Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2022

Referat af Bestyrelsesmøde den 15. marts 2022 kl. 16 –  Kappelborg

1. Siden sidst.

a. møde med Steffen Karlborg ved Michael, Jesper og Hanne. b. møde med borgmester og kommunaldirektør ved Hanne og Chresten. c. elladestadere ved Chresten.

Ad. A: Jesper og Hanne fortalte om, hvor vigtigt et netværk, hvor borgere og aktører taler med hinanden, er, og hvordan Hjørring kommune greb ind, fordi kommunen ikke kunne leve med det image, Løkken havde fået. Omstillingen tog nogle år med dalende omsætning, men nu er omsætningen igen på højde med før omlægningen, nye initiativer er blomstret op og sæsonen er forlænget.

Ad. B: Hanne og Chresten fortalte om et godt møde med borgmester og kommunaldirektør, hvor nogle af erfaringerne fra Løkken blev berørt, og hvor borgmesteren orienterede om de tiltag, der sættes i værk i 2022. Årene efter 2022 blev også berørt, og Hanne og Chresten er sikre på, at der i kommunen er vilje til at se på, hvad der her kan gøres for at sikre større harmoni mellem borgere og turistaktører. Se forslag til udtalelse fra generalforsamlingen.

Ad, C: formanden er i kontakt med kommunen vedrørende evt. placeringer af ladestationer, men det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt Bytinget kan spille en rolle i denne sag.

2. Bystranden.

Jørgen orienterer om status.
Bestyrelsen skal beslutte køb af skitseforslag 2.

Jørgen Fink redegjorde for status og bestyrelsen bevilgede 10.000 kr. til endnu et skitseforslag.
Projektgruppen for Bystranden har foreløbigt følgende formål for sit virke:
at sikre, at Bystranden fortsat kan være et fristed for skagboerne og deres venner.
at sikre et strand- og badeliv for børn, handicappede og voksne, der gerne vil have lidt andre faciliteter end vore sandstrande byder på.
at sikre grundlæggende faciliteter til ikke motoriserede søsportsgrene.
at sikre, at faciliteterne på stranden er musikfri, og at støj kun frembringes af glade mennesker i leg, læring og hygge.
at sikre, at en evt. salgsbod og en evt. udlejningsbod drives som udsalgssteder for en eksisterende virksomheder.
at sikre promenaden fra stranden mod kongevillaen som et attraktivt sted for gående skagboer og gæster, der evt. har en madkurv med.

3. Generalforsamlingen.

a. Formanden orienter om det foreløbige arbejde med beretningen.
Beretningen er jf. vedtægten formandens. Formanden fortalte derfor kun løst om indholdet og bestyrelsens medlemmer fremsatte forslag til, hvad der i øvrigt kunne indgå.
b. Formanden forelægger forslag til ændringer i vedtægten.
Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. Der drejer sig om fleksibilitet vedrørende antallet af bestyrelsesmedlemmer og annonceringen af generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil der foreligge et papir, der viser den nuværende ordlyd og den ønskede.
c. Udtalelse?
Bestyrelsen godkendte følgende forslag til udtalelse, der fremlægges på generalforsamlingen: Skagen Byting forsamlet til møde den 31. marts 2022 anerkender, at Byrådet har iværksat drøftelser med interessenter i turismen, herunder Bytinget, og påtænker en række initiativer til at sikre bedre relationer mellem turismens aktører og byens borgere allerede i 2022.
Bytinget skal samtidig kraftigst muligt anmode om, at der allerede nu iværksættes en proces frem mod nye strategier og mål for turismen i byen. I denne proces kan erfaringerne fra 2022 og årene forinden naturligt indgå.

4. Bytingets fremtid.

Bestyrelsens medlemmer lovede på sidste møde hver især at opsøge mulige kandidater til bestyrelsen, herunder kandidater til formands- og kassererposten.

Intet nyt.

5. Evt.

Jesper Hegaard gennemgik det foreløbige arbejde vedrørende grundlovsdag.

Indkaldelse til Generalforsamling – opdateret med korrekt ugedag!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skagen Byting

TORSDAG 31. marts 2022 kl. 19:00

i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal fremsendes til Bestyrelsen senest 8 dage inden afholdelse på mail: byting@skagenbyting.dk.

For at have stemmeret på Generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt for 2022.

Se link til Vedtægter og Indbetaling af kontingent her på siden.

 

Venlig hilsen

Chresten Sloth Christensen

formand Skagen Byting