Referat bestyrelsesmøde 9. maj 2023 i Den Blå Stue, Brøndums Hotel

Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2023.
Deltagere: Kasper, Jesper, Michael, Ole, Hanne, Jane og Niels
Fraværende: Jan.
1. Siden sidst.
a. Velkommen til Ole.
b. Introduktion til alle omkring bordet.
c. Sparekassen Danmark, vi skal bruge Unioo. Vi skal bekræfte vores identitet.
i. Alle os der har underskrevet, skal underskrive igen pga. procedurefejl fra leverandør. Det skal alle gøre. Jesper sender en mail ud til alle herom.
ii. Alle har adgang til medlemslisten i drev nu. Der skal laves en gennemgang af betalte kontingenter og ikke betalte. Det står Jesper og Kasper for.
iii. Kasper og Jesper kigger nærmere på om Unios tillægsløsning om kontingentopkrævninger er smarte. Vi hører nærmere.
iv. Grundlovsdag: Vi har fået tilsagn om støtte kr. 6.000 fra Grundlovsfesten.dk – Supergodt.
1. Krav, festligt. Skal henvende sig til Børn og Unge.
2. Gratis adgang.
3. Der skal bruges logoer fra Grundslovsfestens visuelle identitet.
4. Nordea fonden og Trygfonden skal også være med på tryksager.
5. Det bliver sat på Facebook + Nyhedsbrev.
6. Det bliver afholdt på Kystmuseet.

2. Indsatsområder:
a. Hvilke har vi:
i. Bosætning:
1. Lejeboliger til tilflyttere.
2. Kollegie til elever.
ii. Infrastruktur:
1. Ladestandere.
iii. Støj i Skagen:
1. Støj og musik i Skagen.
iv. Skagens Historie:
1. Lokalarkivet.
v. Byudvikling:
1. Strategisk udviklingsplan.
vi. Stier og veje:
1. Adgangsveje og gode forhold.
b. Hvordan vil vi arbejde med indsatsområderne:
i. Vi samler ovenstående op løbende, er bevidst om at vi vil følge op på disse temaer i Byforum.

3. Byforum – næste skridt:
a. Byforum – forsalg til proces for udviklingen af Byforum.
i. Vi laver en plan for hvordan vi kommer videre med Byforum.
1. Ole, Michael, Jane, Niels mødes i de kommende uger. De laver en mødeplan herfor.
4. Mødested:
a. Kasper har undersøgt om vi kan være på kirkekontoret. Vi hører nærmere.
b. Vi kan holder næste møde hos Ole privat næste gang.

5. Nyhedsbrev. Er der noget der skal meldes ud.
a. Jesper skriver et nyhedsbrev ud til vores medlemmer.

6. Evt.
a. Der kommer en mail fra Frivilligcenter Frederikshavn, de spørger om vi har brug for hjælp. Jesper svarer.

Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2023

Skagen Byting

Bestyrelsesmøde

Dagsorden til møde den 11. april klokken 16.15 

 1. Siden sidst
  1. Vi taler om nogle af de igangværende projekter i byen og bliver enige om at vores hovedopgave er at samle byens foreninger, erhverv og civilsamfund. Vi vil samle os på tværs i et Byforum for at sikre at vi får en Strategisk udviklingsplan for Skagen, som understøtter den fysiske udvikling af Skagen fremover. Vi skitserede et forslag til det videre arbejde, og vi bliver enige om at dele det på vores sidste event i eventrækken om byens identitet.
 1. Kort gennemgang af dagsorden for event 3 – hvordan udvikler vi Skagen.
  1. Hvordan præsenterer vi os selv?
   1. Niels præsenterer bestyrelsen.
  2. Hvad siger vi om Bytingets arbejde fremover?
   1. At vi gerne vil udvikle et Byforum
   2. Niels kommer med et bud på en tegning og organisering.
 1. Forretningsorden:
  1. Hvor ofte mødes vi, og hvilke dage mødes vi?
   1. Vi mødes 10 gange om året.
   2. Der indkaldes til de første 3 møder nu.
  2. Har vi nogle fast punkter på vores møder?
   1. Siden sidst.
   2. Godkendelse af dagsorden
   3. Nyhedsbrev. Er der noget der skal meldes ud.
   4. Punkter.
   5. Evt.
  3. Hvilke møder laver vi for vores medlemmer?
   1. Næste medlemsmøde er grundlovsdag. Jesper har søgt midler hertil.
 1. Budget:
  1. Hvad er vores forventninger til økonomi for 2023?
   1. Vi nåede ikke dette punkt
 1. Strategiarbejde
  1. Vi bruger lidt tid på at tale om hvordan vi støber de indsatsområder som vi talte om sidste gang.
   1. Vi vil gerne holde fokus på forskellige byudviklingstemaer. Dem kommer vi nærmere ind på, på næste møde.
 1. Kommunikation:
  1. Årshjul for kommunikation, hvad er vigtigt for os at kommunikerer om?
   1. Vi følger op på vigtige nyheder på vores bestyrelsesmøder, og kommer fælles med input til nyhedsbrevet mm.
  2. Hvordan vil vi gerne kommunikerer som forening?
 1. Input til dagsorden for næste møde.
  1. Se tidligere punkt.
 1. Evt. 

Formandens beretning ved Generalforsamlingen 28. marts 2023.

Formand Chresten Sloth Christensens beretning ved Generalforsamlingen 28. marts 2023.

Sidste år vedtog vi en udtalelse om turismen. Det samme gjorde vi i 2021, og selv om bestyrelsen i første omgang besluttede, at så må det være nok, har vi alligevel besluttet også at fremlægge et forslag i år.
Det skyldes, at problemerne vedrørende udlejning stiger med eksplosiv fart og giver anledning til flere forskellige problemer for fastboende og Skagen som samfund..
Vi har hidtil med nogen uro accepteret, at flere og flere huse – vi har fået oplyst tallet 900 eller 40 % – nu ejes af personer, der har deres adresse i folkeregisteret i andre kommuner end vores. Myndighederne har ikke kunnet og måske heller ikke villet opretholde bopælspligten.
Men nu ser det ud til, at flere af husene købes og hurtigt indrettes sådan, at de kan rumme flere lejemål, Det sker samtidig med, at firmaer som Sol og Strand ejer en hel del ejendomme, som de udlejer.
Vi har skrevet til kommunen om denne problemstilling og også fået svar, men svaret fortæller os blot, hvor kompliceret det er at finde ud af, hvilke udlejninger, der er lovlige, og hvilke der ikke er. Kommunen slutter derfor sit brev med at anmode os om at angive konkrete ulovlige tilfælde af udlejning.
Det kan vi ikke acceptere. Det er ikke os, men kommunen, der er myndighed, og vi går ud fra, at myndighederne har pligt til at handle – evt. sammen med andre myndigheder, når de har viden om eller kan regne ud, at der i kommunen foregår noget ulovligt.

Bestyrelsen indstiller derfor denne udtalelse til vedtagelse:

Skagen Byting forsamlet til generalforsamling den 28. marts 2023 anerkender som anført i brev til Bytinget den 2. marts 2023, at det er kompliceret at finde ud af, hvilke lejemål, der er ulovlige, og hvilke der er ulovlige. Af samme grund anser vi det for en myndighedsopgave og ikke en foreningsopgave at finde frem til de evt. ulovlige lejemål samt undersøge, hvad der i sådanne tilfælde skal gøres.
Såfremt kommunen som myndighed ikke har kapacitet til at klare opgaven alene, må kommunen arbejde for, at flere myndigheder går sammen om at løse opgaven, og kan dette ikke gøres uden lovændringer, må vi forvente, at kommunen sætter sig i spidsen for flere kommuner med samme problemstilling og indstiller til folketingets partier, at lovændringerne gennemføres.

Denne problemstilling og den generelle problemstilling vedrørende turismen og larm i gaden kommer den nye bestyrelse til at arbejde videre med, og det bliver ikke let, kan jeg betro jer, hvis I skulle være i tvivl.
På generalforsamlingen sidste år sagde jeg i beretningen, at projektet vedrørende skolemarken kun blev drøftet i lukkede rum, hvilket vi efter beretningen drøftede det uhensigtsmæssige i. Omtalen heraf i Skagens Avis blev taget ilde op både her og hisset, selv om den var sand.
Vi prøvede efterfølgende at opnå åbenhed via vores plads i arbejdsgruppen om skolemarken, hvilket lykkedes, men først, da det rygtedes, at kommunen ikke ville betale driftsudgifterne for projektet på skolemarken.
I så og hørte på vores møde den 15. marts er åbenheden nu tilsyneladende til stede, og det må den kommende bestyrelse for Bytinget gøre brug af, så borgerne i Skagen i respekt for de kunstneriske elementer får maksimal indflydelse på projektet, hvis det kan realiseres.

Bytinget har imidlertid været inde over mange andre problemstillinger. Vi har bl.a. været aktive i forbindelse med faren for, at Skagen Lokalhistoriske Arkiv skulle lukke. Sammen med andre gode kræfter fik vi dog lukningen taget af bordet, men jeg er ikke i tvivl om, at lukningen kommer op igen i forbindelse med kommende budgetforhandlinger. Fra mit professionelle arbejde i kommunerne ved jeg, at når et spareobjekt én gang har været på dagsordenen, kommer det op igen og igen, og i mange tilfælde realiseres besparelsen, når modstanderne mod den er kørt trætte.

Af andre emner eller problemstillinger vi har haft oppe nævner jeg i flæng:

Nærhospitaler, som den nye regering indtil videre har sat i bero.

Den kommunale børnetandpleje, hvor det lykkedes os at få frembragt en forklaring i avisen, men ikke at få den fulde børnetandpleje tilbage til Skagen
Nordbyens afgrænsning og naturen uden for den, som vi stadig arbejder med bl.a. i forbindelse med den nuværende høring vedrørende arealer ud mod Bøjlevejen.

Værftets Dok, som vi lavede en venlig udtalelse om, selv om vi ønskede en anden placering, som værftets folk nævnte den 15. marts.
Bystranden, som stadig er aktuel, men nu i et andet regi.

Udskiftning af vejskilte i de gamle bydele.

Udskiftning af Albertslundlamperne og erstatning af det gule lys med blåhvidt lys, der mildt sagt ikke inspirer til romantik, hverken på vejene eller i soveværelserne.

Manglen på almene boliger i byen og i den forbindelse nok engang kasserne grunden.

Et oplivende Virksomhedsbesøg Skagen Salmon.

Toiletter – ikke mindst handicapvenlige og især i midtbyen og til arrangementer. BEMÆRK restaureringen af toiletter ved brugsens parkeringsplads,
Motormuseet, hvor vi har forsøgt at komme i kontakt med Kjeldsen og samtidig besluttet ikke at udtale os om, fordi vi ikke har kunnet finde tegninger for museet, men kun har set et videoklip. Til gengæld smerter nedvurderingen og ringeagten af begrebet arkitektur Bytingets formand, om ikke andre.

Autocampere

Elladestationer.

Vedrørende nogle af punkterne har vi fået en fornuftig forklaring eller erkendt, at vi ikke kan komme længere og derefter droppet sagen. Vedrørende andre punkter – f.eks. elladestationer har vi ikke formået af forklare vores vision, så andre kunne forstå den, eller også ville dem, vi præsterede den for ikke forstå den, fordi de havde andre planer.
Vores vision handlede om, at vi selv som by skulle oprette en elladestation på offentligt areal, helst på den nuværende parkeringsplads ved skolemarken, fordi visionen var – og er –, at vi her kunne have et frivilligt piccokopkorps, der kunne flytte bilerne til parkeringsbås efter endt opladning, der skulle foregå, medens bilisten handlede eller hyggede sig i byen.
På den måde kunne vore butikker og restauranter nyde godt af initiativet, og opkrævede vi lidt for servicen, kunne det være med til at finansiere fælles initiativer i byen, f.eks. driften af skolemarken.
Men vedrørende ladestationerne blev vi ved med at få at vide, at kommunen ikke måtte drive elladestationer, hvilket jo netop heller ikke var hensigten. Byen skulle bare låne eller leje arealet, som nu er udbudt til kommercielle selskaber, som har budt ind på pladserne. En anden central aktør hævdede, at vi jo heller ikke selv solgte benzin, men lod olieselskaberne om den opgave.
Jeg tror ikke, den pågældende forstår, at der er pokker til forskel på virksomheder, der selv udvinder olien, selv raffinerer den, selv transporterer den og ejer de anlæg, hvorfra den sælges og så til el, der transporteres via det offentlige net, som kan tappes af hvem som helst, der opstiller et anlæg dertil.

Det har for mig personligt været den største skuffelse i det frivillige arbejde i civilsamfundets tjeneste..

Jeg kommer tilbage til begrebet civilsamfundet, når jeg har omtalt det projekt, vi har brugt mest tid og haft størst succes med til dato: de 3 events, hvoraf vi har den sidste til gode. Det er måske lidt tidligt at tale om en succes, men det er det i al fald målt på foreningens medlemstal, der er steget med rundt regnet 100 på den konto. I dag er der xx, der har betalt kontingent, medens andre endnu står som medlemmer, uden at de ikke har betalt kontingent.
Vi prøvede at søsætte et lignende projekt før corona. Det mislykkedes. Af mange grunde, bl.a. at vi ikke selv havde de nødvendige kompetencer og heller ikke kunne finde dem i lokalsamfundet.
Det blev der rådet bod på, fordi en hel koloni af nye yngre mennesker er kommet til Skagen og gerne ville samarbejde med os, ja være medlemmer hos os. Det er en repræsentant for disse nye, yngre mennesker, Niels Kildahl, der sammen med Michael Jørgensen og Jesper Hegaard har udgjort styregruppen for vore events, og det er kun opstået problemer, når jeg – endda for sent – har blandet mig og f.eks. sagt, at møderne skulle være offentlige møder og ikke medlemsmøder. Deraf forvirringen om betaling for ikke medlemmer.

Vi har bemærket, at ledende byrådspolitikere – ingen nævnt, ingen glemt – nu har taget begrebet civilsamfund i deres mund.
Det er bemærkelsesværdigt, at de først tager begrebet i deres mund, når de ikke længere kan klare den opgave, de selv har påtaget sig: nemlig at sikre finansieringen af velfærdssamfundet.

Derfor vil jeg slutte denne – min sidste beretning – af med kort at sige lidt om begrebet og dets indhold, selv om det kræver et foredrag eller måske en forelæsning at belyse det ordentligt.
Bytinget er selv et af civilsamfundets – her lokalsamfundets – fællesskaber. Der er forskere, der hævder, at et svagt civilsamfund medfører et svagt demokrati.
En definition af begrebet kunne helt enkelt være, at civilsamfundet er den samfundsmæssige sfære, hvor den offentlige dialog mellem borgerne finder sted, når kræfter i civilsamfundet selv inviterer til dialog.
Lidt mere uddybet er civilsamfundet den sfære i samfundet, der hverken er stat, marked eller familie, men en sfære, som i dialog med omverdenen, herunder velfærdsstaten.

Forholdet mellem stat, civilsamfund og medborgerskab er typisk kendetegnet ved at være en relation styret fra et top– down – perspektiv med det resultat, at relationen mellem borgerne og de besluttende organer er blevet stadig mere udtyndet og har medført passivitet, anarkisme eller bottom up bevægelser.

Skagen Byting er en sådan bottom up bevægelse, der flugter med denne passus fra den nye regerings grundlag: Målet er at bevæge Danmark fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund med langt mere lokal frihed, ansvar og engagement.

Sætningen i regeringsgrundlaget kunne lyde som et nybrud, men det er den ikke, hvis den lokale frihed kun omfatter ansvar og engagement i den sociale sektor, hvor der mangler varme hænder og penge. Hvis der skal være tale om et nybrud, må sætningen desuden omfatte ansvar og engagement for lokalsamfundenes ve og vel samt støtten til demokratiske virksomheder og et ligeværdigt samarbejde mellem f.eks. kommunen og f.eks. Skagen Byting om bl.a. turisme og elladestationer .

Demokratiske virksomheder er betegnelsen for virksomheder, som den forrige regering lancerede, og som skal være moderne udgaver af andelsvirksomheder, kooperative virksomheder og socialøkonomiske virksomheder. Virksomheder, der virker på markedets vilkår og udelukkende modtager offentlig støtte, hvis de løser opgaver, som den offentlige sektor ellers skulle tage sig af. Det er er i denne sammenhæng ideen om Skagens egen elladestation skal ses. Ikke for min skyld, men for byens og vort samfunds kulturs skyld
Her stopper vi, for ellers kommer vi nemt for tæt på partipolitik, og Skagen Byting er partipolitisk uafhængig, om end hvert medlem har sine prioriteter. Vi ved godt, at netop denne uafhængighed eller partipolitiske neutralitet, gør, at vi af nogen opfattes som vattede – f.eks. i spørgsmålet om turisme, men sådan må det være, hvis Bytinget skal bestå og favne bredest muligt her i Skagen og repræsentere de skagboer, der ikke er repræsenterede i erhvervsorganisationerne i byen.

Jeg overgiver hermed beretningen til jeres behandling.

Chresten Sloth Christensen
Skagen Byting, marts 2023.

Ny bestyrelse for Skagen Byting

Efter ordinær generalforsamling 28. marts 2023 er nedenfor en præsentation af bestyrelsen for Skagen Byting.

Vi har i Skagen Byting konstitueret en ny bestyrelse. Det er en moderne bestyrelse med et solidt rodnet i Skagen. Det er en bestyrelse, der vægter demokrati og samarbejde i vores by højt, og så er det altså en bestyrelse, som elsker Skagen for det den er, og som tror på Skagens udvikling.

Emner såsom bosætning, turisme og byplanlægning bliver vigtige i den kommende tid, og det har vi nu en bestyrelse, der har personlige og erhvervsmæssige kompetencer til at løf­te. Vi – i den nye bestyrelse – er en lærer, en landskabsarkitekt, en skovhugger, en der ar­bejder med socialt udsatte, en kunstformidler, en planlægger, en sygeplejerske og en iværksætter og arkitekt.

Vi har i den nye bestyrelse været grundige i overvejelserne omkring rollefordeling. Det er vigtigt, at alle meninger bliver hørt, når vi nu går ind i de næste års arbejde med at styrke Skagens talerør for os almindelige borgere. Vi har drøftet, om det nu er smart at vælge en formand, som kun har boet 3 år i byen? Vi har vendt, om det sender de rigtige signaler?
Vi er blevet enige om, at det er kompetencer, handling og samarbejde, der vægter højest. For vi søger indflydelse på vores medlemmers vegne, for det er dem, der kender Skagen, og dem vi vil arbejde for.

Vores bestyrelse består af både tilflyttere og medlemmer, der er vokset op i Skagen.
Vi mener, at vores by på bedste vis kan udvikle sig, hvis vi arbejder sammen på tværs af alder, interesseområder og levetid i byen. Vores bestyrelse består af 3 kvinder og 6 mænd i forskellige aldersgrupper og derfor har vi en rigtig god spændevide i interesser.

Byd den nye bestyrelse velkommen (mangler: Ole Lauritzen)

IMG_1929

 

 

 

 

Foto: Vibe Dahl Andersen

Jane Bengtsen, medlem:

“Fiskerpige” født og opvokset på den dengang helt nybyggede Nedre Mosevej i Skagen. Skolegang på Ankermedets Skole, læreruddannet i 1981. Ansættelse først på Kappel­borgskolen, sidenhen på Ankermedet/Skagen Skole til sin pensionering i 2020. Gift med Kurt, der også har fiskerrødder, og som havde Skibselektronikvirksomhed på Skagen Havn gen­nem 28 år. Vi har siden 1981 boet på Oddevej.

Ole Lauritzen, suppleant:

I 2019 købte Ole og hans kone Merete deres hus på Mosegårdsvej 5, som de er meget glade for. Merete er barnefødt fra Ulriks Plesners Vej og rejste til København i 1980. Ole har været turistguide på Cruiseskibene siden 2022. Ole er medlem af Skagens Marinefore­ning, Skagens Bio, Sejlklubben og Tennis klubben og deltager så meget som muligt i Skagens Rotarys klubaftenmøder.

Clara Johanne Dale, suppleant:

Clara er oprindeligt fra midtfyen og bor sammen med hendes kæreste Jonatan, der er med til at åbne surdejsbageriet Saxild. Clara har en solid baggrund indenfor samarbejde med kunstnere og med formidling på hhv. Kunsten i Aalborg og nu som kunstformidler på Skagens Kunstmuseer. Clara er uddannet indenfor kunsthistorie og er uhyre foreningsaktiv i både Klitkoret, Patchworkklubben og Skagens Tennisklub.

Jan Iversen, medlem:

Født og opvokset i Skagen. Uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Jan har arbejdet 2 år som tømrer i udlandet. Ansat 4 år på tegnestue i Skagen. Fra 1988 ansat som indsats­leder ved brandvæsenet og bygningsinspektør i Skagen Kommune. Ved kommunesam­menlægning og indtil 1. januar 2023 arbejdet hos Frederikshavn kommune med byggeri i Skagen området. Formand for 2 grundejerforeninger. Gift med Irene Hjortshøj som også er skawbo. Irene har været valgt til byrådet i Skagen kommune og senere i Frederikshavn kommune. ”Jeg vil i bestyrelsen for Skagen Byting arbejde for fastholdelse og styrkelse af det værdifulde natur- og bygningsmiljø som Skagen er kendt for i vide kredse.”

Hanne Diemar Heilmann, medlem:

Hanne har kendt Skagen helt fra barndoms ben, hendes mand er født her og hans familie har boet her siden 1930. Hanne er uddannet indenfor hospitalsvæsenet og har senere væ­ret lægesekretær. Hanne ønsker at værne om byens miljø, naturen og kulturen. Hanne har været formand for den lokale bevaringsforening og medlem af landsforeningen By & Land. ”Jeg bliver ved med at kæmpe for alt det, der giver glæde i Skagen”.

Jesper Hegaard, sekretær:

Jesper har boet i Skagen siden 1997 og er gift med en skawbo. Jesper er uddannet lærer og har arbejdet som lærer i 25 år. Siden 2020 har han arbejdet som socialpædagog på forsorgshjem for hjemløse. Har været med i Skagen Byting i 3 år og er desuden formand for Skagen Festival. ”Det er vigtigt, at vi, som fastboende i Skagen, ytrer vores holdning og er med til at præge byens udvikling og med til at sætte retning for, hvad vi ønsker for vores dejlige by”.

Kasper Foldager, kasserer:

Kasper har boet i Skagen i lidt over 3 år og er Kirkegårdsleder ved Skagen-Hulsig Kirke­gårde. Han har en kandidat i Landskabsarkitektur fra Københavns Universitet og har tidli­gere arbejdet som anlægsgartner, været tjener på Hotel d’Angleterre og Hotel Opus. Kasper er opvokset i Hatting ved Horsens.

Michael Jørgensen, næstformand:

Michael er indfødt skagbo, men har sammenlagt on-off været væk fra Skagen 15 år. Ud­dannet skovarbejder. Selvstændig i Skagen som entreprenør indenfor træfældning mm, naturpleje. Formand for borgerprojektet Guldmajssøens Venner.

Niels Ove Kildahl, formand:

Niels er opvokset i Fjerritslev, Jammerbugt og har de sidste 3 år boet og drevet virksom­hed i Skagen. Niels er uddannet arkitekt og har i 4 år arbejdet med strategisk udvikling af landsbyer, som partner i rådgivningsvirksomheden Hele Landet. Niels har siden 2020 dre­vet restaurant Blink i Det Grå Fyr og Surdejsbageriet Baghaven. Siden 1. september har Niels arbejdet som programchef på Skagens Kunstmuseer. Niels tror på at lokaldemokrati­et er vejen til en bedre by, til mere bosætning og til bedre samarbejde og glæder sig til at dedikerer sig til arbejdet i Skagen Byting. Niels svinger tennisalbuen som medlem i Skagen Tennisklub og elsker et godt stjerneskud nede fra Jørgens Spisehus.

——

På vegne af den nye bestyrelse vil vi gerne takke udgåede medlemmer af bestyrelsen for deres indsats siden Skagen Bytings stiftelse efter kommunesammenlægningen i 2007. Det var modigt at stifte sådan en forening, og det var forud for sin tid. Vi har en dyb respekt for jeres arbejde og for jeres utrættelige indsats. Vi står på det grundlag I og medlemmer­ne har skabt, og vi bygger videre.

I den kommende tid har vi endnu et event om byudvikling i Skagen, hvor vi glæder os meget til at møde jer alle sammen. Det handler om Skagens Byudvikling og foregår den 12. april, klokken 19-21 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Her får I også mulighed for at hilse på den nye bestyrelse. Vi vil ved samme lejlighed fortælle om, hvordan vi i den næ­ste tid vil arbejde i Bytingets bestyrelse.
På vegne af Skagens Bytings Bestyrelse

Formand Niels Ove Kildahl.

Referat af bestyrelsesmøde 7. marts 2023

Referat af:
Bestyrelsesmøde i Bytinget den 7. marts 2023 kl. 16:00 i foreningshuset, stuen på Kappelborg.

1.Skagens særpræg og udvikling.
Michael Jørgensen Jesper Hegaard orienterer.

Michael og Jesper berettede om positive vinde i forhold til, at flere foreninger i Skagen går sammen om det fortsatte arbejde vedrørende byudvikling i respekt for Skagens særpræg.
Bestyrelsen besluttede at deltage i et evt. foreningssamarbejde.

2.. Udlejning i Skagen.
Bestyrelsen skal jf. bilag drøfte sagen.

Bestyrelsen besluttede at genoptage punktet på førstkommende møde i den nye bestyrelse.

3. Økonomi og medlemstal.
Jørgen Fink Petersen orienterer.

Jørgen orienterede om regnskabet, der er afsluttet og revideret. Jesper lovede at lave en transparent, så vi ikke skal kopiere regnskabet og bruge en masse papir.
Jørgen orienterede om, at 194 medlemmer har betalt kontingent, men at der stadig er mange medlemmer, der ikke har betalt.

4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes den 28. marts fra kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Indkaldelsen er sket, når bestyrelsesmødet afholdes.

Bestyrelsen skal udarbejde to do liste med opgaver til hver enkelt og tage stilling til forslag om en evt. udtalelse.

Foruden indkaldelsen i skagensavis.dk, ugeavisen Skagen Onsdag, www.skagenbyting.dk og Facebook, sender Jesper indkaldelsen direkte til alle medlemmer, og gentager her, at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.
Der er udarbejdes ingen to do liste, fordi det meste er sat i værk, og evt. udtalelse afventer bestyrelsesmøde i forbindelse med generalforsamlingen,

5.Grundlovsfest.
Bestyrelsen skal drøfte to do liste i lysets af, at Jesper Hegaard og Hanne Heilmann er tovholdere.

Hanne havde besøgt Kystmuseet og aftalt, at hun sammen med Jesper senere ville komme og aftale det fornødne.

6.Evt.
Intet, bortset fra, at bestyrelsen og dirigenten indkaldes til møde kl. 17.30 forud for generalforsamlingen.

Husk vores arrangement onsdag 15. marts

Skagen 14. marts

Blot en påmindelse om vores arrangement på

onsdag 15. marts kl. 19:00 – 21:30 i Skagen Kultur- og Fritidscenter – Hvordan kan vi udvikle Skagen?

Hvor I vil blive præsenteret for alle de mange projekter som forskellige foreninger, virksomheder og borgere har gang i i Skagen.

Vi skal høre om projekter på havnen, museerne, naturen og kulturhusene, vi skal høre om Skolemarken, om kirkegården, om havneudvidelsen, om Skagen Marathon og om moderne turisme.
Vi skal høre om fysiske projekter, events, og om ideer og drømme. Alle projekterne bliver præsenteret af aktørerne selv.

Vi har spurgt 10 forskellige, og I kan godt glæde jer. Der er mange gode projekter, der vil byen det godt.

Herunder de gæster, der vil fortælle om forskellige projekter på event#2:

Diddan Karstensen – Karstensens Skibsværft
Klaus Kristoffersen – Skagen Kultur- og Fritidscenter
Jeppe Hein/Lars Illum – Skolemarken
Kasper Foldager – Skagen Kirkegårde
Anne Møller – SKAL Contemporary
Ulla Mosich – Toppen Af Danmark
Allan Kastor – Erhvervsforeningen
Dan Knudsen – Skagen Salmon
Max Olesen – Skagen Bolig
Lisette Vind Ebbesen – Skagens Kunstmuseer

https://www.facebook.com/events/728709032259756

Husk også

Ordinær Generalforsamling i Skagen Byting, tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægten, der kan ses på www.skagenbyting.dk. Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen taler Henning Dochweiler over emnet ”Demokrati som livsform.”

Af hensyn til kaffe mv. er tilmelding nødvendig senest 21. marts kl. 12:00 på mail: byting@skagenbyting.dk

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent og er indmeldt senest 8 dage inden generalforsamlingen. Vedtæger §8. Skagen Bytings konto: 9070 – 1628051298

Venlig hilsen

Jesper Hegaard
sekretær

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. marts 2023

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Skagen Byting.

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægten, der kan ses på www.skagenbyting.dk

Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen taler Henning Dochweiler over emnet ”Demokrati som livsform.”

Af hensyn til kaffe mv. er tilmelding nødvendig senest 21. marts kl. 12:00 på mail: byting@skagenbyting.dk

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent og er indmeldt senest 8 dage inden generalforsamlingen. Vedtæger §8.

Skagen Bytings konto: 9070 – 1628051298

Med venlig hilsen

Chresten Sloth Christensen

Bestyrelsesformand Skagen Byting

Formand Skagen Byting, Chresten Sloths indlæg på “Skagens Udvikling” 15. februar 2023

Byting og Borgerting.

Den 3. februar i år kunne vi bl.a. i Politiken læse følgende overskrift:

København får som første kommune et borgerting.

Det sker 9 år efter, at vi Skagen den 24. april 2014 stiftede Skagen Byting.

Spørgsmålet er så, om de i hovedstaden som sædvanligt ikke aner, hvad der foregår i provinsen, eller om der er tale om to vidt forskellige Ting.

Det første vil ikke undre mig, når lukningen af Irma åbenbart er deres største problem.

Det sidste er en kendsgerning, selvom begge Ting har samme rod, nemlig det at partierne har tabt kontakten til folket, og at kommunerne er blevet så store, at vi ikke længere opfatter dem som vores kommuner.

Kommunerne er statens yderste led, altså en myndighed, der nok kan skabe velstand, men ikke velfærd. Det kan kun et samfund.

Professor Thomas P. Boje har sagt det således: Partierne har tabt folket. Det tomrum skal udfyldes af civilsamfundet.

Thomas P. Boje er i denne sammenhæng ikke en hvilken som helst professor. Han har i en årrække forsket i civilsamfund. Medborgerskab og deltagelse. Jeg håber, at den bestyrelse Bytinget vælger den 28. marts 2023 vil invitere ham herom, f.eks. som taler til Grundlovsdag.

Københavns kommune får næppe aktiveret civilsamfundet med deres model med en prøveperiode på 2 år, hvor kommunen selv vil afgøre, hvem der skal sidde i Borgertinget, og hvilke opgaver deres – altså kommunens – Ting skal arbejde med og dermed have indflydelse på.

Overborgmesteren formulerer Borgertingets formål således: ”Flere københavnere skal inddrages i, hvordan vores by udvikler sig. Det er dem, der bor der, det er dem, der kender den, det er dem, der elsker den”

Det ser jo tilforladeligt ud. Også at deres 36 personers Ting skal være repræsentativ i forhold til alder, køn og etnisk baggrund, men aktiverer det civilsamfundet mere end Københavns kommunalbestyrelse?

Skagen Byting er ene og alene repræsentativ for dem, der aktivt møder frem og af eget midte vælger bestyrelsen, og derfor afhænger vores succes ene og alene af antallet af medlemmer, bestyrelsens kompetencer, og det image vi formår at give Bytinget.

Bytingets formålsparagraf viser klart, hvad Tinget skal arbejde for, og hvorfor vi er her i dag. Skagen Bytings formål

Den blev i øvrigt formuleret på baggrund af 2 forberedende møder i auktionshallen i sommeren 2013.

Det ene møde dækkede Marianne Isen fra Nordjyske på fornemmeste vis, og slår man efter i Nordjyske den 5. august det år, vil man se, at formålsparagraffen er tro mod det, som 2 x 100 deltagere ønskede sig.

Det var nemlig gået op for os, at vi ikke blot havde oplevet en fysisk kommunesammenlægning, men målt med historiske alen noget langt mere betydningsfuldt for en gammel købstad:

 • by og offentlig administration med rødder tilbage til 1413 blev adskilt!

Adskillelsen mellem by og kommune havde på de 7 år lært os, at en kommune ikke er et samfund, og at den derfor ikke har en kultur i den forstand, vi bruger begrebet. Det fortælles der om i bogen ”Det glemte folk” om fiskersamfundene.

 • Kultur er ikke et tillæg til samfund, men grundlaget.

Derfor ønskede vi heller ikke, at vort byjubilæum i 2013 blev styret og arrangeret af en komite nedsat af kommunen med kommunale repræsentanter.

Det er siden sket ved Frederikshavns 200 år jubilæum som købstad og nu i Sæby, hvor kommunen også er med i den komite, der forbereder deres 500 års købstadsjubilæum i 2024.

Forstå det, hvem der kan. Jeg vil ikke, fordi det viser, at byernes selvrespekt er ved at bukke under for presset fra en kulturløs administrativ enhed.

Det er den samme erkendelse, der har betydet, at vi nu sætter dette skib i søen, så vi ved næste byfornyelse klart kan sige, hvad aktive skagboer ønsker sig af en rammeplan, hvor byens særpræg sikres samtidig med, at vi giver rum og plads til den nødvendige udvikling og forandring.

Og – hvis det står til mig – også til civilsamfundets stedbundne virksomheder, som andelsvirksomheden FF var, indtil den i 2012 blev et aktieselskab. En klog mand har engang sagt, at den, der ikke kender historien, aldrig må forme fremtiden.

Hvorfor har vi som by f.eks. ikke for længst i samme ånd stiftet et elladeselskab, der kunne sælge el til os selv og turisterne.

Nu ryger betalingen for el udelukkende udenbys.

Vi prøvede at sætte et tilsvarende skib som det, vi nu er sammen om i søen før Corona, men det lykkedes ikke. Vi havde ganske vist historien med os, men vi havde for få kompetencer til at lede den proces, der skulle resultere i den ramme, som skal til for at forme fremtidens Skagen i borgernes eget billede.

Jeg regner med, at jeg hermed for evigt har dementeret, at det er Kjeldsens byggeri, der er årsagen, sådan som JP i dagens avis (red. 15. marts 2023) forsøger at reducere vort initiativ til, alene fordi de dyrker konflikten og sensationen. Der er ingen konflikt og heller ingen sensation på den måde, de vinkler deres artikel. Lykkes vort initiativ, kan det måske udvikle sig en sensation, men på et helt andet niveau.

Vi var derfor – som de andre byer – ved at bukke under for presset. Vort held er, at der siden er kommet en hel koloni med nye mennesker til byen. De har engagementet og de kompetencer, vi som aldrene befolkning ikke havde og ikke har.

Derfor tror vi på, at vi sammen – nye og gamle skagboer – kan udfordre og gøre en forskel, så Skagen fortsat vil være det smukke og særegne sted, vi kender samtidig med, at vi tager udfordringerne for byen op, og inden for en gennemarbejdet ramme sætter nye smukke blomster.

Skagen, den 15/2 2023.

Chresten Sloth Christensen

Fmd. Skagen Byting.