Bytingets arbejdsfordeling – vedtaget på bestyrelsesmøde 14. oktober 2021.

Bytinget. Arbejdsfordeling. Besluttet på bestyrelsesmøde 12. oktober 2021.

Chresten
Tegner foreningen i offentligheden og fordeler og koordinerer arbejdet.
Indkalder generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne.
Godkender bestyrelsens og generalforsamlingens dagsorden, leder bestyrelsens møder og godkender referatet inden det udsendes.
Deltager i diverse arbejdsfora.

Michael
Overtager i formandens fravær dennes opgaver.
Leder desuden samarbejdet med instanser og grupperinger efter eget ønske eller bestyrelsen og formandens bestemmelse.

Jesper
Læser korrektur på dagsordener og referater fra bestyrelsens møders samt fra generalforsamlingen.
Varetager den kollektive medlemskontakt pr. mail.
Bestyrer hjemmesiden og evt. facebook
Deltager efter eget ønske eller bestyrelsens og formandens bestemmelser i repræsentationer og arbejdsgrupper.

Jørgen
Varetager indmeldelser og udmeldelser og forestår foreningens budget og regnskab.
Deltager efter eget ønske samt formandens og bestyrelsens beslutninger i repræsentationer og arbejdsgrupper.

Menige medlemmer og suppleanter
Deltager efter eget ønske samt formandens og bestyrelsens beslutning i repræsentationer og arbejdsgrupper.

Kommunens udvalg mv. følges således:

Økonomiudvalget og byrådet: Chresten.

Teknisk Udvalg: Michael og evt. Jens Christian

Plan- og Miljø: Michael og evt. Jens Christian

Børn og Unge: Jens Christian

Folkeoplysningsudvalget: Jørgen

Kultur- og Fritid; Jørgen

Socialudvalget: Jens Christian

Sundhedsudvalget: Jesper

Forsyningen: Hanne og Chresten
Følgeskabet indebærer, at man orienterer sig i dagsordenen og referater, som man kan abonnere på, og at man i det omfang, man finder fornødent, orienterer formanden/bestyrelsen om sager/beslutninger, der her vigtige for vores bys ve og vel.
Listen revideres 1 gang årligt, første gang dog på sidste møde inden generalforsamlingen.

Referat Bestyrelsesmøde 12. oktober 2021.

Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 i foreningslokalet Kappelborg.

1. Siden sidst.
Status vedrørende Gl. Kirkesti, skolemarken, borgermødet (aflyst), bystranden, elladestation(er) og parkering, kasernegrunden, hvor der p.t. ikke er nyt at beslutte.
Ad. 1: ok, men der skal tromles.
Ad. 2: Michael tager direkte kontakt til Allan Kastor- Bytinget følger op i december, bla. med Jens Christians forslag.
Ad.3: borgermødet aflyst.
Ad 4. Jørgen og Michael arbejder videre med vandprøver og evt. nyvalg af arkitekt.
Ad.5: Formanden og Jøren arbejdere videre. Eventuelle placeringer: Grunden ved værftet og grunden ved rundkørslen Buttervej mv. mod Grenen.
Ad.6: Bytinget har over årene bragt spørgsmålet op adskillige gange, og afventer en åbning før videre.

2. Samarbejdet med kommunen.
Formanden vil fremlægge forslag til samarbejdsformer med kommunen, og bestyrelsen skal tage stilling til forslaget og beslutte, hvem der skal repræsentere Bytinget ved fysiske møder.
Formanden refererede fra mødet med den nye kommunaldirektør, der var åben for samarbejde.
Bestyrelsen besluttede, at samarbejdet foreløbig ikke skal omfatte faste kvartalsvise møder, men møder efter behov, hvor formanden for det meste deltager, men altid sekunderes af et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter interesse og behov.

3. Arbejdsfordeling.
Formanden fremlægger forslag til arbejdsfordeling frem til generalforsamlingen.
Arbejdsfordeling fremgår af bilag, der jf. punkt 5 sættes på hjemmesiden.

4. Sommerens forløb.
Bytinget har modtaget skrivelse fra Thomas Mose vedrørende forholdene i lystbådehavnen. Desuden besluttede vi sidst, at vi hver især skulle bidrage med fakta og eventuelle personlige oplevelser for bekendte.
Formanden fremlægger på den baggrund forslag til strategi- og handleplan med følgende faser:
1. Opsamling af fakta og personlige beretninger.
2. Nedskrivning af samme.
3. Præsentation heraf til relevante parter, der anmodes om at skrive et mål for turismen i Skagen i 2030. Medlemsmøde/offentligt møde med nyvalgte byrådsmedlemmer. Udvalgsarbejde og evt. fremsættelse af forslag for kommunen/offentligheden.

Bestyrelsen tog kommunens evaluering til efterretning, og formanden udarbejder et nyt forslag til bestyrelsens møde i december, bla. henblik på mødet med de nyvalgte byrådsmedlemmer i februar 2022.

5. Kommunikation og IT.
Bestyrelsen skal drøfte sin egen interne kommunikation, kommunikationen med medlemmer og den offentlige kommunikation.
Jesper Hegaard har gjort en stor indsats for at få hold på, hvilke IT – platforme, vi har, og hvordan de kan bruges. Jesper fremlægger resultaterne og af sit arbejde, og bestyrelsen skal beslutte, hvilke IT – platforme vi fremover skal satse på, og hvordan de skal bruges.
Jesper har stort styr på vore IT – muligheder. Bestyrelsen besluttede, at der skal sendes nyhedsbreve direkte pr, mail, medens andre kan abonnere på brevene via hjemmesiden. På hjemmesiden skal referater af bestyrelsens møder samt generalforsamlingen være tilgængelige.
Brugen af facebook afventer yderligere afklaring.
Internt skriver vil til orientering, hvis det er tilfældet og respons, hvis bestyrelsens medlemmer skal tage stilling til mailens indhold.

6. Grundlovsfesten.
Hanne Heilmann og Jesper Heegaard står for opgaven, men vi skal allerede nu have forslag til taler på bordet og evt. beslutte, hvem der har 1. prioritet, 2. prioritet osv.
Ingen forslag endnu. Hanne og Jesper arbejder videre med sagen frem til mødet i december, hvor formanden skal medbringe en todo-liste, og hvor der skal tages stilling til, om vi skal genindføre ideen om et lokalt talent som musisk indslag, og hvor der i øvrigt gerne må være forslag til musisk og sange.

7. Økonomi og medlemstal.
Jørgen Fink lægger fakta frem, men der lægges ikke op til nye beslutninger.
Jørgen fremlagde de skønne oplysninger om, at vi har næsten 200 medlemmer og en formue på den rigtige side af 40.000 kr.

8. Udvikling og afgrænsning af Nordbyen.
Nordbyen har nu i mange år været Skagens udviklingsområde. Tiden er derfor inde til at overveje, hvad bydelen skal rumme ud over parcelhuse og andre boligformer, og hvor byens grænse mod nord bedst placeres.
Bestyrelsen skal drøfte, om det er en opgave, vi kan og skal løfte, og hvordan er proces i givet fald skal udformes sammen med hvem?
Michael og Chresten udarbejder et oplæg til, hvordan den sag skal gribes an.

9. Evt.
Se siden sidst nr. 5. Desuden drøftedes udsigten for den gamle smedje på Vesterbybvej. Michael med Chresten på slæb undersøger sagen.
Næste møde: Tirsdag 7. december kl. 16:00

Referat Bestyrelsesmøde 24. august 2021

Bestyrelsesmøde i ny bestyrelse. 24. august 2021

1.      Konstituering.

–        Valg af formand.

–        Chresten Sloth Christensen blev valgt.

–        Valg af næstformand

–        Michael Jørgensen blev valgt,

–        Valg af sekretær

–        Jesper Hegaard blev valgt.

–        Valg af kasserer.

–        Jørgen Fink Petersen blev valgt.

–        Valg af tovholder for medlemshvervning.

–        Hanne Heilmann blev valgt som tovholder. Jens Christian Støckler medvirker også.

 

2.      Generalforsamlingen.

Ad. A. Skolemarken.

Kommunen har nu besluttet, at arbejdsgrupper vedrørende skolemarken skal fortsætte sit arbejde med realiseringen af Himmel og Hav.

Bestyrelsen skal beslutte, hvem der fremover skal repræsentere Bytinget i arbejdsgruppen, og om vedhæftede brev vedrørende arbejdsgruppens arbejdsform.

Jens Christian Støcklers forslag vedrørende skolemarken blev fremlagt og drøftet. Sammen med Michael Jørgensen blev han valgt som Bytingets repræsentant i arbejdsgruppen vedrørende skolemarken. Bytinget sender arbejdsgruppen et forslag til principper for arbejdet.

Ad. B. Sommerens forløb.

På generalforsamlingen blev det fremhævet, at fest og musik havde bredt sig til flere forskellige steder i byen med deraf følgende problemer.

Det blev fremhævet, at udviklingen har med udlejning af lejligheder mv, til unge samt coronaens indflydelse på unges valg af feriedestination og værtshusenes åbningstider.

Forslag: frem til næste møde noterer hvert medlem af bestyrelsen udsagn om sommerens forløb og sender dem til formanden til sammenskrivning. På d et grundlag træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt Bytinget skal gå ind i sagen eller ej, og i givet fald hvordan.

Forslaget blev godkendt. Der indhentes erfaringer fra Løkken, ligesom overvejelser over turismen på Læsø inddrages.

 

3.      Fastsættelse af mødedatoer og reaktionstid på spørgsmål sendt elektronisk fra et af bestyrelsens medlemmer.

Jesper spiller ud vedrørende mødedato i oktober og december. Chresten spiller ud vedrørende responstid på spørgsmål og forsalg sendt til medlemmerne elektronisk

Næste møde blev fastsat til den 16.10. Heilmann står for booking. Responstiden blev fastsat til 2 døgn.

 

4.      Listning og prioritering af opgaver frem til generalforsamlingen i marts.

Bestyrelsen skal drøfte, hvilke opgaver, der skal iværksættes her og nu, og hvem tovholderen skal være.

Der er tale om følgende opgaver, der kan ændres og suppleres:

–        Bystranden.

–        Jørgen Fink Petersen og Michael Jørgensen valgtes om Bytingets repræsentanter i det fortsatte samarbejde med andre om Bystranden.

–        Borgermøde

–        Chresten Sloth Christensen fik til opgave at arrangere et borgmøde/offentligt møde med en central person. Mødet skal arrangeres i oktober/november samt medlemsmøde med nyvalgte medlemmer af byrådet og regionsrådet valgt i Skagen (januar/februar)

–        Virksomhedsbesøg

–        Udgår i år.

–        Grundlovsfesten

–        Hanne Heilmann valgtes som tovholder, Jesper Hegaard medvirker

–        Samarbejde med kommunen og repræsentanter i regionsrådet valgt i Skagen

–        Udsat.

–         Byudvikling, herunder elladestationer.

–        Udsat

 

5.      Eventuelt.

Intet.

Referat af Generalforsamling 17. august 2021

Referat af Skagen Bytings Generalforsamling 17. august 2021.

  1. Valg af dirigent.

Mogens Eeg blev valgt.

  1. Formandens beretning,

Beretningen blev godkendt.

  1. Økonomi.

Jørgen Fink Pedersen fremlagde foreningens reviderede regnskab, der viste et indestående på 31.655,78 og et medlemstal på 161.

4. Valg

Punktet blev på dirigentens forslag flyttet frem som nummer 4, ligesom forsamlingen godkendte, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i det kommende år kunne fastsættes til 5.

Forsamlingen godkendte begge forslag.

  • Michael Jørgensen og Jesper Hegaard valgtes til bestyrelsen
  • Jens Christian Støckler valgtes som suppleant.
  • Mogens Eeg valgtes som revisor.
  1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

Der udspandt sig en livlig debat om skolemarken og sommerens forløb med mange turister.

Skagen, den 18. august 2021

Mogens Eeg

Dirigent.