Ny bestyrelse for Skagen Byting

Efter ordinær generalforsamling 28. marts 2023 er nedenfor en præsentation af bestyrelsen for Skagen Byting.

Vi har i Skagen Byting konstitueret en ny bestyrelse. Det er en moderne bestyrelse med et solidt rodnet i Skagen. Det er en bestyrelse, der vægter demokrati og samarbejde i vores by højt, og så er det altså en bestyrelse, som elsker Skagen for det den er, og som tror på Skagens udvikling.

Emner såsom bosætning, turisme og byplanlægning bliver vigtige i den kommende tid, og det har vi nu en bestyrelse, der har personlige og erhvervsmæssige kompetencer til at løf­te. Vi – i den nye bestyrelse – er en lærer, en landskabsarkitekt, en skovhugger, en der ar­bejder med socialt udsatte, en kunstformidler, en planlægger, en sygeplejerske og en iværksætter og arkitekt.

Vi har i den nye bestyrelse været grundige i overvejelserne omkring rollefordeling. Det er vigtigt, at alle meninger bliver hørt, når vi nu går ind i de næste års arbejde med at styrke Skagens talerør for os almindelige borgere. Vi har drøftet, om det nu er smart at vælge en formand, som kun har boet 3 år i byen? Vi har vendt, om det sender de rigtige signaler?
Vi er blevet enige om, at det er kompetencer, handling og samarbejde, der vægter højest. For vi søger indflydelse på vores medlemmers vegne, for det er dem, der kender Skagen, og dem vi vil arbejde for.

Vores bestyrelse består af både tilflyttere og medlemmer, der er vokset op i Skagen.
Vi mener, at vores by på bedste vis kan udvikle sig, hvis vi arbejder sammen på tværs af alder, interesseområder og levetid i byen. Vores bestyrelse består af 3 kvinder og 6 mænd i forskellige aldersgrupper og derfor har vi en rigtig god spændevide i interesser.

Byd den nye bestyrelse velkommen (mangler: Ole Lauritzen)

IMG_1929

 

 

 

 

Foto: Vibe Dahl Andersen

Jane Bengtsen, medlem:

“Fiskerpige” født og opvokset på den dengang helt nybyggede Nedre Mosevej i Skagen. Skolegang på Ankermedets Skole, læreruddannet i 1981. Ansættelse først på Kappel­borgskolen, sidenhen på Ankermedet/Skagen Skole til sin pensionering i 2020. Gift med Kurt, der også har fiskerrødder, og som havde Skibselektronikvirksomhed på Skagen Havn gen­nem 28 år. Vi har siden 1981 boet på Oddevej.

Ole Lauritzen, suppleant:

I 2019 købte Ole og hans kone Merete deres hus på Mosegårdsvej 5, som de er meget glade for. Merete er barnefødt fra Ulriks Plesners Vej og rejste til København i 1980. Ole har været turistguide på Cruiseskibene siden 2022. Ole er medlem af Skagens Marinefore­ning, Skagens Bio, Sejlklubben og Tennis klubben og deltager så meget som muligt i Skagens Rotarys klubaftenmøder.

Clara Johanne Dale, suppleant:

Clara er oprindeligt fra midtfyen og bor sammen med hendes kæreste Jonatan, der er med til at åbne surdejsbageriet Saxild. Clara har en solid baggrund indenfor samarbejde med kunstnere og med formidling på hhv. Kunsten i Aalborg og nu som kunstformidler på Skagens Kunstmuseer. Clara er uddannet indenfor kunsthistorie og er uhyre foreningsaktiv i både Klitkoret, Patchworkklubben og Skagens Tennisklub.

Jan Iversen, medlem:

Født og opvokset i Skagen. Uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Jan har arbejdet 2 år som tømrer i udlandet. Ansat 4 år på tegnestue i Skagen. Fra 1988 ansat som indsats­leder ved brandvæsenet og bygningsinspektør i Skagen Kommune. Ved kommunesam­menlægning og indtil 1. januar 2023 arbejdet hos Frederikshavn kommune med byggeri i Skagen området. Formand for 2 grundejerforeninger. Gift med Irene Hjortshøj som også er skawbo. Irene har været valgt til byrådet i Skagen kommune og senere i Frederikshavn kommune. ”Jeg vil i bestyrelsen for Skagen Byting arbejde for fastholdelse og styrkelse af det værdifulde natur- og bygningsmiljø som Skagen er kendt for i vide kredse.”

Hanne Diemar Heilmann, medlem:

Hanne har kendt Skagen helt fra barndoms ben, hendes mand er født her og hans familie har boet her siden 1930. Hanne er uddannet indenfor hospitalsvæsenet og har senere væ­ret lægesekretær. Hanne ønsker at værne om byens miljø, naturen og kulturen. Hanne har været formand for den lokale bevaringsforening og medlem af landsforeningen By & Land. ”Jeg bliver ved med at kæmpe for alt det, der giver glæde i Skagen”.

Jesper Hegaard, sekretær:

Jesper har boet i Skagen siden 1997 og er gift med en skawbo. Jesper er uddannet lærer og har arbejdet som lærer i 25 år. Siden 2020 har han arbejdet som socialpædagog på forsorgshjem for hjemløse. Har været med i Skagen Byting i 3 år og er desuden formand for Skagen Festival. ”Det er vigtigt, at vi, som fastboende i Skagen, ytrer vores holdning og er med til at præge byens udvikling og med til at sætte retning for, hvad vi ønsker for vores dejlige by”.

Kasper Foldager, kasserer:

Kasper har boet i Skagen i lidt over 3 år og er Kirkegårdsleder ved Skagen-Hulsig Kirke­gårde. Han har en kandidat i Landskabsarkitektur fra Københavns Universitet og har tidli­gere arbejdet som anlægsgartner, været tjener på Hotel d’Angleterre og Hotel Opus. Kasper er opvokset i Hatting ved Horsens.

Michael Jørgensen, næstformand:

Michael er indfødt skagbo, men har sammenlagt on-off været væk fra Skagen 15 år. Ud­dannet skovarbejder. Selvstændig i Skagen som entreprenør indenfor træfældning mm, naturpleje. Formand for borgerprojektet Guldmajssøens Venner.

Niels Ove Kildahl, formand:

Niels er opvokset i Fjerritslev, Jammerbugt og har de sidste 3 år boet og drevet virksom­hed i Skagen. Niels er uddannet arkitekt og har i 4 år arbejdet med strategisk udvikling af landsbyer, som partner i rådgivningsvirksomheden Hele Landet. Niels har siden 2020 dre­vet restaurant Blink i Det Grå Fyr og Surdejsbageriet Baghaven. Siden 1. september har Niels arbejdet som programchef på Skagens Kunstmuseer. Niels tror på at lokaldemokrati­et er vejen til en bedre by, til mere bosætning og til bedre samarbejde og glæder sig til at dedikerer sig til arbejdet i Skagen Byting. Niels svinger tennisalbuen som medlem i Skagen Tennisklub og elsker et godt stjerneskud nede fra Jørgens Spisehus.

——

På vegne af den nye bestyrelse vil vi gerne takke udgåede medlemmer af bestyrelsen for deres indsats siden Skagen Bytings stiftelse efter kommunesammenlægningen i 2007. Det var modigt at stifte sådan en forening, og det var forud for sin tid. Vi har en dyb respekt for jeres arbejde og for jeres utrættelige indsats. Vi står på det grundlag I og medlemmer­ne har skabt, og vi bygger videre.

I den kommende tid har vi endnu et event om byudvikling i Skagen, hvor vi glæder os meget til at møde jer alle sammen. Det handler om Skagens Byudvikling og foregår den 12. april, klokken 19-21 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Her får I også mulighed for at hilse på den nye bestyrelse. Vi vil ved samme lejlighed fortælle om, hvordan vi i den næ­ste tid vil arbejde i Bytingets bestyrelse.
På vegne af Skagens Bytings Bestyrelse

Formand Niels Ove Kildahl.

Referat af bestyrelsesmøde 7. marts 2023

Referat af:
Bestyrelsesmøde i Bytinget den 7. marts 2023 kl. 16:00 i foreningshuset, stuen på Kappelborg.

1.Skagens særpræg og udvikling.
Michael Jørgensen Jesper Hegaard orienterer.

Michael og Jesper berettede om positive vinde i forhold til, at flere foreninger i Skagen går sammen om det fortsatte arbejde vedrørende byudvikling i respekt for Skagens særpræg.
Bestyrelsen besluttede at deltage i et evt. foreningssamarbejde.

2.. Udlejning i Skagen.
Bestyrelsen skal jf. bilag drøfte sagen.

Bestyrelsen besluttede at genoptage punktet på førstkommende møde i den nye bestyrelse.

3. Økonomi og medlemstal.
Jørgen Fink Petersen orienterer.

Jørgen orienterede om regnskabet, der er afsluttet og revideret. Jesper lovede at lave en transparent, så vi ikke skal kopiere regnskabet og bruge en masse papir.
Jørgen orienterede om, at 194 medlemmer har betalt kontingent, men at der stadig er mange medlemmer, der ikke har betalt.

4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes den 28. marts fra kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Indkaldelsen er sket, når bestyrelsesmødet afholdes.

Bestyrelsen skal udarbejde to do liste med opgaver til hver enkelt og tage stilling til forslag om en evt. udtalelse.

Foruden indkaldelsen i skagensavis.dk, ugeavisen Skagen Onsdag, www.skagenbyting.dk og Facebook, sender Jesper indkaldelsen direkte til alle medlemmer, og gentager her, at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.
Der er udarbejdes ingen to do liste, fordi det meste er sat i værk, og evt. udtalelse afventer bestyrelsesmøde i forbindelse med generalforsamlingen,

5.Grundlovsfest.
Bestyrelsen skal drøfte to do liste i lysets af, at Jesper Hegaard og Hanne Heilmann er tovholdere.

Hanne havde besøgt Kystmuseet og aftalt, at hun sammen med Jesper senere ville komme og aftale det fornødne.

6.Evt.
Intet, bortset fra, at bestyrelsen og dirigenten indkaldes til møde kl. 17.30 forud for generalforsamlingen.

Husk vores arrangement onsdag 15. marts

Skagen 14. marts

Blot en påmindelse om vores arrangement på

onsdag 15. marts kl. 19:00 – 21:30 i Skagen Kultur- og Fritidscenter – Hvordan kan vi udvikle Skagen?

Hvor I vil blive præsenteret for alle de mange projekter som forskellige foreninger, virksomheder og borgere har gang i i Skagen.

Vi skal høre om projekter på havnen, museerne, naturen og kulturhusene, vi skal høre om Skolemarken, om kirkegården, om havneudvidelsen, om Skagen Marathon og om moderne turisme.
Vi skal høre om fysiske projekter, events, og om ideer og drømme. Alle projekterne bliver præsenteret af aktørerne selv.

Vi har spurgt 10 forskellige, og I kan godt glæde jer. Der er mange gode projekter, der vil byen det godt.

Herunder de gæster, der vil fortælle om forskellige projekter på event#2:

Diddan Karstensen – Karstensens Skibsværft
Klaus Kristoffersen – Skagen Kultur- og Fritidscenter
Jeppe Hein/Lars Illum – Skolemarken
Kasper Foldager – Skagen Kirkegårde
Anne Møller – SKAL Contemporary
Ulla Mosich – Toppen Af Danmark
Allan Kastor – Erhvervsforeningen
Dan Knudsen – Skagen Salmon
Max Olesen – Skagen Bolig
Lisette Vind Ebbesen – Skagens Kunstmuseer

https://www.facebook.com/events/728709032259756

Husk også

Ordinær Generalforsamling i Skagen Byting, tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægten, der kan ses på www.skagenbyting.dk. Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen taler Henning Dochweiler over emnet ”Demokrati som livsform.”

Af hensyn til kaffe mv. er tilmelding nødvendig senest 21. marts kl. 12:00 på mail: byting@skagenbyting.dk

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent og er indmeldt senest 8 dage inden generalforsamlingen. Vedtæger §8. Skagen Bytings konto: 9070 – 1628051298

Venlig hilsen

Jesper Hegaard
sekretær

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. marts 2023

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Skagen Byting.

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægten, der kan ses på www.skagenbyting.dk

Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen taler Henning Dochweiler over emnet ”Demokrati som livsform.”

Af hensyn til kaffe mv. er tilmelding nødvendig senest 21. marts kl. 12:00 på mail: byting@skagenbyting.dk

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent og er indmeldt senest 8 dage inden generalforsamlingen. Vedtæger §8.

Skagen Bytings konto: 9070 – 1628051298

Med venlig hilsen

Chresten Sloth Christensen

Bestyrelsesformand Skagen Byting