Referat af bestyrelsesmøde 24. august 2022

Referat af Bestyrelsesmøde i Skagen Byting den 24.08.22 kl. 16 i mødelokalet på Kappelborg.

  1. Siden sidst..

a. Almene boliger, b. toiletter til arrangementer, c. autocampere, d. tømning af skrald, e. hvor må man køre? F. Elladedestationer, g. bystranden.

Hanne Heilmann vil belyse nogle af punkterne yderlige, Chresten Sloth og Jørgen Fink vil hver for sig belyse de 2 sidste punkter.

Ad. A, b, c, e og f drøftes med borgmesteren ved førstkommende møde. d. drøftes med havnen.

g. der er møde den 23.08. Jørgen Fink refererer derfra.

Desuden drøftedes det, hvor den almindelige skagbo kan henvende sig og få svar på spørgsmål og klager. Formanden finder svaret.

  1. Sommerens turisme.

Bestyrelsen skal vurdere de udsagn om turismen, som bestyrelsens medlemmer har indhentet eller selv formuleret og tage stilling til, om foreningen skal følge op på sidste års henvendelse til kommune og hvordan.

Se i øvrigt bilag til bestyrelsen fra foreningen Skagen Centrum.

Drøftes på førstkommende møde med borgmesteren, som tillige sendes et brev om, at vi gerne deltager i evalueringen af sommerens turisme. Endelig anmoder formanden politiet om aktindsigt. Det blev i øvrigt med glæde noteret, at forbudsskilte mod soundbokse på havnen stort set blev respekteret, medens de stadigvæk larmer forskellige steder i byen.

  1. Foreningens virke i efteråret og vinteren.

På forrige møde drøftede bestyrelsen muligheden for at indkalde byrådets partier valgt i Skagen til en drøftelse af byens udvikling og kommunens plan om at igangsætte et arbejde om midtbyen eller måske renovering af lokalplaner sidst i byrådsperioden eller begyndelse af næste. I Sindal er 3 foreninger gået sammen om at drive et udviklingscenter.

Bestyrelsen skal tage stilling til, og et sådant møde skal arrangeres og hvordan samt evt. andre møder eller arrangementer hen over vinteren

Michael Jørgensen kontakter de 2 foredragsholdere fra Aftenakademiets arrangement for en gentagelse i november. Chresten Sloth taler med Skagen Museum og SUC om arrangementet. Alle bidrager med forslag til panelet, der som minimum skal bestå af 2 politikere fra Venstre og 2 fra Socialdemokratiet, men hvilke foreninger skal med i panelet? Det må vel afhænge af formålet.

Jørgen Fink kontakter Skagen Salmon for en rundvisning for vore medlemmer.

  1. Kommunens budget, herunder tilskud til verdensballetten.

Hanne Heilmann vil belyse den foreslåede besparelse på verdensballetten, medens budgettet og årets besparelse drøftes.

Det blev besluttet nøje at følge processen vedrørende budget 2023 generelt.

  1. Vejnavne.

Kommunen er ved at udskifte vejskilte i de gamle bydele. Det betyder dobbeltskilte og i visse tilfælde ændring af vejnavnet. En beboer i Østerby har for nogen tid siden bedt os tage den problematik op, og vi modtog dengang en forklaring fra kommunen.

Jesper Hegaard vil yderligere belyse problematikken og fortælle om kommunens forklaring.

Jesper Hegaard redegjorde for problematikken og på det grundlag blev det besluttet ikke at forfølge sagen.

  1. Værftets dok.

Formanden og Jan Iversen fik på forrige møde bemyndigelse til at udarbejde et høringssvar vedrørende placeringen af værftets nye dok. Jan Iversen blev imidlertid forhindret i at medvirke, så høringssvaret blev udarbejdet af formanden alene og sendt til kommunen.

Bestyrelsen skal drøfte høringssvaret, og hvad der yderligere skal ske.

Bestyrelsens medlemmer modtog høringssvaret inden sommerferien.

Bytingets udtalelse offentliggøres på hjemmesiden, hvor alle kan se den.

  1. Den kommunale børnetandpleje.

Den kommunale administration meddeler, at den ikke kan få ansat tandlæger, der vil arbejde eller køre til Skagen.

Kan det nu passe? Eller vil kommunen ikke give funktionsløn og kørselsgodtgørelse efter statens takster? Og har Bytinget muligheder for at påvirke, at der fortsat er kommunal børnetandpleje i byen?

Se Janes mail sendt til alle i sommerferien.

Sagen drøftes med borgmesteren.

  1. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen.

Det er aftalt, at Hvert bestyrelsesmedlem skal holde med et kommunalt udvalg eller to, men det ser ikke ud til at fungere.

Bestyrelsen skal drøfte, om fordelingen skal ændres eller sløjfes.

Jens Christian Støckler arbejder videre med sit alternative forslag til at modvirke druk og narko hos børn og unge.

  1. Evt.

Næste møde den 11.10 kl. 16. Hanne søger for husly.

Jane, Hanne, Jesper og Chresten meldte sig som deltagere i mødet med borgmesteren.

Hanne undersøger, om der er hold i, at Drachmanns grav er forsømt. ”Frederikshavn Nord blev undrende omtalt. Selv samme aften besluttede byrådet sig for forundersøgelsen. Sagen følges nøje og sættes på dagsordenen på næste møde.

Høringssvar vedr. Karstensens Skibsværft

Svar på høring vedrørende tørdok på Skagen Værft.

Skagen Byting glæder sig over, at byen har et godt og driftigt skibsværft med stor omsætning og mange arbejdspladser.
Derfor ønsker vi skibsværftet god succes og gode vilkår, der går i spænd med havn og by.
Vi kunne ønske os, at den nye store tørdok kom til at ligge uden for ”katedralen”, og at det var muligt at ændre indsejlingen til jollehavnen og den lokale marina eller flytte begge dele til anden placering i havnen.
Vi er klar over, at der bl.a. ligger driftsøkonomiske kalkuler i forhold til ønskede placering og den ovennævnte, men uden kendskab til kalkulerne, kunne vi håbe på, at produktionen kunne omstilles til nye forhold uden at fordyre denne.
Såfremt det ikke er muligt, kunne vi forestille os, at den høje væg mod værftsvej på en eller anden måde – måske med kunst og eller en hærdet glasvæg – kunne opføres, så den ikke virkede så bastant og fremmed i miljøet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Skagen Byting