Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2022.

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting tirsdag 14. juni 2022.

Deltagere: Jørgen Fink, Jesper Hegaard, Jane Bengtsen, Hanne Heilmann og Chresten Sloth Christensen.

Dagsorden:
1. Siden sidst.
Herunder byvandring vedrørende turisme, Bystranden, ydernumre og børnetandpleje i Skagen samt tog og cykler.
Jane Bengtsen fortalte, at Bandholm (Beboerforeningen for Skagen centrum) havde fået lov at dominere, og at byvandring nok havde vist, hvor fester kan foregå, men ingen pejling af en løsning. Bytinget bliver desværre nødt til at hage sig fast i denne sag, hvis de skal ske forandringer.
Jørgen Fink fortalte om arbejdet med Bystranden, og resten af bestyrelsen konstaterede, at han havde fået sin sag for.
Hanne Heilmann fortalte om ydernumre til bl.a. fodterapi og valgte, at hun selv ville arbejde videre med sagen.
Chresten Sloth fortalt om sit læserbrev vedrørende børnetandpleje og fik opbakning til i Bytingets navn at forfølge sagen.
Bytinget tager imod tilbuddet om at markedsføre nye tiltag om brug at tog med cykler i toget eller på stationerne. Chresten Sloth og Hanne Heilmann stiller op til fotografering den 22. juni kl. 8.30.
2. Skolemarken.
Formanden har drøftet den aktuelle situation med Allan Kastor og Lars Illum og foreslår, at Jørgen Fink Petersen og han selv repræsenterer Bytinget i det ene eller to møder, der måtte blive indkaldt til inden 1. september.
Jørgen Fink og Chresten Sloth repræsenterer Bytinget i arbejdsgruppen frem til 1. september 2022.
3. Evaluering af grundlovsfesten.
Jesper og Hanne fortjener stor ros!
Desuden var Vor Herre var med os, men er han også det næste år?

Bestyrelsen bakkede op om rosen til arrangørerne i Bytingets midte, men der blev ikke besluttet, hvor grundlovsmødet skal afholdes i 2022. Tanken om, at arrangementer hvert år afvikles et nyt sted blev derimod bragt i spil.
4. Byudvikling.
Byudvikling i Skagen er prioriteret som nummer 3 og sidst af det, der skal ske i de 3 hovedbyer (Frederikshavn, Sæby og Skagen).
Bytinget skal have 1. drøftelse af, hvordan skagboerne kan sikre sig mest mulig indflydelse på udviklingen af deres egen by, og hvilken rolle Bytinget kan/skal spille
Formandens forslag til udtalelse vedrørende værftets nye tørdok blev godkendt med den bemærkning, at der gerne må anvendes hærdet glas mod værftsvej, som forbipasserende kan følge arbejdet i dokken.
Bestyrelsen besluttede jf. næste punkt, at foreningen i efteråret 2022 vil afholde et møde med byrådsmedlemmer valgt i Skagen for at pejle byens, især midtbyens fremtid.
5. Bytinget i efteråret.
Bestyrelsen skal drøfte, hvilke initiativer Bytinget skal fremme i efteråret og hvordan.

Bestyrelsen besluttede at afholde næste møde den 23. august for bl.a. at tilrettelægge mødet med
de lokal valgte byrådsmedlemmer.
6. Evt.
Formanden fortalte uden optimisme om ideerne om en lokal forankret el – lade station.

Grundlovsmøde 5. juni 2022 – Baghaven v/Anchers Hus

Grundlovsfest i Skagen.

Gld_22_Kresten Gld_22_Baghaven#2 Gld_22_Madicken
Kresten Skeel Langvold analyserende i sin forrygende grundlovstale i Baghaven i Skagen fra en ny og uventet vinkel.
Ca. 90 deltagere hørte ham udnævne partierne til ekkokamre for bestemte samfundsgrupperinger og et levn fra standssamfundet, det samfund, som grundloven netop skulle opløse.
Han påpegede, at partierne samtidig efterhånden har så få medlemmer, at de opstillede kandidater – også til lokale forsamlinger – som regel tro partisoldater – forhindrer vælgerne i at stemme på fornuftige personer.
Kresten Langvold mente desuden, at den manglende medlemstilslutning til partierne medvirker til den centralisering af den demokratiske proces, der bl.a. har betydet, at vi ikke længere har et byråd i Skagen og heller ikke f.eks. en skolebestyrelse for netop vores skole.
Netop denne udhuling af demokratiet beskytter grundloven os ikke imod, og derfor bliver vi nødt til selv at tage affære, men hvordan?
Kresten Langvold lagde an til en lokal diskussion heraf. En diskussion, som arrangøren af mødet, Skagen Byting, passende kunne tage initiativ til.
Talen blev holdt i strålende vejr og omkranset af fællessang med musikledsagelse og musik og sang af det lokale talent, Madicken Mose.

Og der var intet affald, end ikke et stykke papir efterladt i haven. Dermed er den ønskede standard for sommeren i 22 i Skagen sat!

 

Referat af bestyrelsesmøde 10. maj 2022.

Referat af Bestyrelsesmøde i Bytinget på 1. sal i Foreningshuset på Kappelborg den 10. maj 2022 kl. 16.

Deltagere: Michael Jørgensen, Jesper Hegaard, Jørgen Fink Petersen, Hanne Heilmann, Jane Bengtsen, Jan Iversen, Jens Chr. Støckler og Chresten Sloth.

Dagsorden:

1. Siden sidst.

Lokalplaner, El- stationer, Bystranden, ukrainere, advarsel om hugorme mv.

Siden sidst tog denne gang lang tid. Der skyldes, at der vedrørende lokalplaner og deres betydning udspandt sig en længere samtale, der bl.a. resulterede i, at Jan Iversen og formanden til næste møde den 14. juni skal udarbejde et forslag til udtalelse vedrørende lokalplanforslag for værftet. Forslaget fremlægges inden længe i offentlig høring.

Dernæst at Jørgen Fink gjorde grundigt rede for, hvor mange han havde været i kontakt med for at få overblik over, hvad der kan gøres hvad vedrørende Bystranden. Det kan blive en sej omgang, fordi kystdirektoratet skal medvirke, og her er meget lange ventetider både inden de tager en sag op, og medens selve behandlingen finder sted.

Jens Chr. Støckler er i kontakt med de folk, der her i byen arbejder for ukrainerne, og han har selv påtaget sig flere opgaver. Bytinget foretager sig som sådan ikke yderligere, medmindre vi bliver bedt om det.

Hanne Heilmann og Chresten Sloth undersøger muligheden for at få opsat skilte, der fortæller, at der er hugorme i området ved Damstedsvej, og endelig skal sidstnævnte have en aftale i hus med teknisk direktør Boje Frederiksen fra kommunen vedrørende elladestationer. Selv om Bytinget allerede i efteråret 2021 tog kontakt til kommunen vedrørende denne sag, må vi indse, at også denne sommer bliver problematisk for elbilister i Skagen, hvilket dog ikke er kommunens, men statens skyld.

2. Konstituering.

Chresten Sloth blev valgt som formand.

Michael Jørgensen blev valgt som næstformand.

Jesper Hegaard blev valgt som sekretær.

Jørgen Fink blev valgt som kasserer,

Så på nuværende tidspunkt er der ingen ændringer, men formanden annoncerede, at han inden alt for længe gerne vil afløses på posten.

3. Grundlovsfest.

Jesper har siden sidst arbejdet på at flytte arrangementet. Bestyrelsen skal træffe endelig beslutning herom og fordele arbejdsopgaverne.

Jesper Hegaard redegjorde for arbejdet med grundlovsfesten. Bestyrelsen stadfæstede, at arrangementet i år finder sted i Baghaven (ved Anchers hus) i samarbejde med folkene bag Baghaven. Arrangementet starter kl. 14 mod tidligere kl. 15. Budgettet er på max. 15.000 kr.

Jesper Hegaard lagde desuden op til uddelegering af visse opgaver før arrangementer. Hanne Heilmann, Michael Jørgensen og Jane Bengtsen forpligtede sig til at give en hånd med. Chresten Sloth færdiggør talerstolen.

4. Skolemarken.

På baggrund af resume af vores generalforsamling er der opstået fornyet debat om Skolemarken. Det sker, selv om Byrådet for længst har besluttet at fremme et bestemt forslag, såfremt finansieringen kommer på plads inden 1. september.

Bestyrelsen skal drøfte situationen og Bytingets position.

Proces og produkt drøftet, og Bytingets hidtidige position fremgik af referater af bl.a. den forrige formands beretning på generalforsamlingen i 2021. Michael Jørgensen og Jens Chr. Støckler trak sig fra den fælles arbejdsgruppe med Levende Byrum og Rotary. De mener ikke, at de har noget at gøre der. Formanden tager kontakt til formanden for arbejdsgruppen.

5. Evt. nye opgaver.

Kommunen har p.t. planer om mangt og meget og en del synes at mangle en overordnet planlægning. Bestyrelsen skal derfor drøfte, om vi i kommunen trænger til en stadsarkitekt, og hvilke relationer lokalsamfundet i givet fald skal have til en sådan institution.

Efter oplæg af Jan Iversen udspandt der sig en lang og spændende debat om alle de forandringer, der p.t. sker og i den nærmeste fremtid vil ske i Skagen. Formanden lovede at prøve at skabe overblik og fremsætte forslag til, hvordan vi kan sikre skagboernes indflydelse. En stadsarkitekt er i sig selv næppe svaret.

6. Evt.

Kl. 18.01 nåede bestyrelsen punktet, og så var det for sent at drøfte andet.

Næste møde afholdes 14. juni 2022 kl. 16.00

Referat af Bestyrelsesmøde 19. april 2022

Referat af bestyrelsesmøde 19.04.22 på Kappelborg.

Jan Iversen deltog ikke i mødet.

Endelig dagsorden.
1. Evaluering af generalforsamlingen, foreningens formål og virke.
Formålet blev drøftet og evalueringen af generalforsamlingen resulterede i udvidelse af foreningens virke med 2 opgaver:
• Bosætning, boformer og ventelister med Jane, Hanne, Jesper og Michael i arbejdsgruppen. Michael er tovholder.
• Professionel massekommunikation med Jens Christian som tovholder og Michael som medspiller.

2. Siden sidst.
Jørgen fremviste sidste skitseforslag, gennemgik historien og fortalte om det konstituerende møde i arbejdsgruppen den 25.04.
Der var intet nyt om Skolemarken, men Michael har privat sendt en mail til borgmesteren om sit syn på denne og andre sager.
Bytinget har givet skagboerne mulighed for at organisere og koordinere arbejdet med hjælp til de ukrainere, der er kommet og kommer til Skagen.
Herefter trækker Bytinget sig tilbage og afventer stormøde den 20.04. for at registrere, om der er konkrete opgaver, vi skal tage os af.

3. Grundlovsfesten.
Jesper vil fortælle om arbejdet og jf. to do liste evt. udbyde konkrete arbejdsopgaver før og under arrangement. Der vil være mere information om arrangementet på næste møde 10. maj.
Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. maj, hvor Bytinget også skal konstituere sig.

4. Evt.
En kop rødvin eller et glas øl
Formanden medbringer råvarer.
Formanden lovede at følge udviklingen vedrørende Skawdyk/dykkerklubben og processen vedrørende turismen tæt.

Referat af ordinær Generalforsamling 31. marts 2022

DSC09702DSC09740

Referat af ordinær generalforsamling den 31. marts 2022 i Skagen Byting.

1. Valg af dirigent.

Mogens Eeg blev valg.

2. Formandens beretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer, men dirigenten måtte afvise behandling af forlagene, fordi 25% af foreningens medlemmer ikke var mødt frem til generalforsamlingen. Ændringerne vil derfor jf. vedtægten kræve en ekstraordinære generalforsamling.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 10

Jørgen Fink Petersen, Hanne Heilmann og Chresten Sloth Christensen blev genvalgt.

Desuden valgtes Jan Iversen og Jane Bengtsen til de ledige pladser i bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter jf. § 10.

Jens Christian Støckler blev genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer for 1 år samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

Mogens Eeg blev valgt.

8. Eventuelt.

Intet.

 

På Generalforsamling blev nedenstående skrivelse godkendt og er efterfølgende sendt til Borgmester og Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune:

Skagen Byting forsamlet til møde den 31. marts 2022 anerkender, at Byrådet har iværksat drøftelser med interessenter i turismen, herunder Bytinget, og påtænker en række initiativer til at sikre bedre relationer mellem turismens aktører og byens borgere allerede i 2022.

Bytinget skal samtidig kraftigst muligt anmode om, at der allerede nu iværksættes en proces frem mod nye strategier og mål for turismen i byen. I denne proces kan erfaringerne fra 2022 og årene forinden naturligt indgå.

Efter Generalforsamlingen var der et spændende og innovativt oplæg med Niels Ove Kildahl, der har bosat sig i Skagen og bl.a. har iværksat initiativer som Baghaven v/Ankers Hus og restaurant Blink v/Det Går Fyr.

 

Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2022

Referat af Bestyrelsesmøde den 15. marts 2022 kl. 16 –  Kappelborg

1. Siden sidst.

a. møde med Steffen Karlborg ved Michael, Jesper og Hanne. b. møde med borgmester og kommunaldirektør ved Hanne og Chresten. c. elladestadere ved Chresten.

Ad. A: Jesper og Hanne fortalte om, hvor vigtigt et netværk, hvor borgere og aktører taler med hinanden, er, og hvordan Hjørring kommune greb ind, fordi kommunen ikke kunne leve med det image, Løkken havde fået. Omstillingen tog nogle år med dalende omsætning, men nu er omsætningen igen på højde med før omlægningen, nye initiativer er blomstret op og sæsonen er forlænget.

Ad. B: Hanne og Chresten fortalte om et godt møde med borgmester og kommunaldirektør, hvor nogle af erfaringerne fra Løkken blev berørt, og hvor borgmesteren orienterede om de tiltag, der sættes i værk i 2022. Årene efter 2022 blev også berørt, og Hanne og Chresten er sikre på, at der i kommunen er vilje til at se på, hvad der her kan gøres for at sikre større harmoni mellem borgere og turistaktører. Se forslag til udtalelse fra generalforsamlingen.

Ad, C: formanden er i kontakt med kommunen vedrørende evt. placeringer af ladestationer, men det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt Bytinget kan spille en rolle i denne sag.

2. Bystranden.

Jørgen orienterer om status.
Bestyrelsen skal beslutte køb af skitseforslag 2.

Jørgen Fink redegjorde for status og bestyrelsen bevilgede 10.000 kr. til endnu et skitseforslag.
Projektgruppen for Bystranden har foreløbigt følgende formål for sit virke:
at sikre, at Bystranden fortsat kan være et fristed for skagboerne og deres venner.
at sikre et strand- og badeliv for børn, handicappede og voksne, der gerne vil have lidt andre faciliteter end vore sandstrande byder på.
at sikre grundlæggende faciliteter til ikke motoriserede søsportsgrene.
at sikre, at faciliteterne på stranden er musikfri, og at støj kun frembringes af glade mennesker i leg, læring og hygge.
at sikre, at en evt. salgsbod og en evt. udlejningsbod drives som udsalgssteder for en eksisterende virksomheder.
at sikre promenaden fra stranden mod kongevillaen som et attraktivt sted for gående skagboer og gæster, der evt. har en madkurv med.

3. Generalforsamlingen.

a. Formanden orienter om det foreløbige arbejde med beretningen.
Beretningen er jf. vedtægten formandens. Formanden fortalte derfor kun løst om indholdet og bestyrelsens medlemmer fremsatte forslag til, hvad der i øvrigt kunne indgå.
b. Formanden forelægger forslag til ændringer i vedtægten.
Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. Der drejer sig om fleksibilitet vedrørende antallet af bestyrelsesmedlemmer og annonceringen af generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil der foreligge et papir, der viser den nuværende ordlyd og den ønskede.
c. Udtalelse?
Bestyrelsen godkendte følgende forslag til udtalelse, der fremlægges på generalforsamlingen: Skagen Byting forsamlet til møde den 31. marts 2022 anerkender, at Byrådet har iværksat drøftelser med interessenter i turismen, herunder Bytinget, og påtænker en række initiativer til at sikre bedre relationer mellem turismens aktører og byens borgere allerede i 2022.
Bytinget skal samtidig kraftigst muligt anmode om, at der allerede nu iværksættes en proces frem mod nye strategier og mål for turismen i byen. I denne proces kan erfaringerne fra 2022 og årene forinden naturligt indgå.

4. Bytingets fremtid.

Bestyrelsens medlemmer lovede på sidste møde hver især at opsøge mulige kandidater til bestyrelsen, herunder kandidater til formands- og kassererposten.

Intet nyt.

5. Evt.

Jesper Hegaard gennemgik det foreløbige arbejde vedrørende grundlovsdag.

Indkaldelse til Generalforsamling – opdateret med korrekt ugedag!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skagen Byting

TORSDAG 31. marts 2022 kl. 19:00

i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal fremsendes til Bestyrelsen senest 8 dage inden afholdelse på mail: byting@skagenbyting.dk.

For at have stemmeret på Generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt for 2022.

Se link til Vedtægter og Indbetaling af kontingent her på siden.

 

Venlig hilsen

Chresten Sloth Christensen

formand Skagen Byting

Referat bestyrelsesmøde 15. februar 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Bytinget – 15. februar 2022.

 1. Siden sidst.
 1. 1. Møde med destination Nord,
 2. 2. svenske vindmølleparker i Kattegat,
 3. 3. udadvendte aktiviteter i foråret 2022,
 4. 4. udvikling og afgræsning af Nordbyen,
 5. 5. diverse byggerier i byen, 6 Fiskeriplatforme.

Ad. 1. Hanne H. refererede fra et fint og oplysende møde. Herom mere på generalforsamlingen.

Ad. 2: Bytinget afventer en visualisering af, hvordan møllerne tager sig ud fra Skagens gren.

Ad.3: På grund af corona begrænses til generalforsamlingen, der til gengæld afsluttes med et spændende indslag, som bestyrelsen forventer sig meget af, men ikke nu vil røbe.

Ad. 4: Intet nyt.

Ad. 5: Hanne H. fortalte om, hvordan flere byggerier eller tilbygninger til samme skæmmer Skagen. Hanne har undersøgt flere muligheder for indsigelser og vender tilbage til sagen, når muligheder for påvirkning viser sig.

Ad. 6: Bestyrelsen kunne glæde sig over, at fiskeplatformene er en realitet og benyttes ihærdigt. Bytinget har lige fra det første forslag på vestmolen støttet ideen og arbejdet for den. Der er bl.a. i Bytingets navn søgt om penge hos Friluftsrådet, der har bevilget 300.000 kr.

 1. Medlemstal og økonomi.

Jørgen Fink giver oplæg, hvorefter foreningens status drøftes.

Jørgen Fink kunne berette, at vi igen er over 100 medlemmer og har en formue på godt 40.000 kr. Jens Christian Støckler kunne fortælle, at vores branding langt fra er god nok, hvilket Hanne Heilmann kunne bekræfte, idet hun kendt flere, der troede at Tinghuset og Bytinget er det samme.

 1. Bystranden.

Status og projektgruppe ved Jørgen Fink.

Jørgen Fink fortalte, at status er, at der her og nu skal nedsættes en projektgruppe. Michael Jørgensen kunne berette, at en der går rygter om, at en anden gruppe også arbejder med et projekt på Bystranden.

Jørgen vælger personer til projektgruppen og indkalder til møde. Michael kontakter omgående denne nævnte gruppe, medens Chresten drøfter sagen med borgmesteren.

 1. Grundlovsfest.

Formanden har som lovet kontaktet den taler, bestyrelsen anbefalede. Det blev et ja. I lyset af punkt 2 skal bestyrelsen derfor tage endelig stilling til arrangementet og jf. todo-listen fordele opgaverne mellem sig.

Jesper Hegaard tager styrepinden og kontakter straks Kappelborg. Jesper og Hanne står for arrangementet og har ”todo” papiret klar til brug.

 1. Turismen.

Foreningens oplæg er godt modtaget i kommunen, der efter foreningens møde med borgmesteren den 8. marts overtager arbejdet. Foreningens muligheder i det videre arbejde drøftes.

Bytinget har modtaget forslag til møde fra Rolf Hauge samt en skrivelse om problemerne i midtbyen og på havnen fra Poul Bendixen.

Formanden svarer på henvendelserne, som bestyrelsens delegation tager med sig til mødet på borgmesterens kontor den 8. Mars.

 1. Ladestationer.

Formanden giver oplæg efter møde med kommunen. Foreningens muligheder for at påvirke placeringen af ladestandere drøftes.

Bytinget afventer kommunens liste over mulige placeringer af ladestationer.

 1. Generalforsamling.

Bestyrelsen skal beslutte dato i marts, foreslå dirigent og beslutte, hvilket foredrag der skal efterfølge generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles i Skagen Kultur og Fritidscenter den 31. marts 2022. Hanne booker Heilmann booker et lokale. Michael kontakter spændende nye folk og spørger, om de vil fortælle om deres visioner og projekter umiddelbart efter generalforsamlingen.

 1. Evt.
 1. Hvert medlem af bestyrelsen afleverer snarest kopi af sygesikringsbevis og
  kørekort eller pas til Sparekassen Vendsyssel.
 2. Næste bestyrelsesmøde afholdes på Kappelborg den 15. marts kl. 16. Mødet forventes at bliver kortere end normalt.

Resultat af indsamling af oplysninger om turisme Skagen – 2021 til februar 2022.

Turisme i Skagen i fremtiden – februar 2022

Skagen Byting har over ¾ år samlet en række dato og personlige oplevelser vedrørende turismen i Skagen.

Det er sket på baggrund af debatten på foreningens generalforsamling i det sene forår 2021.

De vigtigste data og personlige oplevelser følger her:

Vi starter med politiets registreringer. Det fremgår heraf, at antallet af henvendelser til politiet vedrørende musikulemper er steget markant fra 2018 og 2019 til 2020 og 2021.

Hvis vi trods lavere tal ser i procent vedrørende ”uro og uorden i øvrigt” vil vi konstatere det samme billede. Der er altså ingen tvivl om, at 2020 og 2021 har været til større genere for borgerne i Skagen end i årene før, men tallene siger ikke noget om, hvor i Skagen musikstøjen og uro og uorden i øvrigt er steget eller hvorfor

Blandt Bytingets medlemmer mener flere at have konstateret, at der er tale om, at langt flere helt unge mennesker i 2020 og 2021 har besøgt Skagen, at musikken på havnen er intensiveret, og at der ude i byen har været spillet meget musik og desuden været en del uro efter, at restauranterne blev lukket kl. 23.

Flere har tilkendegivet, at støjen og uroen ude i byen er selvoplevet.

Når tallene skal vurderes, skal der i øvrigt tages højde for, at tallene alene fortæller om musikstøj og uro og uorden i øvrigt, der er kommet til politiets kundskab. Der kan desuden være tale om støjulemper og uro og uorden som enten ikke er indberettet til politiet eller ordnet i mindelighed. Dette har enkelte medlemmer fortalt Bytinget.

Bytinget har desuden fået kendskab til personlige oplevelser, hvor venner og bekendte har valgt Skagen Havn fra og i stedet f.eks. valgt Aalbæk eller Sæby. Det handler om støj og uro, ikke mindst efter kl. 22 – 23.

Havnen har registreret, at der i 2021 har været ca. der har været halvt så mange gæster som i årene før corona. Ingen ved, hvor stor en del af faldet i antal gæster, der skyldes corona og restriktioner, og hvor stor en del, der skyldes støj.

Bytinget har desuden fået henvendelser fra sommerhusområdet nord for Højens vej, der især i uge 29 har været generet af biler, der gasser vældigt op, ligesom der er konstateret trafikproblemer på Jeckelsvej og i Skagen centrum. Det sidste på trods af, at der ikke har været festival i hverken 20 eller 21.

Endelig har Bytingets bestyrelse selv været på tur rundt i centrum om morgenen i de pågældende uger og konstateret, at der var affald og glasskår, indtil kommunen efter henvendelser fra erhvervene intensiverede rengøringen.

Skagen har haft et udbytterigt møde med Destination Nord, medens det ikke er lykkedes at opnår et reelt møde med Toppen af Danmark. Det sidste er ærgerligt, fordi Destination Nord hovedsagelig markedsfører Skagen som en del af den fælles markedsføring af destinationens aktiver samt større events som f.eks. maratonløbet og festivalen. Den lokale markedsføring ved vi derfor ikke andet om, end enhver kan læse sig til, og i Løkken siger vore kontakter, at det er meget betydningsfuldt, hvordan de lokale aktører markedsføres.

På den baggrund har Skagen Byting henvendt sig til Frederikshavn Kommune og foreslået et § 17 stk. 4 udvalg. § i Lov om Kommunernes Styrelse, men det ser ikke ud til, at Frederikshavn Kommune vil følge Bytingets forslag. Hvorfor og hvad de så vil, får vi at vide på et møde med kommunen den 8. marts i år.

Bestyrelsen

Skagen Byting

Turismeudvikling i Skagen. Brev til Borgmesteren m. fl. – januar 2022

Til Frederikshavn Kommune

Att.: Borgmesteren

cc.: formanden for Plan og Miljø.

Vedrørende turismeudviklingen i Skagen.

Skagen Byting har i perioden efter sommerferien og frem til jul arbejdet med turismeudviklingen i Skagen. Vi har forsøgt at samle en række data og personlige oplevelser vedrørende de udfordringer, turismen har givet byen, specielt i 2021.

Dette arbejde er endnu ikke færdigt, men vi vil allerede nu gerne anmode kommunen om – bl.a. med baggrund i dette materiale – at iværksætte en professionel proces, der skal afklare, hvilke trædesten, der skal til i en ny formuleret turismestrategi for Skagen. En strategi, der skal afklare, hvilke mål turismen skal arbejde efter at nå, og hvordan vi når disse mål. Målene skal naturligvis være i overensstemmelse med kommunens samlede turistpolitik. Det indsamlede materiale vil blive fremsendt, når vi bl.a. har data fra politiet klar.

Skagen Byting er klar over, at en sådan proces intet vil ændre i forhold til 2022, men så får vi muligheden for også at indarbejde erfaringerne fra dette år, der måske bliver anderledes end 2021.

Vi foreslår, at der nedsættes et § 17. stk. 4. udvalg, jf. bekendtgørelse om lov om kommunernes styrelse (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/47). Det foreslår vi, fordi det er vigtigt, at lokalsamfundet er direkte repræsenteret i udvalget, og da kommunen selv bestemmer sammensætningen af et sådant udvalg, giver dette en mulighed for at ansvarliggøre turistaktører og skagboer, der ”skal leve med turismen” og dermed nå frem til beslutninger, deri al fald moralsk ikke blot forpligter kommunen, men også turistaktører og borgere. Skagen Byting medvirker gerne.

Med venlig hilsen.

Chresten Sloth Christensen

Fmd. Skagen Byting.