Spændende besøg i Skagen

I uge 43 har vi spændende besøg i Skagen.

Skagen Byting er med i en arbejdsgruppe der sætter fokus på Skagen arkitektur. Arbejdet har blandt andet resulteret i fine artikler i “Skagen-Onsdag” henover sommeren. Ét af medlemmerne i arbejdsgruppen er professor Anna Marie Fisker fra Aalborg Universitet. Hunhar taget initiativ til, sammen med arkitektstuderende og forskere, designere og producenter, at udvikle nye stole.

Dette projekt skydes i gang i Skagen  i uge 43.

I Skagen Byting tillader vi os at være stolte over at være med til at realisere projektet.

Desværre er projektet ikke åbent for deltagelse, men vi arbejder på at projektet også kommer til at kaste ét eller flere åbne arrangementer af sig.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 11.september 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting

tirsdag 11. september 2018 kl. 16.00 i foreningshuset 1. sal

på Kappelborg

 

Afbud fra: Erik Hatt

 

Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Orientering om- /kommentarer til sommerens møder og arrangementer
 • Møder vedr. værftsudvidelse

Vi afventer VVM undersøgelsen, der forventes ultimo 2018

 • Møder vedr. havneudvidelsen – tilgængelighed for offentligheden, samt faciliteter for lystfiskere. Plan for udvidelsen vedlagt som bilag 1.

Enighed om det er meget positivt, at der arbejdes konstruktivt i den nedsatte arbejdsgruppe med havnedirektøren i spidsen og hvor Bytinget er repræsenteret

 • Møder med lokale initiativgrupper bag forslag til ny havnefront ved auktionshallerne.

Kort drøftelse af status for de tre initiativer

 • Møde med borgmesteren om vores samarbejde, herunder aftaler om samarbejdet – vores udkast hertil vedlagt som bilag 2

Bestyrelsen gav opbakning til det videre arbejde med at få en samarbejdsaftale i stand med borgmesteren/kommunen, på baggrund af det forelagte udkast. Hensigten er at få formaliseret en gensidig forpligtelse til at informere om igangværende og planlagte projekter og forslag der berører vores by.

Martin og Jens skal mødes med borgmesteren og kommunaldirektøren den 23.oktober

 

 1. Arkitektur,

orientering v. Chresten

 • Artiklerne i Ugeavisen og eventuelt bogprojekt på baggrund heraf.

Meget positiv tilbagemelding til artiklerne i Skagen Onsdag. Artiklerne fortsætter hver 14. dag indtil jul.

 • Udstillingen på Skagen Oddecenteret
 • Besøg af arkitekter

22/10 vil Anne Marie Fisker, i byrådssalen på Skagen Rådhus, byde velkommen til en arkitektkonference med deltagelse af ti europæiske arkitekter.

 • Generel orientering og drøftelse af nye initiativer

Chresten orienterede om at der arbejdes på at etablere et samarbejde mellem Skagen Byting, Skagen lokalhistoriske Forening og Iscafeen, hvor det er tanken at byde på foredrag, spisning m.m. henover vinteren. – Nærmere info følger.

 

 1. Fastlæggelse af arbejdsfordelingen i bestyrelsen

Udkast fra Chresten vedlagt som bilag 3

Bred enighed om at det er en rigtig god ide, at få flere til at tage ansvar for at orientere sig i arbejdet i byrådet og de forskellige kommunale udvalg. Chresten laver opdateret liste på baggrund af det aftalte. På sidste bestyrelsesmøde hvert år skal det drøftes, om fordelingen af opgaverne er hensigtsmæssig.

 

 1. Stranden ved Vesterby

Initiativgruppen har nu udarbejdet ansøgning til fondsmidler fra Skagen Havn og bedt Skagen Byting om at fremsende den i vort regi, hvilket er sket.

Ansøgning og vores anbefaling vedlagt som bilag 4 og 5

Vi afventer nu om ansøgningen resulterer i midler til projektet

 

 1. Autocampere

Orientering om status v. Chresten

Richard har talt med kommunaldirektøren om at få en kontaktperson i kommunens forvaltning med ansvar for dette område. Det er Ricards og Chrestens konklusion, at der skal opdateres på information til- og faciliteter for autocamperne

 

 1. Skolemarken

Status og det videre forløb?

Arbejdsgruppen fungerer ikke tilfredsstillende – vi prøver at få arbejdet tilbage på sporet, så der snarest kan blive udarbejdet en plan for indretningen af skolemarken. Desværre kom der ikke noget ud at vores kontakt til arkitektstuderende.

 

 1. Grundlovstaler 2019

Drøftelse af emner til hovedtaler

Formanden fik mandat til at kontakte et muligt emne til dette hverv

 

 1. Støj i gaden

Drøftelse af sommerens observationer og om de har givet anledning til at Bytinget skal foretage sig noget.

Ellers afventer vi den høring, som kommunen har meddelt, vil komme i dette efterår.

Flere af bestyrelsesmedlemmerne mente at kunne registrere færre problemer med larm fra restauranter og spillesteder denne sommer.

Vi afventer den lovede kommunale høring/evaluering i efteråret.

 

 1. Opfølgning på sager

Gadebelysning – her skal vi være opmærksomme på om kommunen holder fast i det gule lys når elpærerne skiftes.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af Skagen Byting til at holde øje med om elpærerne i deres område udskiftes med de oprindelige gule pærer, som det er lovet af kommunen.

 

 1. Åbning af Hvidegrøften

Kommunen har holdt beboerhøring om åbningen af grøften, der nu løber i rør fra nordre ende af Brovandevej til Bøjlevejen ved Jens Vævers Vej. Begrundelsen for planerne om åbning er den høje grundvandsstand.

Kort orientering om det afholdte borgermøde, hvor der helt overvejende var positiv stemning hos lodsejerne overfor åbning af grøften

 

 1. Nye planer for byens strande?

”Den almindelige strands dage er talte” – hvad er Bytingets holdning hertil?

Se Bilag 6 samt disse to links:

https://www.skagensavis.dk/2018/08/13/fremtidens-strande-til-politisk-droeftelse.html

https://www.skagensavis.dk/2018/09/02/kommissorium-for-fremtidens-strande-til-politisk-behandling.html

Enighed om at Bytinget skal følge det politiske arbejde med planer for vore strande.

Vi er positivt stemt for eventuelle forbedringer af toiletbygninger og eventuelt enkelte muligheder for etablering af bygninger med is salg o.lign, men vi er meget forbeholdne overfor at der åbnes for ”tivolisering”.

 

 1. Eventuelt

Chresten orienterede om at Gulmajssøens venner har fået et tilskud på 124.000 fra Friluftsrådet til realisering af ”bådhus” til ophold og madpakkespisning ved søen.

Bytinget siger stort tillykke hermed

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 27. november 2018 kl. 16.00

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i juni 18

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting

tirsdag 12. juni 2018 kl. 16.00

i foreningshuset 1. sal på Kappelborg

afbud: Erik Hatt

 

 • Bestyrelsens godkendelse af tillægsdagsorden 

 

  1. Tillægsdagsorden godkendt
 • Siden sidst

 

a)I referatet fra bestyrelsesmødet i april var der desværre faldet en formulering ud under punkt 1 om Bytingets profil, hvorfor dette indsættes her:

Om Bytingets profil var der enighed om at de nuværende prioriteringer og løbende +arbejder er i god overensstemmelse med foreningens målsætning.

Enighed om at Bytinget ikke skal blive en klagecentral for borgerhenvendelser, men at vi skal være opmærksomme på at balancere henvendelserne til politikerne i kommune, region mv.

Punktet taget til efterretning

 

 1. b) Skolemarken, orientering om status v. Martin

Initiativgruppen har holdt møde, hvor man besluttede at henvende sig til ekstern rådgiver med idekataloget, der er udarbejdet på baggrund af brugerønsker. Det er så tanken, at denne rådgiver skal komme med bud på, hvordan disse ønsker kan samtænkes og realiseres konkret.

 Der søges midler via ”Home prisen”.

 

 1. c) Skagens arkitektur, orientering v. Chresten

Papir omdelt af CS, der gerne må læses og kommenteres. Første artikel i en serie vil blive bragt i Skagen Onsdag inden Sankt Hans.

 

 1. d) Iværksætterpris, orientering v. Chresten

Ikke noget nyt fra CS og Jørgen

 

 1. e) Lystfiskeri, orientering om møde med Bjarne Kvist v. Chresten og Jens

Godt møde for så vidt angår lystfiskernes adgang til ny østmole, idet Bjarne Kvist kunne meddele, at en enig bestyrelse i Skagen Havn allerede har besluttet, at der skal etableres adgang for lystfiskere på den kommende østlige havnemole. Mht. Bytingets deltagelse i det forberedende arbejde ser det noget anderledes ud, da Bjarne Kvist gav udtryk for, at han ikke fandt det nødvendigt at andre end politikere tager sig af dette!

 

 1. f) Grundlovsdag – orientering/evalueringen

En på alle måder rigtig god og vellykket dag! Vejret var med os, over to hundrede var mødt op, rigtig god tale af formanden og af hovedtaler Kurt Kirkedal.

Vi har fået mange gode tilbagemeldinger.

Husk at vi skal trykke flere sange – og de må gerne trykkes billigere.

Vi skal finde en taler til næste år – alle går i tænkeboks

 

 1. g) Medlemshenvendelse om Skagen Bystrand (ved Vester Strandvej), vedlagt som bilag

Martin har talt med initiativtagerne, der gerne vil gerne have ryddet op og have lidt ekstra skraldespande og skiltning hen mod toiletterne. Initiativtagerne vil selv gerne medvirke til at få stranden forskønnet. Jørgen vil tage kontakt til havnen og initiativgruppen for at få gang i projektet.

 

 1. h) Foreningen By og Lands forslag til havnepromenade, omtale vedlagt som bilag

Jørgen tager kontakt til havnedirektøren for at få afklaret status for projektering og linjeføringen af den nye havnemole. Jørgen melder tilbage.

 

 • Manglende respons fra Udvalgsformand for Teknik- og Miljø, Mette HardamMartin talte med Mette Hardam i går, hun lovede at melde tilbage til os, men svaret var ikke nået frem inden mødet. Efterfølgende har foreningen fået svar på vore henvendelser.Alle henvendelser til udvalg bør sendes til Forvaltningen og CC til udvalgsformand/medlemmer eller byrådsmedlemmer.Chresten og Ricard vil arbejder videre med sagen.

 

  1. Under punktet berørte vi problematikken om campere/mobilehomes, herunder hvordan forholdene for disse kan forbedres, uden at campingpladserne får forringet deres.
  2. Drøftelse af kommunens sagsgang og respons på henvendelser, samt hvordan vi som forening bedst får kommunikationen med de kommunale udvalg til at virke.
  3. Kopi af fornyet henvendelse vedlagt.
 • Fastlæggelse af arbejdsfordelingen i bestyrelsenKultur- og Fritidsudvalg påtager Karina sig at holde sig orienteret i. 

 

  1. Chresten fremsender forslag til fordeling af øvrige udvalg og råd.
  2. Hvem følger sagerne i hvilke kommunale udvalg og i byråd.
 • Gadebelysning

 

Kommunen har tilsyneladende nu ændret proceduren, sådan at de oprindelige gule pærer anvendes, mens selve gadelampen erstattes af ny type. Drøftelse af Bytingets vurdering af dette.

Det besluttedes at foreningen ikke foretager sig yderligere i denne sag.

 

 • Skagen Forbrænding

 

Anlægget er nu lukket. Drøftelse af Bytingets holdning og handlemuligheder.

Plan og miljøudvalget skal kulegrave sagen, men en genåbning af anlægget bliver der næppe tale om.

 

 • Støj i gaden

 

På baggrund af medlemshenvendelse ønskes en principiel afklaring af Bytingets holdning til, i samarbejde med andre lokale foreninger og enkeltpersoner, at medvirke til en bredere afdækning.

Der udspandt sig en længere drøftelse af temaet. Herunder bl.a. om de gamle SMÆK-E værdier (sundhed, miljø, æstetik, kvalitet og etik)eventuelt kan revitaliseres i drøftelserne om hvilke værdier Skagen bør prioritere i bl.a. turistarbejdet. Konklusionen blev at vi vil vurdere sagen henover sommeren og så afvente den evaluering af ordningen, som kommunen har lovet til efteråret.

Martin og Jens kontakter initiativtagerne for orientering om foreningens foreløbige beslutning.

 

 

 • Skagen Byting og persondataloven

 

JVP har udsendt en minimal beskrivelse af Bytingets procedure og håndtering af medlemsdata, samme foreslås uploadet til hjemmeside og Facebookside.

Taget til efterretning

 

8a. Beslutning vedr. referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden

      Beslutninger føres til referat

 

8b. Byvåbnet/Bytingets logo – ønskes i bedre opløsning.

Firmaet EzeePrint ligger inde med originalerne

 

 • Borgerforslag – ny kommunal praksis

 

https://www.skagensavis.dk/2018/05/13/ny-praksis-om-borgerforslag-til-teknisk-udvalg.html . Forslag om cykelsti ved Bøjlevejen og Kattegatvej skal genfremsættes.

JVP og MK sørger for genfremsættelse af de to forslag.

 

 • Eventuelt

 

Bestyrelsesmøder i efteråret 2018: 11/9 og 27/11

Kurt Kirkedals grundlovstale.

 

Året grundlovstale blev holdt af tidligere borgmester Kurt Kirkedal, der høstede det største bifald i grundlovsfestens 5 – årige i historie. Talen følger her:

Grundlovstale 2018

 

Tak for invitationen til at tale her i dag og tak til Skagen Byting for initiativet til at afholde grundlovsmøder her i Skagen.

At fejre vores grundlov og dermed demokratiet kan aldrig gøres tit nok.

Da jeg skulle forberede mig til i dag, havde jeg mange tanker og mange spørgsmål der snurrede rundt i hovedet på mig. Hvordan starter jeg? Hvad er vigtigt at få med? Det er egentligt en god øvelse der giver anledning til at tænke lidt dybere over hvad der betyder noget og hvad det er der holder et samfund som vores sammen.

 

I en anden sammenhæng er jeg stødt på ordene: Stedet tæller! Disse ord blev brugt da Real Dania udskrev en konkurrence omkring udsmykning af unikke steder i vort land. Her tænker jeg naturligvis på den udsmykning der skal foregå ved solnedgangspladsen ude i Gl. Skagen. Det er ikke fordi denne udsmykning har nogen sammenhæng med grundloven og den grundlovstale jeg vil holde her i dag, men ordende Stedet Tæller kan i den grad bruges som udgangspunkt til min grundlovstale.

 

Det at bo i et land hvor man har grundlovssikrede rettigheder er bestemt ingen selvfølge. Her tæller stedet i den grad. Vi der er samlet her i dag, og er så heldig at være født og opvokset i Danmark, bør hver dag sende en stille tak til dem der kæmpede for at sikre os de rettigheder vi fejrer her i dag. For det var en kamp, en kamp som vi skal være evig taknemmelig for der var nogle der kæmpede. Jeg ved godt det siges at kong Frederik den 7. gav os grundloven! Men det skete ikke uden en forudgående ”kamp” Os der lever nu, skal hele tiden værne om, og passe på at kampene, eller gaven om man vil, ikke blev kæmpet eller givet forgæves. Er der behov for det? Ja det spørgsmål vender jeg tilbage til.

 

At stedet tæller, kan også bindes sammen med netop det sted vi opholder os lige her og nu.

Når vi kigger os omkring er alt det der er sikret i grundloven repræsenteret her på netop det sted vi opholder os nu.

Her er biograf hvor alle film kan vises. Her er bibliotek hvor vi kan læse og låne de bøger vi vil. Her kan høres al form for musik og her kan synges alt lige fra skønsang til protestsange. Her kan ses kunst af enhver afskygning. Og sidst men ikke mindst, er her rum for foreninger af en hver afskygning. Kort sagt, her foregår alle de aktiviteter som grundloven er med til at sikre, nemlig friheden til at skrive, friheden til at komponere og friheden til at vise lige hvad vi lyster. Derudover er der rum til at forsamles og organisere os i foreninger.

Lad os hylde Kappelborg kulturhus, personerne bag og dem der traf beslutningen om stedet, ved at give dem en varm hånd som tak.

At vi har alle disse muligheder kan nemt få os til at tro at alt dette er en selvfølge. Det er det ikke! Selv i nyere tid, ja faktisk også her og nu ser vi tiltag som på en eller anden måde forsøger at ændre eller skubbe til nogle af vores grundlovssikrede rettigheder.

Lad mig nævne nogle få af disse forsøg der er sket i vores levetid.

Hvem husker ikke kravet om DR ikke måtte spille Trilles ”Øjet” eller Cæsars ”Frøken Jensen”

Hvem husker ikke forsvarets forsøg på at bremse udgivelsen af Thomas Rathsachs bog ”Jæger-i krig med eliten” en bog som endte med at koste landets forsvarsminister jobbet.

Hvem husker ikke balladen om Salmon Rushdies bog ”De sataniske vers” eller balladen omkring Muhammed tegningerne.

Hvem husker ikke farcen om Dalai Lamas besøg i Danmark?

Hvem husker ikke striden om, ikke at måtte vise det tibetanske flag under et statsbesøg fra Kina?

Hvem husker ikke Tvind loven?

Sådan kunne jeg blive ved med at nævne eksempler.

I et debatindlæg i Politiken her den 23. maj skriver tidligere folketingsmedlem Preben Wilhjelm at demokratiets kontrolorganer er under målrettet nedbrydning. Jeg er helt på det rene med at det er et partsindlæg, men prøv at læs debatindlægget og døm selv. Han har efter min mening en pointe.

Grundloven åbner op for muligheden for at domstolene kan opløse en forening. Det er prøvet nogle gange gennem årene, og forsøg derpå sker også lige nu. Vi skal heldigvis helt tilbage til 1924 for at finde et eksempel på denne mulighed er taget i anvendelse. Da var det var en homoseksuel forening kaldet ”Nekkap” det gik ud over.

Med disse få eksempler illustreres blandt andet også hvordan danskernes holdninger til mange ting har ændret sig gennem årene, men også hvor mange ”kampe” der stadig må kæmpes. De holdningsændringer der er sket, er ikke kommet af sig selv. Bare tag holdningen til homoseksuelles rettigheder. De er kun opnået ved at de homoseksuelle selv har været på barrikaderne. Dels for at oplyse os alle om hvad det vil sige at være homoseksuel, men også ved at provokere og udfordre systemerne.

At der er en del foreninger man i sit stille sind gerne så ikke eksisterede er der nok mange med mig der mener. Her tænker jeg blandt andet på ekstremistiske foreninger som Hizb ut-Tahrir, nynazistiske foreninger, rockerklubber osv. Men heldigvis skal der tungtvejende begrundelser til, for at anvende denne mulighed i grundloven. Vi må så bruge alle demokratiske midler til at modarbejde, bekæmpe og fordømme sådanne foreninger.

At, f.eks. det skrevne ord kan være særdeles magtfuldt, beskriver jeg bedst ved at citere fra en artikel i Information fra 2009. Det var en artikel omkring censur hvor de indledningsvis skrev:

Ord kan være magtfulde. De kan udfordre bestående systemer og rykke ved fasttømrede dogmer!

Bedre kan det nok ikke udtrykkes, så min opfordring skal lyde! brug ordet og pennen i demokratiets og oplysningens navn.

Jeg sagde indledningsvis at jeg ville vende tilbage til spørgsmålet om behovet for at værne om, og kæmpe demokratiets sag.

Jeg vil i det følgende komme ind på fire store som små områder og beslutninger der har medført demokratiet har lidt skade, eller risikerer at gøre det.

 

Da folketinget besluttede at gøre kommunerne større var det ud fra devisen. Stort er bedre end småt. Store enheder klarer bedst fremtidens udfordringer.

Det kan godt værre, men desværre blev demokratiet ikke tænkt med i denne ligning.

I de mindre kommuner havde alle de politiske partier små velfungerende vælgerforeninger, små velfungerende fagforeninger og små velfungerende arbejdsgiverforeninger. Bare her i det tidligere Skagen kommune var der to socialdemokratiske vælgerforeninger, nemlig i Skagen og Aalbæk. Venstre havde tre vælgerforeninger, Skagen, Aalbæk og Råbjerg. Alle de toneangivende fagforeninger så som Metal, HK, SID og KAD, havde lokale kontorer og Arbejdsgiverforeningen i Skagen og omegn stod stærkt.

I dag er meget af dette væk og i mange tilfælde erstattet af én forening af hver i Frederikshavn kommune.

For alle disse foreninger har denne centralisering, betydet at medlemsskaren falder og der kommer ikke nok unge mennesker til. En ung børnefamilie orker tit og ofte ikke at skulle til et vælgerforeningsmøde der foregår op til 45 km fra hvor de bor.

Jeg kunne sige meget mere omkring den negative indflydelse på demokratiet som kommunesammenlægningerne har medført, men vil nøjes med at sige til beslutningstagerne. Husk at tænke de demokratiske konsekvenser ind hver eneste gang I skal træffe en beslutning og lad ikke kun økonomien råde.

Jeg vil i den sammenhæng rose jer der har taget initiativ til at starte Skagen Byting som en lille, men vigtig modvægt og dialogpartner til den store kommune.

En anden diskussion og desværre nok snart beslutning der bekymrer mig på den demokratiske bane, er omlægningen af måden og størrelsen på hvordan public service pressen skal drives og finansieres.

I dag betaler vi alle, eller næsten alle, licens. Som det ser ud lige p.t., bliver den erstattet af et beløb på finansloven. Her er der desværre mange danskere der hilser denne ændring velkommen. For mig at se er det en katastrofe. Tænk på fremtiden, tænk på, at hver gang der skal forhandles finanslov, så vil diskussionerne opstå om hvor stort et beløb en radio eller fjernsynskanal skal have. Tænk, hvis et finanslovsparti ser sig sur på, eller føler sig forkert eller uretfærdigt behandlet i en given radio eller fjernsynsudsendelse. Så vil de kunne bruge utilfredsheden til at reducere det beløb der skal afsættes til public service. Det er en fare og en helt forkert vej at gå. Giv aldrig folketinget denne magt over hvad der burde være det ypperste af en fri og uafhængig presse. En anden og endnu værre fare er, hvis f.eks. DR af frygt for en sådan situation undlader at bore i, eller omtale en, for en eller anden, penibel sag.

Det tredje emne jeg vil omtale er de såkaldte sociale medier og deres indflydelse på hverdagen, samt deres total mangel på demokratisk kontrol. Her er der mulighed for ytringer hvor man stort set kun skal stå til ansvar for sig selv. Lad mig tage et eksempel jeg selv har oplevet.

I forbindelse med en debat på Face book omkring bådflygtninge var der en der skrev: Sænk lortet! Ja I hørte rigtigt! Der blev skrevet: Sænk lortet. Hvis ikke det var en direkte opfodring til at begå mord, ved jeg ikke hvad det var. Det er noget af en udtalelse at komme med. Det værste var dog, at den blev delt masser af gange, og mange personer likede denne udtalelse. Heriblandt var en jeg kendte personligt. En person som jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig havde sådan en utilstedelig og modbydelig holdning. Jeg var rystet og gik ind i debatten for at argumentere mod sådanne ytringer. Eneste respons jeg fik, var jeg blev kaldt ”venligboer” og at jeg ikke forstod en skid, og derudover fortalt at mit navn var registreret og jeg ville blive husket.

Sådanne eksempler er der desværre masser af hver eneste dag og ingen tvivl om de bliver læst og delt. Det er ok at ytre sig frit fra leveren, men problemet er der intet organ er til at kontrollere og tage fat i personer der klart overtræder hvad der menes med ytringsfrihed.

 

Det sidste emne jeg vil berøre er nok det der bekymrer mig allermest.

I forbindelse med de mange flygtninge og krige rundt omkring i verden, er der masser af mørke mænd der arbejder aktivt for at afskaffe demokratiet, og det endda i deres guds, og dermed religionens navn.

Disse mørke mænd er der desværre også nogle af her i landet. Mørke sataniske mænd der opfordrer til kvindeundertrykkelse, vold og terror. Og desværre også får nogle til at udføre sådanne modbydelige handlinger.

Som en modvægt mod disse ekstremister, bliver der lovgivet omkring overvågning, kontrol og registrering. Love som i dets udformning og grundtanke, har til hensigt at beskytte os, men som desværre tit og ofte har den sideeffekt at vi alle bliver berørt af disse lovændringer.

Mørkets mænd har det mål, at vi får den opfattelse at f.eks. alle muslimer er terrorister og fanatikere. Jeg må sige, at langt hen ad vejen er de lykkedes idet flere og flere danskere betragter alle muslimer og alle med en anden hudfarve end hvid som deres fjender og regering og folketing bruger denne situation til at få gennemført lovgivninger som vi under normale omstændigheder aldrig havde tilladt var blevet til lov.

Vi er i øjeblikket i en situation hvor denne udvikling bare accelererer og regering og folketing diskuterer dagligt hvordan vi f.eks. må klæde os, hvornår bestemte befolkningsgrupper må holde ferie osv. osv. I kender selv remsen.

Jeg har tit stillet mig selv det spørgsmål. Kan demokratiet overleve hvis flertallet af en befolkning stemmer racistisk? Det er et spørgsmål vi alle må stille os og forholde os til, da udviklingen nemt kan fordre en sådan situation bliver til virkelighed.

Ingen tvivl om folketing og regering skal handle og agere imod disse mørkets mænd og deres fanatisme, men der må heller ikke herske tvivl om, at al form for generalisering skal modarbejdes. Jeg vil insistere på at forsvare de befolkningsgrupper der vil det danske samfund, uanset om de er muslimer, asiater eller ”bare” mørke i huden. Og det, uanset om jeg så bliver betegnet og registreret som ”venligboer”

Som I kan høre, er der en del ting jeg betragter som en bekymrende udvikling. Heldigvis er vores demokrati gammelt og stærkt og jeg er af den opfattelse at der skal meget til for at omstøde det og er af den opfattelse at det danske folk er rodfæstet demokrater.

Bare det vi samles for at markere vores rettigheder, bare det debatterne tages og bare det at langt den største del af befolkningen ikke lader sig kue er opløftende i sig selv.

Jeg vil her citere Georg Brandes som på et tidspunkt udtalte:

Det er utvivlsomt at det danske folk i sin lidenhed er et højt begavet folk!

Slutteligt vil jeg komme med en opfordring, en opfordring til at diskutere vores grundlov, dets rettigheder og forpligtigelser, med vores børn og børnebørn. Stor var min glæde da jeg oplevede, i forbindelse med vores første barnebarn blev 18 år, at daværende formand for folketinget, Mogens Lykketoft sendte en lykønskning med fødselsdagen, og havde vedlagt en kopi af grundloven som gave. En fantastisk positiv gestus og en helt eminent anledning til at diskutere grundloven med de unge mennesker, unge mennesker der lige pludselig er blevet gamle nok til at stemme.

Det må være os alles opgave at diskutere mellemfolkelig forståelse, multikulturel berigelse og menneskerettigheder med dem.

For som den amerikanske forfatter og poet Maya Angelou har skrevet: Had. Det har medført en masse problemer i verden, men aldrig løst et endnu!

Tak for ordet og fortsat god grundlovsdag!

Persondatalov

 

 

 

 

 

 Skagen, den 28. maj 2017

 

Skagen Byting og persondataloven

 

I forbindelse med indmeldelse beder vi om navn, adresse og mailadresse.

Oplysningerne registreres af foreningens kasserer i et Excel-regneark.

Oplysningerne er tilgængelige for foreningens bestyrelse med henblik på henvendelser til det enkelte medlem, først og fremmest via e-mail.

Oplysningerne videregives ikke til andre, hverken private eller firmaer.

Ved udmeldelse slettes oplysningerne.

 

 

 

 

 

 

 

Skagen, den 28. maj 2017

 

 

Skagen Byting og persondataloven

 

I forbindelse med indmeldelse beder vi om navn, adresse og mailadresse.

Oplysningerne registreres af foreningens kasserer i et Excel-regneark.

Oplysningerne er tilgængelige for foreningens bestyrelse med henblik på henvendelser til det enkelte medlem, først og fremmest via e-mail.

Oplysningerne videregives ikke til andre, hverken private eller firmaer.

Ved udmeldelse slettes oplysningerne.

Grundlovsfest 2018

GRUNDLOVEN

I             SKAGEN

Se plakat på Skagens Avis

GRUNDLOVSTALE

Kurt

Kirkedal

UNDERHOLDNING

Fællessang

Skagen Viseklub

MEDBRING

GERNE

KAFFE, KAGE

& KLAPSTOL

deboLes

debo\des

ARRAN GØ R: S KAG E N BYTI N G 1 SAMAR B EJ D E M ED KU LTU RH U S KAPPE L B O RG

Referat generalforsamling 18

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Skagen Bytings generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 i foreningshuset på Kappelborg.

 

 

 • Valg af dirigent. 

 

  1. Mogens Eeg blev valgt.
 • Formandens beretning. 

 

  1. Efter en spændende og livlig debat med flere fine forslag blev formandens beretning taget til efterretning.
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

Kassereren fremlagde trods røde tal på bundlinjen med humor det reviderede regnskab, der blev godkendt.

 

 • Behandling af indkomne forslag. 

 

  1. Der var ikke indkommet forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 10.Martin Knudsen, Jørgen Fink Petersen og Chresten Sloth Christensen genopstillede og blev valgt.

 

  1. Jens Borup takkede af. I hans sted blev Jens Vadet Poulsen valgt.
 • Valg af suppleanter.Richard Malmose blev som ny mand valgt.

 

  1. John Knudsen genopstillede og blev valgt.
 • Valg af revisorer. 

 

  1. Mogens Eeg og Arne Skovbo blev valgt.
 • Eventuelt. Skagen, den 21. marts 2018 Dirigent.

 

 1. Mogens Eeg
 2. Der udspandt sig på ny en livlig debat, mest om Skolemarken.

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

 

 

Da jeg for et år siden sagde ja til at være formand for Skagen Byting, troede jeg, at jeg vidste, hvad jeg gik ind til.

 

Det gjorde jeg ikke helt.

 

Jeg ville bare gerne give en hjælpende hånd til, at Skagen fortsat kunne være det gode sted, som min kone og jeg havde forelsket os i.

 

Når jeg ikke vidste, hvad jeg gik ind til, betyder det, at jeg ikke havde gjort mig klart

 • hvor mange sager vi behandler
 • og hvor dybt vi går ind i dem.

 

Hertil kommer, at bestyrelsen mente, at ved et formandsskifte, var tiden inde til

 • at vi foruden de fysiske sager – som vi tog os af før
 • at vi skulle i gang med arbejdet vedrørende perspektiver og udvikling af de geografiske områder, som den gamle Skagen kommune dækkede.

 

Et eksempel på det sidste er, vores forsøg på, at indhente data om pendlere, der hver morgen køre ind i vores by.

 

Disse data vil vi gerne bruge i samarbejdet med kommunen, og vores mål er, at få viden om, hvad der kan få pendlere til at bosætte sig i Skagen.

 

Derfor benyttede vi, den kedelige sag om besparelser på vores ryg- og gigtcenter, at få regionen til, at levere disse data, for det siger sig selv, at jo færre typer arbejdspladser vi har, jo svære er det, at få pendlere og deres familie til at flytte til Skagen.

 

Regionen kunne derfor passende kombinere, sundhedspolitik med egns politik og dermed både, bevare og udvikle arbejdspladser her i Skagen og ikke kun i Ålborg.

 

Desværre lykkedes det ikke, oplysningerne var der, men de kunne ikke udleveres, de var for personlige.

 

Generelt er situationen, som i ved, svær for byer og landsbyer, der ligger udenfor eller på kanten af pendlerafstanden til en stor by, folk flytter formentlig ikke til Skagen, fordi de vil pendle til Ålborg.

 

Mulighederne skal derfor findes lokalt, og vi skal selv tage initiativ til at udvikle dem, ingen fra hverken Frederikshavn eller Ålborg gør det, men vi har heldigvis gode venner begge steder.

 

Vi skal derfor ikke se os selv, som deres udkant, men som mulighedernes land og skabe rammer for, at mennesker med gå på mod og vilje får mulighed for at udfolde sig.

Det drejer sig i det hele taget om, at vi kan se og forstå hvilke ressourcer vi råder over og så få dem kortlagt.

 

Det har heldigvis mange eksempler på her i Skagen:

 • Vi har vores sommer ballet ved den Tilsandede Kirke
 • Vi har vores festivaler som gode kræfter arrangerer hvert år
 • Vi har vores fine nye fuglecenter på Grenen

 

alle er et godt eksempel på, at vi udnytter de ressourcer, som vi har.

 

Fuglecenteret er kun begyndelsen på noget større, fordi Fuglecenteret skal ses udviklet sammen med Grenensporet og de aktiviteter området vest herfor udvikles og rummer.

 

Det er derfor Bytinget går ind med støtte til Guldmejssøens venner.

Deres projekt er flot tænkt, som et rekreativt område, hvor der ellers kun ville være et kommunalt hul med regnvand.

 

Guldmajssøens venner har fra første færd arbejdet sammen med skoler og børnehaver, og stedet vil helt i den nye skolelovs ånd, kunne udvikles til et fantastisk undervisningssted.

 

Emner i undervisningen vil ikke blot være natur, men også kultur og teknik, som selve anlægget er udtryk for.

 

Læg hertil emner om sundhed.

Derfor er det vigtigt, at forlade sin IPad og bevæge sig ud i naturen?

 

Endeligt kan vi også håbe, at vi får et samarbejde med Oddecenteret om undervisning og oplevelser vedrørende kultur.

 

Vores seneste tiltag er, at vi har søgt Brøndums Legat om tilskud til en arbejdsgruppe med titlen,

Nyt fokus på Skagen Arkitektur.

 

Det er for tidlig at sige, om der kommer noget ud af det arbejde, men der er fokus på såvel byens nuværende arkitektur, som de fremtidige muligheder.

 

Det sidste bliver det sværeste og det kan godt være, at vi her skal nøjes med at være værter for møder, hvor muligheder og rammer for fremtidens byggeri drøftes.

 

Her kan jeg nævne at Susanne Eeg holder sommerskole for unge arkitektstuderende i uge 35, og hun skal være velkommen.

 

Nu vil jeg nævne nogle af de konkrete sager, som vi har arbejdet med i årets løb.

 

Jeg nævner dem bare, men bortset fra skolemarken, kommentere jeg dem ikke yderligere.

 

I må meget gerne stille spørgsmål senere, hvis der er emner, som i vil have debatteret

 

 1. uger – hvor vi skal betale for parkering, er nu færre end før

 

 1. uret på stationen er sat i gang

 

 1. Skolemarken blev indviet

 

 1. Sommerbussen blev sat i drift

 

 1. arbejdet med cykelsti på Bøjlevejen følges fortsat

 

 1. der arbejdes videre med forholdene på Sønderstrand, der løbende drøftes med kommunen

 

Det gør vi i øvrigt med flere andre sager, f.eks. Kasernegrunden, den nye affaldsordning og Skagen som fyrtårn vedrørende kystturisme.

 

Det sidste – må jeg ærligt sige –  at vi vedrørende kystturisme –  herunder lystfiskerturisme –  mangler en dialog med Skagen Havn og Turistforeningen

 

Vi har henvendt os, men der kommer ikke noget retur.

Det virker som om, at de ikke er interesseret i en dialog med os.

 

Skolemarkens fremtid er for os, som for jer, et vigtigt anliggende.

Den er på mange måder et symbol på Skawboernes egen vilje og dermed også forpligtelse til arrangement.

 

Vi kan ikke, som Skawboer bare række hånden frem og sige til kommunen:

 

”I må få ideer til, hvad der skal ske på marken og hvilke rammer skal der skabes.”

Det vil være flovt

 

Vi har derfor henvendt os til Skagens Levende Byrum og foreslået et samarbejde, for

 • at finde nøglerne til, hvordan vi gør stedet attraktiv og spændende for os selv og byens gæster

 

Vi har også kontaktet vore børnehaver, skoler og ungdomshus, samt Skagen Kultur og Fritidscenter, Skagen Sportscenter og Skagen Vandrehjem.

 

Vi har bedt dem hjælpe os med ideer til, hvad børn og unge i byen og byens unge gæster, kunne tænke sig at bruge skolemarken til.

 

Dette har foreløbig resulteret i mange gode forslag, men arbejdsgruben arbejder videre, de vil senere kontakte foreningen for ældre,

 

Når deres arbejde er færdig og alle forslag er behandlet, skulle det gerne ende med et borgermøde senere på året

 

Innovations og Kulturpris har vi også drøftet, det findes ikke i Skagen, men det kunne Bytinget i samarbejde med andre, herunder et pengeinstitut, måske råde bod på, hvis vi får den fornødne opbakning.

 

Afslutningsvis vil jeg blot fortælle, at vi har haft god succes med vores Grundlovsdag, vort virksomhedsbesøg og vort debatmøde med Kåre Dybvad.

 

Vi kunne godt have ønsket os lidt større deltagelse i de 2 sidstnævnte møder, men det skal ikke lægge en dæmper på, at begge møder var gode og givende oplevelser for os, som deltog.

 

På mødet med Kåre Dybvad blev det oplyst, at der arbejdes på, at der i alle byer i kommunen, skal oprettes et lokalråd således, at vores lokalråd bliver et af flere.

Vi følger selvfølgelig nøje udviklingen.

 

Jeg overdrager hermed beretningen til generalforsamlingens behandling.

Vedtægt

VEDTÆGTER

SKAGEN BYTING

 

 • 1:

Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er: SKAGEN BYTING

Foreningens hjemsted: Frederikshavn Kommune

 • 2:

Grundlag:

Skagen Byting er uafhængig af partipolitik

 

 • 3:

Formål:

Foreningens formål er:

 • at sætte fokus på og åbent diskutere visioner for Skagen
 • at tage et medansvar for Skagens udvikling ved at igangsætte og deltage i projekter, der kan udvikle byen
 • at synliggøre og styrke Skagen som byområde med henblik på at være talerør i forbindelse med byudvikling mv., således at Skagen fortsat udvikler sig som et spændende bosætningssted – både erhvervsmæssigt og kulturelt
 • at finde egnede former for dialog med omverdenen – herunder Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.§ 4:Som medlem af SKAGEN BYTING kan optages privatpersoner og husstande med bopæl i glSkagen Kommune samt virksomheder registeret i gl. Skagen kommune.§ 5:Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.§ 6:Medlemmer, der har betalt kontingent inden for den af bestyrelsen fastsatte tidsfrist, har stemmeret på generalforsamlingen. For at få stemmeret på foreningens generalforsamling skal man have været medlem af foreningen mindst 8 dage forud for generalforsamlingen.§ 7:Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingent samt ved tilskud og gaver.§8:Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholder hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel i Skagen-Onsdag samt evt. digitale medier eller ved e- mail. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer, der er fremmødt, jf. dog § 11 og 15.Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.§9: 
 • Dagsorden:
 • Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvis 3 medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.
 • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Generalforsamling:
 • Økonomi:
 • Stemmeret:
 • Medlemskontingent:
 • Medlemmer:
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 10
 • Valg af suppleanter jf. § 10
 • Valg af 2 revisorer for 1 år samt 1 revisorsuppleant for 1 år
 • Eventuelt§ 10:Bestyrelsen består af 7 medlemmer.På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år.Såfremt et medlem af bestyrelsen indvælges i Frederikshavn Byråd eller i Region Nordjylland, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen i Skagen Byting.Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgruppe til bearbejdelse af konkrete projekter eller opgaver med det formål at komme med en indstilling til bestyrelsen vedr. det konkrete projekt/opgave.§ 11:Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når:
 • Ekstraordinær generalforsamling:
 • Der føres møde protokol over bestyrelsens beslutninger. Der udsendes referat af mødet til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse.
 • Bestyrelsesmøder afholdes på formandens foranledning eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der skal dog som min. afholdes 1 bestyrelsesmøde hvert kvartal.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • For de valgte bestyrelsesmedlemmer gælder valget for 2 år. 4 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur på lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur på ulige år.
 • Bestyrelsen:
 • Et flertal i bestyrelsen finder det ønskeligt
 • Mindst 25 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Regler for indkaldelse iht. bestemmelser i § 8.  Regnskab:Bestyrelsen skal senest 1 måned før den ordinære generalforsamling aflevere regnskab og status til foreningens revisorer. Revisorerne har når som helst afgang til at efterse regnskab og beholdninger.Hæftelser:Hverken bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af foreningen hæfter for foreningens forpligtelser. Ændring af vedtægter: Foreningens opløsning:  Ikrafttræden:
 • Vedtægten ændret på den ordinære generalforsamling i marts 2016.
 • Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter godkendelse på den stiftende generalforsamling.
 • § 16:
 • I tilfælde af opløsning af SKAGEN BYTING overgår foreningens midler på opløsningstidspunktet til fremme af kulturelle formål i Skagen området.
 • Til forenings opløsning kræves, at mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for foreningens opløsning. Er dette ikke tilfældet, afgøres vedtægtsændringen på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.
 • § 15:
 • Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. Er dette ikke tilfældet, afgøres vedtægtsændringen på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.
 • § 14:
 • Foreningens formue hæfter således alene for foreningens forpligtelser.
 • Bestyrelsen er berettiget til at indgå nødvendige finansieringsaftaler tilpasset den daglige drift af foreningen. Foreningen tegnes af formanden i fællesskab med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til enkelt personer.
 • § 13:
 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • § 12:

Bestyrelsen

Her kommer et billede af bestyrelsen, når jeg finder ud af at flytte et hertil

Formand:  Martin Knudsen. Tlf.:51 86 64 79. Mail: bsa.skagen@skagennet.dk

Næstformand: Jørgen Fink Petersen. Tlf.: 98 44 24 72.  Mail: fink@skagennet.dk

Kasserer: Bente Lund: Tlf.: 71 75 78 10. Mail: belund@skagennet.dk

Sekretær: Jens Vadet Poulsen: Tlf. 29 80 62 74. Mail:jensvadet@gmail.com

Medlem: Karina Gajhede: Tlf: 29 67 47 16. Mail: famgajhede@skagennet.dk

Medlem: Chresten Sloth Christensen: Tlf: 21 86 47 19. Mail: cs@skagenbyting.dk

Medlem: Erik Hatt. Tlf.: 41 14 00 47. Mail: hatt@hatt.nu

Suppleant: John Knudsen: Tlf.: 29 24 13 71. Mail: Johnk@skagennet.dk

Suppleant: Richard Malmose: Tlf: 61 78 09 27. Mail: Richard@malmose.net.