Referat af bestyrelsesmøde 26. januar 2023

Referat Bestyrelsesmøde den 26.01.23

Dagsorden:

1. Siden sidst.
Herunder henvendelse til Kjeldsen, møde med borgmesteren m.fl., debat mv.

A: Kjeldsen har ikke svaret på vores henvendelse.
B: I referatet fra mødet med borgmesteren er drøftelsen af Kjeldsens byggeri og henvendelsen vedrørende ladestationer ikke omtalt. Borgmesteren har efter mødet svaret os, at alle kommunale muligheder for ladepladser er udbudt og brugt, uden at vi – trods vores henvendelse for mindst 2 år siden – er kontaktet.
C: Debatten om Skagens særpræg og udvikling er ved at udvikle sig positivt og har medført, at vi p.t. har 245 medlemmer.
D: Formanden kontakter Lise Kassow, der øjensynligt er ved at udvikle sit eget projekt på Bystranden.
E. Problemstillingen vedrørende toiletter, især handicaptoilettet sendes til handicapudvalget.

2. Medlemstal og økonomi.
Kassereren orienterer.

Jørgen Fink meddelte, at vi ved årets udgang havde en positiv kassebeholdning på xx.xxx kr., og at vi siden har fået flere penge i kassen, selvom ikke alle nyindmeldte endnu har betalt kontingent.

3. Fremtidigt mødelokale.

Vi kan måske ikke længere disponere over nuværende mødelokale.
Mødelokalet skal bruges til keramikværksted. På tirsdage kan vi de fleste eftermiddage holde møde i køkkensektionen i stueplan på Kappeborg eller måske på Brovandeskolen.

4. Offentlig høring vedrørende byudviklingsområder. Plan og miljø behandlede den 16.01.23 temaplan for byudvikling bl.a. i Skagen. Bestyrelsen skal vælge 2 personer til at gennemgå planen og evt. formulere en udtalelse.

Michael Jørgensen og Chresten løser opgaven.

5. Skagens særpræg og udvikling..
Michael Jørgensen og Jesper Hegaard fik følgende opdrag med til styregruppemøde:

A: Det må helst ikke være en betingelse for deltagelse i vore events, at man er medlem af Bytinget.
B: Vi ønsker opstillet et bord, hvor nogle af os kan tage imod beskeder mv. fra personer, der ikke ønsker at tage ordet i store forsamlinger eller som har svært med at formulere ideer eller forslag skriftligt.
C: Budgettet skal holdes. Ellers må der skaffes indtægter fra andre.

6. Generalforsamling.
Bestyrelsen skal beslutte, hvor og hvornår generalforsamlingen skal afvikles, hvem der skal være dirigent, og om vi skal have andet end kaffe.
Hvert medlem skal tilkendegive, om vedkommende vil være med i den nye bestyrelse. Der er gået kuk i, at vi hvert andet år skal vælge 3 medlemmer og hvert andet lår 4 medlemmer, så det er principielt kun Jesper Hegaard, der er på valg. Formanden har dog tilkendegivet, at han stopper.

A: Generalforsamlingen afholdes 29.03. kl. 19.00 i SKF – Skagen-hallen. Formand og næstformand sørger for arrangementet, og næstformanden kontakter SKF for at leje eller lån af et lokale, bestille kaffe med et eller andet småt til samt mulighed for at købe øl eller vand.
B: Jesper Hegaard er på valg og villig til at fortsætte. Formanden og kassereren stopper. Der er således 2 bestyrelsespladser og 2 suppleantpladser ledige.
C: Henning Dochweiler foreslås som taler efter generalforsamlingen. Henning Dochweiler har efterfølgende sagt ja til at holde talen
D: Mogens Eeg har efterfølgende sagt ja til at røgte dirigenthvervet.

7. Grundlovsdag.

Bestyrelsen skal nedsætte en arbejdsgruppe på minimum 2, der finder ud af, hvor vi skal afholde festen, hvem der skal være taler, underholdning, herunder et ungt talent samt en todo-liste.

 

Bytinget har fået et flot tilbud fra Kystmuseet i Skagen. Det tager vi imod med kyshånd, og Jesper Hegaard og Hanne Heilmann står for arrangementet.

8. Evt.

Næste møde 07.03.2022.

Skagens byudvikling – hvordan kan vi udvikle Skagen?

Skagen Byting arbejder i øjeblikket med Skagens særpræg og udvikling – visioner og retning for Skagen, som er en del af vores formål.

Vi arbejder i en proces, hvor der skabes dialog mellem borgere, embedsværk og politikere om Skagens byudvikling.

Der vil i løbet af kort tid blive udsendt invitation til 3 events/møder i foråret:

Onsdag 15. februar kl. 19:00 – 21:00

Onsdag 15. marts kl. 19:00 – 21:00

Onsdag 12. april kl. 19:00 – 21:00

alle aftner i lille sal – SKF (Skagen Kultur- og Fritidscenter).

Hold jer opdateret og orienteret i forskellige medier – Nordjyske, Skagens Avis, Debatten på P1 og her på vores side!

– og tjek f.eks.  https://www.facebook.com/groups/skagenelskergaester/posts/1362676777883134