Bytingets arbejdsfordeling – vedtaget på bestyrelsesmøde 14. oktober 2021.

Bytinget. Arbejdsfordeling. Besluttet på bestyrelsesmøde 12. oktober 2021.

Chresten
Tegner foreningen i offentligheden og fordeler og koordinerer arbejdet.
Indkalder generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne.
Godkender bestyrelsens og generalforsamlingens dagsorden, leder bestyrelsens møder og godkender referatet inden det udsendes.
Deltager i diverse arbejdsfora.

Michael
Overtager i formandens fravær dennes opgaver.
Leder desuden samarbejdet med instanser og grupperinger efter eget ønske eller bestyrelsen og formandens bestemmelse.

Jesper
Læser korrektur på dagsordener og referater fra bestyrelsens møders samt fra generalforsamlingen.
Varetager den kollektive medlemskontakt pr. mail.
Bestyrer hjemmesiden og evt. facebook
Deltager efter eget ønske eller bestyrelsens og formandens bestemmelser i repræsentationer og arbejdsgrupper.

Jørgen
Varetager indmeldelser og udmeldelser og forestår foreningens budget og regnskab.
Deltager efter eget ønske samt formandens og bestyrelsens beslutninger i repræsentationer og arbejdsgrupper.

Menige medlemmer og suppleanter
Deltager efter eget ønske samt formandens og bestyrelsens beslutning i repræsentationer og arbejdsgrupper.

Kommunens udvalg mv. følges således:

Økonomiudvalget og byrådet: Chresten.

Teknisk Udvalg: Michael og evt. Jens Christian

Plan- og Miljø: Michael og evt. Jens Christian

Børn og Unge: Jens Christian

Folkeoplysningsudvalget: Jørgen

Kultur- og Fritid; Jørgen

Socialudvalget: Jens Christian

Sundhedsudvalget: Jesper

Forsyningen: Hanne og Chresten
Følgeskabet indebærer, at man orienterer sig i dagsordenen og referater, som man kan abonnere på, og at man i det omfang, man finder fornødent, orienterer formanden/bestyrelsen om sager/beslutninger, der her vigtige for vores bys ve og vel.
Listen revideres 1 gang årligt, første gang dog på sidste møde inden generalforsamlingen.

Referat Bestyrelsesmøde 12. oktober 2021.

Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 i foreningslokalet Kappelborg.

1. Siden sidst.
Status vedrørende Gl. Kirkesti, skolemarken, borgermødet (aflyst), bystranden, elladestation(er) og parkering, kasernegrunden, hvor der p.t. ikke er nyt at beslutte.
Ad. 1: ok, men der skal tromles.
Ad. 2: Michael tager direkte kontakt til Allan Kastor- Bytinget følger op i december, bla. med Jens Christians forslag.
Ad.3: borgermødet aflyst.
Ad 4. Jørgen og Michael arbejder videre med vandprøver og evt. nyvalg af arkitekt.
Ad.5: Formanden og Jøren arbejdere videre. Eventuelle placeringer: Grunden ved værftet og grunden ved rundkørslen Buttervej mv. mod Grenen.
Ad.6: Bytinget har over årene bragt spørgsmålet op adskillige gange, og afventer en åbning før videre.

2. Samarbejdet med kommunen.
Formanden vil fremlægge forslag til samarbejdsformer med kommunen, og bestyrelsen skal tage stilling til forslaget og beslutte, hvem der skal repræsentere Bytinget ved fysiske møder.
Formanden refererede fra mødet med den nye kommunaldirektør, der var åben for samarbejde.
Bestyrelsen besluttede, at samarbejdet foreløbig ikke skal omfatte faste kvartalsvise møder, men møder efter behov, hvor formanden for det meste deltager, men altid sekunderes af et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter interesse og behov.

3. Arbejdsfordeling.
Formanden fremlægger forslag til arbejdsfordeling frem til generalforsamlingen.
Arbejdsfordeling fremgår af bilag, der jf. punkt 5 sættes på hjemmesiden.

4. Sommerens forløb.
Bytinget har modtaget skrivelse fra Thomas Mose vedrørende forholdene i lystbådehavnen. Desuden besluttede vi sidst, at vi hver især skulle bidrage med fakta og eventuelle personlige oplevelser for bekendte.
Formanden fremlægger på den baggrund forslag til strategi- og handleplan med følgende faser:
1. Opsamling af fakta og personlige beretninger.
2. Nedskrivning af samme.
3. Præsentation heraf til relevante parter, der anmodes om at skrive et mål for turismen i Skagen i 2030. Medlemsmøde/offentligt møde med nyvalgte byrådsmedlemmer. Udvalgsarbejde og evt. fremsættelse af forslag for kommunen/offentligheden.

Bestyrelsen tog kommunens evaluering til efterretning, og formanden udarbejder et nyt forslag til bestyrelsens møde i december, bla. henblik på mødet med de nyvalgte byrådsmedlemmer i februar 2022.

5. Kommunikation og IT.
Bestyrelsen skal drøfte sin egen interne kommunikation, kommunikationen med medlemmer og den offentlige kommunikation.
Jesper Hegaard har gjort en stor indsats for at få hold på, hvilke IT – platforme, vi har, og hvordan de kan bruges. Jesper fremlægger resultaterne og af sit arbejde, og bestyrelsen skal beslutte, hvilke IT – platforme vi fremover skal satse på, og hvordan de skal bruges.
Jesper har stort styr på vore IT – muligheder. Bestyrelsen besluttede, at der skal sendes nyhedsbreve direkte pr, mail, medens andre kan abonnere på brevene via hjemmesiden. På hjemmesiden skal referater af bestyrelsens møder samt generalforsamlingen være tilgængelige.
Brugen af facebook afventer yderligere afklaring.
Internt skriver vil til orientering, hvis det er tilfældet og respons, hvis bestyrelsens medlemmer skal tage stilling til mailens indhold.

6. Grundlovsfesten.
Hanne Heilmann og Jesper Heegaard står for opgaven, men vi skal allerede nu have forslag til taler på bordet og evt. beslutte, hvem der har 1. prioritet, 2. prioritet osv.
Ingen forslag endnu. Hanne og Jesper arbejder videre med sagen frem til mødet i december, hvor formanden skal medbringe en todo-liste, og hvor der skal tages stilling til, om vi skal genindføre ideen om et lokalt talent som musisk indslag, og hvor der i øvrigt gerne må være forslag til musisk og sange.

7. Økonomi og medlemstal.
Jørgen Fink lægger fakta frem, men der lægges ikke op til nye beslutninger.
Jørgen fremlagde de skønne oplysninger om, at vi har næsten 200 medlemmer og en formue på den rigtige side af 40.000 kr.

8. Udvikling og afgrænsning af Nordbyen.
Nordbyen har nu i mange år været Skagens udviklingsområde. Tiden er derfor inde til at overveje, hvad bydelen skal rumme ud over parcelhuse og andre boligformer, og hvor byens grænse mod nord bedst placeres.
Bestyrelsen skal drøfte, om det er en opgave, vi kan og skal løfte, og hvordan er proces i givet fald skal udformes sammen med hvem?
Michael og Chresten udarbejder et oplæg til, hvordan den sag skal gribes an.

9. Evt.
Se siden sidst nr. 5. Desuden drøftedes udsigten for den gamle smedje på Vesterbybvej. Michael med Chresten på slæb undersøger sagen.
Næste møde: Tirsdag 7. december kl. 16:00

Referat Bestyrelsesmøde 24. august 2021

Bestyrelsesmøde i ny bestyrelse. 24. august 2021

1.      Konstituering.

–        Valg af formand.

–        Chresten Sloth Christensen blev valgt.

–        Valg af næstformand

–        Michael Jørgensen blev valgt,

–        Valg af sekretær

–        Jesper Hegaard blev valgt.

–        Valg af kasserer.

–        Jørgen Fink Petersen blev valgt.

–        Valg af tovholder for medlemshvervning.

–        Hanne Heilmann blev valgt som tovholder. Jens Christian Støckler medvirker også.

 

2.      Generalforsamlingen.

Ad. A. Skolemarken.

Kommunen har nu besluttet, at arbejdsgrupper vedrørende skolemarken skal fortsætte sit arbejde med realiseringen af Himmel og Hav.

Bestyrelsen skal beslutte, hvem der fremover skal repræsentere Bytinget i arbejdsgruppen, og om vedhæftede brev vedrørende arbejdsgruppens arbejdsform.

Jens Christian Støcklers forslag vedrørende skolemarken blev fremlagt og drøftet. Sammen med Michael Jørgensen blev han valgt som Bytingets repræsentant i arbejdsgruppen vedrørende skolemarken. Bytinget sender arbejdsgruppen et forslag til principper for arbejdet.

Ad. B. Sommerens forløb.

På generalforsamlingen blev det fremhævet, at fest og musik havde bredt sig til flere forskellige steder i byen med deraf følgende problemer.

Det blev fremhævet, at udviklingen har med udlejning af lejligheder mv, til unge samt coronaens indflydelse på unges valg af feriedestination og værtshusenes åbningstider.

Forslag: frem til næste møde noterer hvert medlem af bestyrelsen udsagn om sommerens forløb og sender dem til formanden til sammenskrivning. På d et grundlag træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt Bytinget skal gå ind i sagen eller ej, og i givet fald hvordan.

Forslaget blev godkendt. Der indhentes erfaringer fra Løkken, ligesom overvejelser over turismen på Læsø inddrages.

 

3.      Fastsættelse af mødedatoer og reaktionstid på spørgsmål sendt elektronisk fra et af bestyrelsens medlemmer.

Jesper spiller ud vedrørende mødedato i oktober og december. Chresten spiller ud vedrørende responstid på spørgsmål og forsalg sendt til medlemmerne elektronisk

Næste møde blev fastsat til den 16.10. Heilmann står for booking. Responstiden blev fastsat til 2 døgn.

 

4.      Listning og prioritering af opgaver frem til generalforsamlingen i marts.

Bestyrelsen skal drøfte, hvilke opgaver, der skal iværksættes her og nu, og hvem tovholderen skal være.

Der er tale om følgende opgaver, der kan ændres og suppleres:

–        Bystranden.

–        Jørgen Fink Petersen og Michael Jørgensen valgtes om Bytingets repræsentanter i det fortsatte samarbejde med andre om Bystranden.

–        Borgermøde

–        Chresten Sloth Christensen fik til opgave at arrangere et borgmøde/offentligt møde med en central person. Mødet skal arrangeres i oktober/november samt medlemsmøde med nyvalgte medlemmer af byrådet og regionsrådet valgt i Skagen (januar/februar)

–        Virksomhedsbesøg

–        Udgår i år.

–        Grundlovsfesten

–        Hanne Heilmann valgtes som tovholder, Jesper Hegaard medvirker

–        Samarbejde med kommunen og repræsentanter i regionsrådet valgt i Skagen

–        Udsat.

–         Byudvikling, herunder elladestationer.

–        Udsat

 

5.      Eventuelt.

Intet.

Referat af Generalforsamling 17. august 2021

Referat af Skagen Bytings Generalforsamling 17. august 2021.

 1. Valg af dirigent.

Mogens Eeg blev valgt.

 1. Formandens beretning,

Beretningen blev godkendt.

 1. Økonomi.

Jørgen Fink Pedersen fremlagde foreningens reviderede regnskab, der viste et indestående på 31.655,78 og et medlemstal på 161.

4. Valg

Punktet blev på dirigentens forslag flyttet frem som nummer 4, ligesom forsamlingen godkendte, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i det kommende år kunne fastsættes til 5.

Forsamlingen godkendte begge forslag.

 • Michael Jørgensen og Jesper Hegaard valgtes til bestyrelsen
 • Jens Christian Støckler valgtes som suppleant.
 • Mogens Eeg valgtes som revisor.
 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

Der udspandt sig en livlig debat om skolemarken og sommerens forløb med mange turister.

Skagen, den 18. august 2021

Mogens Eeg

Dirigent.

Årsberetning 2021

Årsberetning

 

Det er lidt specielt at skulle give en årsberetning, efter et år hvor det ikke har været muligt at holde ordinær generalforsamling indenfor vedtægternes bestemmelser. Igen og igen har vi i de sidste 2 år måttet erkende at vores hverdag er fuldstændig forandret.

 

Da det ikke lykkedes at få valgt en hel bestyrelse ved sidste generalforsamling har vi i det sidste år måttet fungere med en reduceret bestyrelse. Oveni det har corona- betingelserne gjort det svært bare at holde et bestyrelsesmøde. Sygdom og andre personlige forhold oveni coronrestriktionerne har gjort at vores arbejde i foreningen er haltet afsted. Disse forhold har desværre nok også reduceret medlemsopbakningen.

 

Når vi nu skal se på de indsatsområder vi -på trods- alligevel har kunnet gøre vores indflydelse gældende kan vi pege på

 

 1. Indvielsen af lystfiskerpladserne på den nye mole i forbindelse med netop afsluttede havneudvidelse. Vi har jo her været med initiativtagere bl.a. med ansøgning om økonomisk støtte fra fritidsrådet.

 

 1. Vi har igen som i de forgangne år været med i arbejdet for at forbedre forholdene på “Skolemarken”. Helt fra foreningens start har dette projekt været et væsentligt indsatsområde.

I forbindelse med andre organisationer og med økonomisk støtte fra Skagenbyfond har vi været med til at få udarbejdet et spændende forslag til omforandring af “Skolemarken” udarbejdet af arkitekt og kunstner Jeppe Hein. Planerne har været fremlagt på Kappelborg til vurdering og orientering. Vi venter nu på kommunens opbakning.

 

 1. En del af bestyrelsen har deltaget i en gruppe der har arbejdet med strandforbedring vest for havnen. Foreningen har ydet økonomisk støtte til udarbejdelsen af en plan for området udarbejdet af et arkitektfirma. Denne plan skulle gerne munde ud i at kommunen udfører planen.

 

 1. Vi har gennem et af bestyrelsesmedlemmerne rettet henvendelse til kommunen om forbedring af stien/vejen ud til Den Tilsandede Kirke. Vi er ikke nået i mål med dette men indsatsen fortsætter.

 

 1. Vi har rettet henvendelse til -og været til møde med kommunen om etablering af bil-ladestationer. Det er en svært overskuelig problemstilling da der er mange aktører involveret.

 

 1. Vi har sendt et åbent brev til Regionsformand Ulla Astman for at få indrettet vaccinations steder i Skagen. Vi påberåbte et nærhedsprincip. Selv om vi blev bakket op af borgmesteren hjalp det ikke meget, men regionsformanden svarede pænt.

 

7.En af vores mærkesager – grundlovsmødet – har vi igen måttet aflyse. Årsagen kender alle vist.

 

Udover ovennævnte har Bytinget haft mulighed for at udtale sig -igennem Dr ,TV2 Nordjyllands radio – om verserende sager i vores nærområde. Det er fjernelse af toppen af nogle klitter v. Fyrbakken og planer om at etablere – udvidelse til en 2+1 vej mellem Skagen og Ålbæk,  som medierne ville høre vores mening om.

 

Til sidst vil jeg rette en tak til mine bestyrelseskolleger og særligt dem der har stået med de tekniske udfordringer med regnskaber/hjemmeside/Facebook/referater/udsendelser af indkaldelser til div. møder

Til sidst vil jeg udtrykke et håb om vor forening må leve videre på bedste måde.

Venlig hilsen

Erik Hatt

 

 

 

 

 

 

Projekt Kappelborg – Mellem himmel og hav.

Skagen d. 2. august 2021.
Kære medlemmer af Skagen Byting.
Denne lille skrivelse for at informere/erindre om fremlæggelsen af et nyt projekt for Skagen Bypark (Kappelborgs skolemark).
Det er et spændende projektforslag kaldet Kappelborg – Mellem himmel og hav. Projektforslaget er udarbejdet af den danske kendte
arkitekt/kunstner Jeppe Hein.
Initiativgruppen er bredt sammensat, hvilket der også fremgår af
Kulturhus Kappelborgs hjemmeside. Her finder man i øvrigt også andre praktiske oplysninger om udstillingen/projektet.
Plancherne vil være udstillet frem til d. 18. august 2021.
Med venlig hilsen
Erik Hatt
Formand

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af Skagen Byting.

Skagen Bytings bestyrelse har valgt at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, som afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling tirsdag d. 17. August 2021 kl. 19.00 i ”glassalen” i Skagen Kultur – og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen.
Dette for at drøfte foreningen Skagen Bytings videre eksistens i tilfældet af, at der ikke bliver valgt en funktionsdygtig bestyrelse.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling:
1. Er der valgt en funktionsdygtig bestyrelse?
2. Evt. ophør af foreningen Skagen Byting.
3. Fordelingen af foreningen Skagen Bytings formue ved foreningens evt.ophør.
4. Evt.

På bestyrelsens vegne
Erik Hatt
Formand

Indkaldelse til Generalforsamling

 

 

 

 

Kære medlemmer af Skagen Byting.

 

SKAGEN BYTING

indkalder hermed til Generalforsamling

Tirsdag d. 17. August 2021 kl. 19.00

i ”glassalen” i Skagen Kultur – og Fritidscenter,

Kirkevej 19, 9990 Skagen

 

Dagsorden ifølge vedtægterne, som du finder på                                      foreningens hjemmeside: www.skagenbyting.dk

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af to revisorer for et år samt en revisorsuppleant for et år.
 1. Eventuelt

 

Vær opmærksom på at eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest tirsdag d. 10. August 2021.

 

På bestyrelsens vegne

 

Erik Hatt

Formand

 

I forbindelse med denne meddelelse vil vi, fra siddende bestyrelse, gerne opfordre jer alle til at overveje, om I kunne være interesseret i at deltage i Skagen Bytings arbejde. Vi mangler nogle gode kræfter i bestyrelsen. For at høre mere om arbejdet, er I meget velkommen til at kontakte medlemmer af den siddende bestyrelse. Se nærmere informationer på hjemmesiden.

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18.05.21

Referat fra Skagen Bytings bestyrelsesmøde d. 18. Maj 2021.

Tilstede var formand Erik Hatt, kasserer Jørgen Fink Petersen, Helle Chr. og Hanne Heilmann. Desværre var næstformand Chresten Sloth Christensen, suppleanterne  Michael Jørgensen og Hans Nielsen forhindret.

 1. 1. Siden sidst er ikke meget ændret. På grund af diverse Corona restriktioner har mangt og meget ligget stille – også i kommunal regi, og dermed også berørt os i Bytinget, og derfor har mødeaktiviteten været stærkt begrænset.

Mødet med borgmesteren d. 18.12.20 blev kommenteret positivt. Siden har Michael, Chresten og Jørgen været aktive. Formand Erik Hatt orienterede om sin deltagelse i tv i forbindelse med Klitsagen på Sønderstrand.

2.  Referatet fra forrige møde blev accepteret, og man talte om den i forvejen meget udskudte dato for en generalforsamling.

Dato for generalforsamlingen blev fastlagt til tirsdag d. 17. august 2021 kl. 19.00.

 1. Nyhedsbrevet og nytårshilsenen i dec. 2020 blev udsendt via Skagen Bytings hjemmeside. Ligeledes vil generalforsamlingen blive annonceret på hjemmesiden, i Netavisen samt SkagenOnsdag jævnfør reglerne – varslet ca. 3 uger før. Generalforsamlingen afholdes i Skagen Kultur – og Fritidscenter i ”Glassalen”.
 2. Indsatsområderne:
 3. A. Skagen Byting håber, at de to turistorganisationer fremover vil samarbejde konstruktivt.
 4. B. strandene orienterede Jørgen om, at der igen skulle ansøges om midler til noget, der kan forbedre eller opføres på de bynære strande på østsiden, såvel som vestsiden.
 5. Udviklingsworkshop: Her manglede vi Michael, men den sag er vist stadigvæk i gode hænder.
 6. Lægevagt. Det lykkedes at få akutbilen til Skagen hele året. Vi fik mulighed for at blive covid testet i kælderen på vores tidligere Skagen Rådhus. Desværre lykkedes det ikke at få et vaccinationssted i Skagen, derfor måtte de fleste Skagen borgere tage turen til Frederikshavn.
 7. Vedr. skolemarken så skal der vist nok fremlægges en plan ret så hurtigt, for at kunne være med i dette projekt. Tre borgermøder har været afholdt uden den helt store effekt, men håbet er lysegrønt, og måske kan Skagen Byting nå at tage et initiativ inden 1. juni.
 8. Skagen Havn: Diverse ønsker for Skagen Havn er indfriet, og lystfisker platformene er en succes.
 9. Ladestandere/stationer: Her ønsker man fra Skagen Bytings side at ligge pres på de private virksomheder, thi flere har installationer og tilbyder sig, men det er elværker, der skal bestemme hvor og hvad, der kan gennemføres realistisk og mest økonomisk. (Jørgen og Chresten har haft et godt møde).
 10. Byudviklingsråd /nationalt/ lokalt borgerting:  Chresten Sloth Christensen og flere med ham går ind for at Skagen har et byting – en stemme fra borgerne her til Frederikshavn Kommune. Derfor er det yderst vigtigt, at vi får vores medlemmer ”på banen” og gerne flere endnu til at melde sig ind, og på denne måde deltage i udviklingen af gamle Skagen Kommune, i byerne og på landet samt de store naturområder heromkring.
 11. Damstederne er nu nærmest totalt ryddet, men der mangler oprydning af fældede træer. Området benyttes på kryds og tværs. Slitage af de sårbare klitter er voldsomme. Vedligeholdelse af grusvejen fra byen til Den Tilsandede kirke, og hvad der kan tillades og ikke på det fredede område burde ved informationstavlerne stå mere tydeligt, men der ventes på udmelding fra Frh. Kommune.
 12. Udstykningsplanerne i Nordbyen er stadig aktuel, ligesom andre planer muligvis er på stand by. Guldmajssøen og Grenen er blevet attraktive områder med gode stier, men lignende områder hist og pist bør også holdes i forsvarlig standard på såvel de store gennemkørselsveje, små veje og samtlige stier og grusveje til gavn for skagboerne og de mange turister.
 13. En række gamle sager blev blot løseligt gennemgået. Noget er planlagt, men afventer videre forløb igennem systemet.
 14. Økonomien/regnskab blev flot fremlagt af Jørgen, og accepteret af revisor og bestyrelse.
 15. Generalt om fremtiden: Vi vil gøre en ekstra indsats for at hverve flere medlemmer og prøve at gøre mere for vores nuværende gruppe medlemmer, thi Coronatiden har desværre også i Skagen Byting begrænset os på mange måder.
 16. På valg er to af vores medlemmer i bestyrelsen.
 17. Mødet blev afholdt hos Helle, der atter tog imod og hyggede om os.

 

 

HH/HC                                                           

Brev til Borgmester Birgit S. Hansen

 

Borgmester

Birgit S. Hansen

Frederikshavn Kommune

 

Vedrørende ny infrastruktur med fokus på el lade stationer.

 

Kære Birgit.

 

Først vil vi sammen med dig og andre f.eks. Jens Borup glæde os over, at 2 + 1 vejen mellem Aalbæk og Skagen er med i regeringens plan for fornyelse af infrastrukturen i Danmark.

 

Dernæst vil vi bede dig imødekomme vort ønske vedrørende udarbejdelse af en lokal plan for el – lade stationer i Skagen. 

 

Det fremgår af regeringens plan, at staten vil medvirke til oprettelse af lade stationer langs egne veje, medens det af kortmaterialet fremgår, at den nordligste station vil blive planlagt etableret i Frederikshavn. Det betyder, at Skagen  ikke vil få andre lade stationer end de små og langsomme, vi kender, medmindre andre tager over.

 

Vi tvivler stærkt på, at dette vil ske på kommerciel vis, og derfor vil vi gerne sammen med kommunen finde frem til de lokale interessenter, der inden 2035 kan få glæde af en ”ladepark” i byen. Her taler vi om de skagboer, der bor i boligblokke, om turisterne og ikke mindst turisterhvervene og handelsstanden.

 

Vi skal derfor anmode om et møde, hvor kommunen fortæller os om sine planer på området, og hvor vi fremlægger vores forslag til proces og vores vision.

 

Med venlig hilsen.

 

Chresten Sloth Christensen

Næstformand for Skagen Byting.