Jule og nytårs hilsen 2020.

December 2020.

Jule og nytårs hilsen til samtlige medlemmer af Skagen Byting.

Det er en grå december, vådt udenfor og koldt.

Vi har alle været igennem et ualmindeligt år, meget er forandret, men trods forskellige fatale fejl og stramme nødvendige regler, som desværre mange er blevet ramt af på forskellige måder – nogle ret voldsomt, og andre har heldigvis klaret sig igennem trods diverse besværligheder.

Skagen Byting har afholdt møder og er stadigvæk i vigør med ny formand og en lille bestyrelse, men vi er aktive, og der er nok af emner, thi der sker meget i Skagen og vigtigt for bestyrelsen er, at vi får jer – vores medlemmer – med til at hjælpe os med jeres meninger og viden om, hvad I syntes, der er godt og modsat.

Nu nærmer sig Julen hastigt og dernæst et nyt år, og med opbakning fra vores medlemsskare og borgerne i Skagen kan vi gøre en indsats og være stemmen fra Skagen til Frederikshavn Kommune til gavn for vores egn.

Tak for jeres tålmodighed med bestyrelsen. Vi er parate til debat, gode ideer og noget at gå videre med til Frederikshavn Kommune.

Skagen Bytings formand og bestyrelse ønsker alle medlemmer og deres familier

en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår 2021.

I håb om at vi snart kan lægge Corona tiden bag os, thi uanset hvad, så går vi imod lysere tider, når det atter bliver forår, men husk at passe godt på jer selv og hverandre og nyd naturen.

Med de bedste ønsker for alle sendes denne hilsen fra Skagen Bytings formand og bestyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra d. 7. september 2020

Referat af extra ordinært bestyrelsesmøde i Skagen Byting

mandag den 7. september 2020.

 Tilstede:

Erik Hatt (formand)

Chresten Sloth Christensen (næstformand)

Jørgen Fink Petersen (kasserer)

Helle Christensen (sekretær)

Hanne Heilmann (sekretær)

Michael Jørgensen (suppleant)

Afbud fra Hans Nielsen (supplant)

1. Vores strande.

Planen er udarbejdet af 3 arbejdsgrupper (Strandforum Nord) repræsenterende hver af de 3 gamle kommuner. Peter Sørensen har været formand for arbejdet med ”Strandforum Nord”, og Skagen Byting har her været præsenteret af Jens V. Poulsen. Som udgangspunkt vil planen være et styringsredskab for kommunens fremadrettede arbejde med strandene, men planen er samtidig ment som et lokalt oplæg til videre arbejde.

Skagen Byting kan nu tage stilling til, om man herfra vil sætte sig i spidsen forkonkretisering og realisering af ideerne for især Bystranden ved Vestre Strandvej, samt Sønderstrand. Det kan jf. bilag ske med vedtagelse af procesplan.

Bestyrelsen besluttede jf. bilag, at iværksætte procesplan frem mod konkretisering og evt. realisering af ideerne vedrørende vores strande.

2. Brev fra Hanne D. Heilmann.

Hanne fremlagde dels skriftligt, dels mundtligt en række problemstillingerne, som hun ønskede, at Skagen Byting skulle tage stilling til eller arbejde med.

Formanden bad Hanne D. Heilmann liste problemstillingerne i punkter frem mod næste bestyrelsesmøde.

3. Evt.

Bestyrelsen drøftede løst og fast, og formanden Erik Hatt tilkendegav, at han frem mod næste bestyrelsesmøde vil udforme et skriftligt oplæg vedrørende servicering af de fremtidige turister i Skagen.

Michael Jørgensen fortalte, at det første møde i arbejdsgruppen vedrørende ”Vækst i turister i Skagen” var meget positivt, og han så frem til næste møde i denne arbejdsgruppe.

Næste bestyrelsesmøde i Skagen Byting er fastlagt til tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 16.00

 

H H/HC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra d. 11. august 2020

 

Referat af bestyrelsesmødet i Skagen Byting

tirsdag den 11. august 2020.

 Tilstede:

Erik Hatt (formand)

Chresten Sloth Christensen (næstformand)

Jørgen Fink Petersen (kasserer)

Helle Christensen (sekretær)

Hanne Heilmann (sekretær)

Michael Jørgensen (suppleant)

Hans Nielsen (suppleant)

Formanden Erik Hatt bød velkommen til dette første møde efter

konstitueringen d. 7. juli 2020.

1. Fornyelsen af CVR registreringen er sket.

2.  Sekretærjobbet fordeles således: Hanne Heilmann tager referat af møderne. Helle Christensen tager sig af den tekniske del, så det bliver sendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

3.  Indtil videre varetager Jørgen Fink Petersen Bytingets hjemmeside og Facebook side.

4.

A. Vedr. turistarbejde: Der blev oplyst, hvorledes samarbejde og destination er blevet ændret og fremover vil være. Alle blev orienteret om brev fra Rene’ Zeeberg. (Ønsket var dog stadig med et lokal islæt).

Borgmesteren er glad for samarbejdet, da det kan give mulighed for statstilskud.

Generalforsamlingen i Turist Nord vil blive afholdt d. 25. august 2020. Handelsstandsforeningen, Hotel & Restauratørforeningen samt Turist Nord vil deltage.

Man enedes om, at punktet vil blive et punkt på næste bestyrelsesmøde.

B.  Jørgen Fink Petersen og Chresten Sloth Chr. afholder møde med Peter Sørensen vedr. skabelse af ny vækstpotentiale (3 underudvalg, Syd, Midt og Nord).

C.  Frederikshavns udvalg beslutter på erhvervsmøde, og Michael Jørgensen vil på Skagen Bytings vegne deltage i udviklingsworkshop projekt VÆKST SKAGEN d. 3. september 2020, herunder Bystranden ved Skurbyen, og hvorvidt det skal være lokalt drevet.

D.  Der er et alment ønske fra flere om, at EN AKUTBIL SKULLE VÆRE fast tilknyttet Skagen på helårs basis. Hanne Heilmann informerede om det offentlige møde i Skagen Kultur – og Fritidscenter d. 10. august 2020.

E.  Vedr. møder med borgmesteren og kommunaldirektøren: Det besluttes, at vi ikke som tidligere vil have faste møder med borgmesteren og kommunaldirektøren, men at vi vil bede om møder, når vi har specielle emner, vi vil diskutere med dem.

F.  Punkterne a – j

a.  Anløb af krydstogtsskibe: Det har været meget begrænset grundet Covid-19.

b.Værftsudvidelsen blev drøftet.

c.  Vejudvidelsen blev drøftet. Under dette emne blev shuttlebusser nævnt som en mulig fremtidig løsning. Disse små eldrevne busser kunne fremover skåne miljøet, byens små veje, og dermed gavne turismen om sommeren og fastboende om vinteren.

d.  Kystsikringen blev berørt og den forandring, som havneudvidelsen har og stadig fremover vil afstedkomme. Borgmesteren har meldt ud, at den fredede klit ved Sønderstrand/Vippefyret skal re -etableres snarest.

e.  Hotelplanerne ved Rolighedsvej: Det bliver stort, men intet mere kan gøres.

f.  By belysning: Man ønskede – så vidt det er muligt – at beholde de gamle standere.

g.  Kasernegrunden: Man er stadigvæk uforstående overfor, hvorfor Kommunen ikke kan få denne sag afsluttet og dermed få denne SKAMPLET fjernet og grunden ryddet.

h.  Spillestøj: 25 dage med musik blev til 45. Godt nok fordelt på bestemte dage. Man talte om, at politiet kunne give bødestraf til de, der overtrådte de pålagte regler.

i.  Man omtalte de helårs såvel som udlejningsboliger, der reelt tabte i værdi på grund af støj og larm.

j.  Man berørte de almene boliger som helhed, men også planerne, der påtænkes på det gamle varmeværfts grunde.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 27. oktober 2020.

 

 

 

 

 

 

H H/H C

 

 

 

 

 

 

Referat fra d. 7. juli 2020

Referat af konstituerende møde i Skagen Bytings bestyrelse den 7. juli 2020.

 1.  Konstitution:

–  Formand: Erik Hatt

–  Næstformand: Chresten Sloth Christensen

–  Kasserer: Jørgen Fink Pedersen

–  Sekretariat: Hanne Heilmann, Helle Christensen

–  Suppleant: Michael Jørgensen

–  Suppleant: Hans Nielsen

2.  Udtalelse jf. høring vedrørende hotel på den gamle politigårds grund: Bestyrelsen besluttede ikke at udtale sig, da formentlig alle synsvinkler på sagen er kendte, og bestyrelsen derfor ikke kan tilføre sagen nyt.

3.  Ekstraordinær generalforsamling: Bestyrelsen besluttede ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, men i stedet at tilbyde suppleanterne allerede nu at indtræde i bestyrelsen.

4.  Evt.: Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 11. august kl. 14.30.

Sted og dagsorden udsendes senere.

 

Nyhedsbrev December 2020.

Nyhedsbrev

Så er vi i gang igen.

Forårets coronastart satte Bytingets arbejde på pause. Vi kunne bl.a. ikke afholde vores generalforsamling. Den blev i stedet holdt senere hvor meget få mødte frem.

Vi var dog så mange, at vi kunne besætte 6 af 7 pladser i bestyrelsen samt en suppleant plads.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Erik Hatt.

Næstformand: Chresten Sloth Christensen

Kasserer: Jørgen Fink Petersen

Sekretær: Hanne Heilmann

Bestyrelsesmedlem: Helle Christensen

Michael Finn Jørgensen er menigt medlem af bestyrelsen, og Hans Nielsen, Oddecenteret, er suppleant.

Bestyrelsen har siden holdt 2 møder. På det første gennemgik vi alle de sager, der fortsat var åbne. Vi besluttede at lukke flere af sagerne, såfremt medlemmerne ikke tilkendegiver, at de fortsat ønsker, at vi arbejder med dem. Listen færdiggøres på næste møde den 27.oktober.

Vi drøftede desuden situationen vedrørende lægedækning i Skagen og fremtidens turistarbejde.

Vedrørende lægedækningen uden for konsultationstiden har der siden været et borgermøde, og nu har regionen besluttet, at vi skal have en paramediciner hele året. Vi kan ikke tage æren for denne gode beslutning, selv om vi har gjort, hvad vi kunne for at være med til at lægge pres på regionen. Tilbage står spørgsmålet om sygetransport, som vi ikke ved, om medlemmerne ønsker at vi skal gøre mere ved?

Vedrørende turistarbejdet er i kontakt med Turisthus Nord, og i samme sekund vi ved, hvad de vil, er vi parate til at påvirke og medvirke på den ene eller anden måde.

På sidste møde drøftede vi, hvordan rammerne for vores samarbejde med kommunen fremover skal være. De faste møder med borgmester og kommunaldirektør hvert kvartal ønsker vi ikke at fortsætte, men vi ønsker ad hoc møder med borgmesteren og udvalgsformænd, hvor problemstillingerne konkret er inden for deres udvalgs område. Der kan være andre ønsker, og derfor genoptages drøftelsen på næste møde den 27. oktober. Medlemmernes bidrag er meget velkomne.

Vi drøftede desuden vore strande. Her har kommunen udarbejdet et oplæg for alle strande i kommunens geografiske område, delt i oplæg for syd, midten og nord. Bytinget skal tage stilling til, om vi skal gå i offensiven vedrørende Sønderstrand og Bystranden (lige uden for Vestmolen ved skurbyen).

Bestyrelsen har foreløbig besluttet, at vi iværksætter en proces, hvor vi indhenter viden, og hvor vi sonderer, om andre foreninger i byen vil være med i arbejdet. Også denne sag vil være at finde bestyrelsens næste møde.

Erik Hatt

Formand