Turismeudvikling i Skagen. Brev til Borgmesteren m. fl. – januar 2022

Til Frederikshavn Kommune

Att.: Borgmesteren

cc.: formanden for Plan og Miljø.

Vedrørende turismeudviklingen i Skagen.

Skagen Byting har i perioden efter sommerferien og frem til jul arbejdet med turismeudviklingen i Skagen. Vi har forsøgt at samle en række data og personlige oplevelser vedrørende de udfordringer, turismen har givet byen, specielt i 2021.

Dette arbejde er endnu ikke færdigt, men vi vil allerede nu gerne anmode kommunen om – bl.a. med baggrund i dette materiale – at iværksætte en professionel proces, der skal afklare, hvilke trædesten, der skal til i en ny formuleret turismestrategi for Skagen. En strategi, der skal afklare, hvilke mål turismen skal arbejde efter at nå, og hvordan vi når disse mål. Målene skal naturligvis være i overensstemmelse med kommunens samlede turistpolitik. Det indsamlede materiale vil blive fremsendt, når vi bl.a. har data fra politiet klar.

Skagen Byting er klar over, at en sådan proces intet vil ændre i forhold til 2022, men så får vi muligheden for også at indarbejde erfaringerne fra dette år, der måske bliver anderledes end 2021.

Vi foreslår, at der nedsættes et § 17. stk. 4. udvalg, jf. bekendtgørelse om lov om kommunernes styrelse (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/47). Det foreslår vi, fordi det er vigtigt, at lokalsamfundet er direkte repræsenteret i udvalget, og da kommunen selv bestemmer sammensætningen af et sådant udvalg, giver dette en mulighed for at ansvarliggøre turistaktører og skagboer, der ”skal leve med turismen” og dermed nå frem til beslutninger, deri al fald moralsk ikke blot forpligter kommunen, men også turistaktører og borgere. Skagen Byting medvirker gerne.

Med venlig hilsen.

Chresten Sloth Christensen

Fmd. Skagen Byting.