at få flere til at tage ansvar for at orientere sig i arbejdet i byrådet og de forskellige kommunale udvalg. Chresten laver opdateret liste på baggrund af det aftalte. På sidste bestyrelsesmøde hvert år skal det drøftes, om fordelingen af opgaverne er hensigtsmæssig.

 

 1. Stranden ved Vesterby

Initiativgruppen har nu udarbejdet ansøgning til fondsmidler fra Skagen Havn og bedt Skagen Byting om at fremsende den i vort regi, hvilket er sket.

Ansøgning og vores anbefaling vedlagt som bilag 4 og 5

Vi afventer nu om ansøgningen resulterer i midler til projektet

 

 1. Autocampere

Orientering om status v. Chresten

Richard har talt med kommunaldirektøren om at få en kontaktperson i kommunens forvaltning med ansvar for dette område. Det er Ricards og Chrestens konklusion, at der skal opdateres på information til- og faciliteter for autocamperne

 

 1. Skolemarken

Status og det videre forløb?

Arbejdsgruppen fungerer ikke tilfredsstillende – vi prøver at få arbejdet tilbage på sporet, så der snarest kan blive udarbejdet en plan for indretningen af skolemarken. Desværre kom der ikke noget ud at vores kontakt til arkitektstuderende.

 

 1. Grundlovstaler 2019

Drøftelse af emner til hovedtaler

Formanden fik mandat til at kontakte et muligt emne til dette hverv

 

 1. Støj i gaden

Drøftelse af sommerens observationer og om de har givet anledning til at Bytinget skal foretage sig noget.

Ellers afventer vi den høring, som kommunen har meddelt, vil komme i dette efterår.

Flere af bestyrelsesmedlemmerne mente at kunne registrere færre problemer med larm fra restauranter og spillesteder denne sommer.

Vi afventer den lovede kommunale høring/evaluering i efteråret.

 

 1. Opfølgning på sager

Gadebelysning – her skal vi være opmærksomme på om kommunen holder fast i det gule lys når elpærerne skiftes.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af Skagen Byting til at holde øje med om elpærerne i deres område udskiftes med de oprindelige gule pærer, som det er lovet af kommunen.

 

 1. Åbning af Hvidegrøften

Kommunen har holdt beboerhøring om åbningen af grøften, der nu løber i rør fra nordre ende af Brovandevej til Bøjlevejen ved Jens Vævers Vej. Begrundelsen for planerne om åbning er den høje grundvandsstand.

Kort orientering om det afholdte borgermøde, hvor der helt overvejende var positiv stemning hos lodsejerne overfor åbning af grøften

 

 1. Nye planer for byens strande?

”Den almindelige strands dage er talte” – hvad er Bytingets holdning hertil?

Se Bilag 6 samt disse to links:

https://www.skagensavis.dk/2018/08/13/fremtidens-strande-til-politisk-droeftelse.html

https://www.skagensavis.dk/2018/09/02/kommissorium-for-fremtidens-strande-til-politisk-behandling.html

Enighed om at Bytinget skal følge det politiske arbejde med planer for vore strande.

Vi er positivt stemt for eventuelle forbedringer af toiletbygninger og eventuelt enkelte muligheder for etablering af bygninger med is salg o.lign, men vi er meget forbeholdne overfor at der åbnes for ”tivolisering”.

 

 1. Eventuelt

Chresten orienterede om at Gulmajssøens venner har fået et tilskud på 124.000 fra Friluftsrådet til realisering af ”bådhus” til ophold og madpakkespisning ved søen.

Bytinget siger stort tillykke hermed

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 27. november 2018 kl. 16.00