Referat af bestyrelsesmøde 10. maj 2022.

Referat af Bestyrelsesmøde i Bytinget på 1. sal i Foreningshuset på Kappelborg den 10. maj 2022 kl. 16.

Deltagere: Michael Jørgensen, Jesper Hegaard, Jørgen Fink Petersen, Hanne Heilmann, Jane Bengtsen, Jan Iversen, Jens Chr. Støckler og Chresten Sloth.

Dagsorden:

1. Siden sidst.

Lokalplaner, El- stationer, Bystranden, ukrainere, advarsel om hugorme mv.

Siden sidst tog denne gang lang tid. Der skyldes, at der vedrørende lokalplaner og deres betydning udspandt sig en længere samtale, der bl.a. resulterede i, at Jan Iversen og formanden til næste møde den 14. juni skal udarbejde et forslag til udtalelse vedrørende lokalplanforslag for værftet. Forslaget fremlægges inden længe i offentlig høring.

Dernæst at Jørgen Fink gjorde grundigt rede for, hvor mange han havde været i kontakt med for at få overblik over, hvad der kan gøres hvad vedrørende Bystranden. Det kan blive en sej omgang, fordi kystdirektoratet skal medvirke, og her er meget lange ventetider både inden de tager en sag op, og medens selve behandlingen finder sted.

Jens Chr. Støckler er i kontakt med de folk, der her i byen arbejder for ukrainerne, og han har selv påtaget sig flere opgaver. Bytinget foretager sig som sådan ikke yderligere, medmindre vi bliver bedt om det.

Hanne Heilmann og Chresten Sloth undersøger muligheden for at få opsat skilte, der fortæller, at der er hugorme i området ved Damstedsvej, og endelig skal sidstnævnte have en aftale i hus med teknisk direktør Boje Frederiksen fra kommunen vedrørende elladestationer. Selv om Bytinget allerede i efteråret 2021 tog kontakt til kommunen vedrørende denne sag, må vi indse, at også denne sommer bliver problematisk for elbilister i Skagen, hvilket dog ikke er kommunens, men statens skyld.

2. Konstituering.

Chresten Sloth blev valgt som formand.

Michael Jørgensen blev valgt som næstformand.

Jesper Hegaard blev valgt som sekretær.

Jørgen Fink blev valgt som kasserer,

Så på nuværende tidspunkt er der ingen ændringer, men formanden annoncerede, at han inden alt for længe gerne vil afløses på posten.

3. Grundlovsfest.

Jesper har siden sidst arbejdet på at flytte arrangementet. Bestyrelsen skal træffe endelig beslutning herom og fordele arbejdsopgaverne.

Jesper Hegaard redegjorde for arbejdet med grundlovsfesten. Bestyrelsen stadfæstede, at arrangementet i år finder sted i Baghaven (ved Anchers hus) i samarbejde med folkene bag Baghaven. Arrangementet starter kl. 14 mod tidligere kl. 15. Budgettet er på max. 15.000 kr.

Jesper Hegaard lagde desuden op til uddelegering af visse opgaver før arrangementer. Hanne Heilmann, Michael Jørgensen og Jane Bengtsen forpligtede sig til at give en hånd med. Chresten Sloth færdiggør talerstolen.

4. Skolemarken.

På baggrund af resume af vores generalforsamling er der opstået fornyet debat om Skolemarken. Det sker, selv om Byrådet for længst har besluttet at fremme et bestemt forslag, såfremt finansieringen kommer på plads inden 1. september.

Bestyrelsen skal drøfte situationen og Bytingets position.

Proces og produkt drøftet, og Bytingets hidtidige position fremgik af referater af bl.a. den forrige formands beretning på generalforsamlingen i 2021. Michael Jørgensen og Jens Chr. Støckler trak sig fra den fælles arbejdsgruppe med Levende Byrum og Rotary. De mener ikke, at de har noget at gøre der. Formanden tager kontakt til formanden for arbejdsgruppen.

5. Evt. nye opgaver.

Kommunen har p.t. planer om mangt og meget og en del synes at mangle en overordnet planlægning. Bestyrelsen skal derfor drøfte, om vi i kommunen trænger til en stadsarkitekt, og hvilke relationer lokalsamfundet i givet fald skal have til en sådan institution.

Efter oplæg af Jan Iversen udspandt der sig en lang og spændende debat om alle de forandringer, der p.t. sker og i den nærmeste fremtid vil ske i Skagen. Formanden lovede at prøve at skabe overblik og fremsætte forslag til, hvordan vi kan sikre skagboernes indflydelse. En stadsarkitekt er i sig selv næppe svaret.

6. Evt.

Kl. 18.01 nåede bestyrelsen punktet, og så var det for sent at drøfte andet.

Næste møde afholdes 14. juni 2022 kl. 16.00