Referat bestyrelsesmøde 15. februar 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Bytinget – 15. februar 2022.

 1. Siden sidst.
 1. 1. Møde med destination Nord,
 2. 2. svenske vindmølleparker i Kattegat,
 3. 3. udadvendte aktiviteter i foråret 2022,
 4. 4. udvikling og afgræsning af Nordbyen,
 5. 5. diverse byggerier i byen, 6 Fiskeriplatforme.

Ad. 1. Hanne H. refererede fra et fint og oplysende møde. Herom mere på generalforsamlingen.

Ad. 2: Bytinget afventer en visualisering af, hvordan møllerne tager sig ud fra Skagens gren.

Ad.3: På grund af corona begrænses til generalforsamlingen, der til gengæld afsluttes med et spændende indslag, som bestyrelsen forventer sig meget af, men ikke nu vil røbe.

Ad. 4: Intet nyt.

Ad. 5: Hanne H. fortalte om, hvordan flere byggerier eller tilbygninger til samme skæmmer Skagen. Hanne har undersøgt flere muligheder for indsigelser og vender tilbage til sagen, når muligheder for påvirkning viser sig.

Ad. 6: Bestyrelsen kunne glæde sig over, at fiskeplatformene er en realitet og benyttes ihærdigt. Bytinget har lige fra det første forslag på vestmolen støttet ideen og arbejdet for den. Der er bl.a. i Bytingets navn søgt om penge hos Friluftsrådet, der har bevilget 300.000 kr.

 1. Medlemstal og økonomi.

Jørgen Fink giver oplæg, hvorefter foreningens status drøftes.

Jørgen Fink kunne berette, at vi igen er over 100 medlemmer og har en formue på godt 40.000 kr. Jens Christian Støckler kunne fortælle, at vores branding langt fra er god nok, hvilket Hanne Heilmann kunne bekræfte, idet hun kendt flere, der troede at Tinghuset og Bytinget er det samme.

 1. Bystranden.

Status og projektgruppe ved Jørgen Fink.

Jørgen Fink fortalte, at status er, at der her og nu skal nedsættes en projektgruppe. Michael Jørgensen kunne berette, at en der går rygter om, at en anden gruppe også arbejder med et projekt på Bystranden.

Jørgen vælger personer til projektgruppen og indkalder til møde. Michael kontakter omgående denne nævnte gruppe, medens Chresten drøfter sagen med borgmesteren.

 1. Grundlovsfest.

Formanden har som lovet kontaktet den taler, bestyrelsen anbefalede. Det blev et ja. I lyset af punkt 2 skal bestyrelsen derfor tage endelig stilling til arrangementet og jf. todo-listen fordele opgaverne mellem sig.

Jesper Hegaard tager styrepinden og kontakter straks Kappelborg. Jesper og Hanne står for arrangementet og har ”todo” papiret klar til brug.

 1. Turismen.

Foreningens oplæg er godt modtaget i kommunen, der efter foreningens møde med borgmesteren den 8. marts overtager arbejdet. Foreningens muligheder i det videre arbejde drøftes.

Bytinget har modtaget forslag til møde fra Rolf Hauge samt en skrivelse om problemerne i midtbyen og på havnen fra Poul Bendixen.

Formanden svarer på henvendelserne, som bestyrelsens delegation tager med sig til mødet på borgmesterens kontor den 8. Mars.

 1. Ladestationer.

Formanden giver oplæg efter møde med kommunen. Foreningens muligheder for at påvirke placeringen af ladestandere drøftes.

Bytinget afventer kommunens liste over mulige placeringer af ladestationer.

 1. Generalforsamling.

Bestyrelsen skal beslutte dato i marts, foreslå dirigent og beslutte, hvilket foredrag der skal efterfølge generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles i Skagen Kultur og Fritidscenter den 31. marts 2022. Hanne booker Heilmann booker et lokale. Michael kontakter spændende nye folk og spørger, om de vil fortælle om deres visioner og projekter umiddelbart efter generalforsamlingen.

 1. Evt.
 1. Hvert medlem af bestyrelsen afleverer snarest kopi af sygesikringsbevis og
  kørekort eller pas til Sparekassen Vendsyssel.
 2. Næste bestyrelsesmøde afholdes på Kappelborg den 15. marts kl. 16. Mødet forventes at bliver kortere end normalt.

Resultat af indsamling af oplysninger om turisme Skagen – 2021 til februar 2022.

Turisme i Skagen i fremtiden – februar 2022

Skagen Byting har over ¾ år samlet en række dato og personlige oplevelser vedrørende turismen i Skagen.

Det er sket på baggrund af debatten på foreningens generalforsamling i det sene forår 2021.

De vigtigste data og personlige oplevelser følger her:

Vi starter med politiets registreringer. Det fremgår heraf, at antallet af henvendelser til politiet vedrørende musikulemper er steget markant fra 2018 og 2019 til 2020 og 2021.

Hvis vi trods lavere tal ser i procent vedrørende ”uro og uorden i øvrigt” vil vi konstatere det samme billede. Der er altså ingen tvivl om, at 2020 og 2021 har været til større genere for borgerne i Skagen end i årene før, men tallene siger ikke noget om, hvor i Skagen musikstøjen og uro og uorden i øvrigt er steget eller hvorfor

Blandt Bytingets medlemmer mener flere at have konstateret, at der er tale om, at langt flere helt unge mennesker i 2020 og 2021 har besøgt Skagen, at musikken på havnen er intensiveret, og at der ude i byen har været spillet meget musik og desuden været en del uro efter, at restauranterne blev lukket kl. 23.

Flere har tilkendegivet, at støjen og uroen ude i byen er selvoplevet.

Når tallene skal vurderes, skal der i øvrigt tages højde for, at tallene alene fortæller om musikstøj og uro og uorden i øvrigt, der er kommet til politiets kundskab. Der kan desuden være tale om støjulemper og uro og uorden som enten ikke er indberettet til politiet eller ordnet i mindelighed. Dette har enkelte medlemmer fortalt Bytinget.

Bytinget har desuden fået kendskab til personlige oplevelser, hvor venner og bekendte har valgt Skagen Havn fra og i stedet f.eks. valgt Aalbæk eller Sæby. Det handler om støj og uro, ikke mindst efter kl. 22 – 23.

Havnen har registreret, at der i 2021 har været ca. der har været halvt så mange gæster som i årene før corona. Ingen ved, hvor stor en del af faldet i antal gæster, der skyldes corona og restriktioner, og hvor stor en del, der skyldes støj.

Bytinget har desuden fået henvendelser fra sommerhusområdet nord for Højens vej, der især i uge 29 har været generet af biler, der gasser vældigt op, ligesom der er konstateret trafikproblemer på Jeckelsvej og i Skagen centrum. Det sidste på trods af, at der ikke har været festival i hverken 20 eller 21.

Endelig har Bytingets bestyrelse selv været på tur rundt i centrum om morgenen i de pågældende uger og konstateret, at der var affald og glasskår, indtil kommunen efter henvendelser fra erhvervene intensiverede rengøringen.

Skagen har haft et udbytterigt møde med Destination Nord, medens det ikke er lykkedes at opnår et reelt møde med Toppen af Danmark. Det sidste er ærgerligt, fordi Destination Nord hovedsagelig markedsfører Skagen som en del af den fælles markedsføring af destinationens aktiver samt større events som f.eks. maratonløbet og festivalen. Den lokale markedsføring ved vi derfor ikke andet om, end enhver kan læse sig til, og i Løkken siger vore kontakter, at det er meget betydningsfuldt, hvordan de lokale aktører markedsføres.

På den baggrund har Skagen Byting henvendt sig til Frederikshavn Kommune og foreslået et § 17 stk. 4 udvalg. § i Lov om Kommunernes Styrelse, men det ser ikke ud til, at Frederikshavn Kommune vil følge Bytingets forslag. Hvorfor og hvad de så vil, får vi at vide på et møde med kommunen den 8. marts i år.

Bestyrelsen

Skagen Byting