Referat af bestyrelsesmøde 10. november 2022.

Bestyrelsesmøde i Bytinget. 10. november 2022. Foreningshuset på Kappelborg 1. sal.

Fraværende p.g.a. misforståelse: Jørgen Fink, Jane Bengtsen og Jan Iversen.

1. Siden sidst.
Bestyrelsen glædede sig over, at Lokalhistorisk Arkiv i denne omgang er reddet, men vi må være vågne, for arkivet kan være spareobjekt i næste runde.

2. Medlemmer og økonomi.
Jørgen Fink giver oplæg.
Udsat.

3. Medlemsmøde.
Bestyrelsen aftalte på sidste møde, at vi skulle holde medlemsmøde i Skagens arkiv og bede Hans Nielsen fortælle om arkivers historie og Skagens arkivs betydning for borgere og by.
Det bliver imidlertid som først drøftet Skagen Salmon, vi skal besøge.
Jesper Hegaard har lavet invitationen, indkalder og modtager tilmelding, idet vi kun kan være ca. 30 deltager. Kaffe mm:
Invitationerne er udsendt.

4. Bystranden.
Projektet ser ud til at være gået i hårknude, og Bytinget skal søge at rede trådene ud og beslutte, om vi fortsat skal lede projektet.
Jørgen Fink giver oplæg.
Udsat

5. Skagens identitet og udvikling er arbejdstitlen på vort eget projekt vedrørende gennemgang af lokalplaner mv. samt drøftelse af byens udviklingsmuligheder.
Aftenakademiet 2.0 har tilsvarende planer. Vi har derfor haft et møde med dem og forventer at høre om samarbejdsmuligheder inden dette møde.
Bestyrelsen besluttede at indlede samarbejdet, der kan betyde, at Bytinget erstattes af Skagen Byforum.
Her og nu nedsættes en styregruppe for projektet, og bestyrelsen udpegede Michael Jørgensen og Jesper Hegaard til at repræsentere Bytinget.
Sagen genoptages på førstkommende møde efter nytår.
.
6. Skagen Byting.
Skagen Bytings fremtid skal drøftes. Enten som en konsekvens af samarbejdet jf. punkt 5 eller som en konsekvens af, at der skal findes en ny formand.

7. Evt.
Kjeldsens planer om byggerier blev drøftet.

.