Referat af Bestyrelsesmøde 19. april 2022

Referat af bestyrelsesmøde 19.04.22 på Kappelborg.

Jan Iversen deltog ikke i mødet.

Endelig dagsorden.
1. Evaluering af generalforsamlingen, foreningens formål og virke.
Formålet blev drøftet og evalueringen af generalforsamlingen resulterede i udvidelse af foreningens virke med 2 opgaver:
• Bosætning, boformer og ventelister med Jane, Hanne, Jesper og Michael i arbejdsgruppen. Michael er tovholder.
• Professionel massekommunikation med Jens Christian som tovholder og Michael som medspiller.

2. Siden sidst.
Jørgen fremviste sidste skitseforslag, gennemgik historien og fortalte om det konstituerende møde i arbejdsgruppen den 25.04.
Der var intet nyt om Skolemarken, men Michael har privat sendt en mail til borgmesteren om sit syn på denne og andre sager.
Bytinget har givet skagboerne mulighed for at organisere og koordinere arbejdet med hjælp til de ukrainere, der er kommet og kommer til Skagen.
Herefter trækker Bytinget sig tilbage og afventer stormøde den 20.04. for at registrere, om der er konkrete opgaver, vi skal tage os af.

3. Grundlovsfesten.
Jesper vil fortælle om arbejdet og jf. to do liste evt. udbyde konkrete arbejdsopgaver før og under arrangement. Der vil være mere information om arrangementet på næste møde 10. maj.
Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. maj, hvor Bytinget også skal konstituere sig.

4. Evt.
En kop rødvin eller et glas øl
Formanden medbringer råvarer.
Formanden lovede at følge udviklingen vedrørende Skawdyk/dykkerklubben og processen vedrørende turismen tæt.

Referat af ordinær Generalforsamling 31. marts 2022

DSC09702DSC09740

Referat af ordinær generalforsamling den 31. marts 2022 i Skagen Byting.

1. Valg af dirigent.

Mogens Eeg blev valg.

2. Formandens beretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer, men dirigenten måtte afvise behandling af forlagene, fordi 25% af foreningens medlemmer ikke var mødt frem til generalforsamlingen. Ændringerne vil derfor jf. vedtægten kræve en ekstraordinære generalforsamling.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 10

Jørgen Fink Petersen, Hanne Heilmann og Chresten Sloth Christensen blev genvalgt.

Desuden valgtes Jan Iversen og Jane Bengtsen til de ledige pladser i bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter jf. § 10.

Jens Christian Støckler blev genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer for 1 år samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

Mogens Eeg blev valgt.

8. Eventuelt.

Intet.

 

På Generalforsamling blev nedenstående skrivelse godkendt og er efterfølgende sendt til Borgmester og Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune:

Skagen Byting forsamlet til møde den 31. marts 2022 anerkender, at Byrådet har iværksat drøftelser med interessenter i turismen, herunder Bytinget, og påtænker en række initiativer til at sikre bedre relationer mellem turismens aktører og byens borgere allerede i 2022.

Bytinget skal samtidig kraftigst muligt anmode om, at der allerede nu iværksættes en proces frem mod nye strategier og mål for turismen i byen. I denne proces kan erfaringerne fra 2022 og årene forinden naturligt indgå.

Efter Generalforsamlingen var der et spændende og innovativt oplæg med Niels Ove Kildahl, der har bosat sig i Skagen og bl.a. har iværksat initiativer som Baghaven v/Ankers Hus og restaurant Blink v/Det Går Fyr.