Referat af bestyrelsesmøde 23. oktober 2023

BESTYRELSESMØDE referat
BYTINGET i Skagen – Dato: Tirsdag den 23. oktober 2023 kl. 17:00

Deltagere: Michael Finn Jørgensen (MFJ), Kasper Foldager (KF), Hanne Heilmann (HH),
Jane Bengtsen (JB), Jesper Hegaard (JH), Niels Ove Kildahl (NOK), Jan Iversen (JI), Ole Bjerg Lauritzen
(OBL)

Referent: Ole Bjerg Lauritzen

AGENDA

1. Godkendelse af dagsorden,
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af sidste bestyrelses referat 12.09
Referatet blev godkendt.

3. Kontingent betaling og registrering.
KF, JH og NOK vil sammen gennemgå den nuværende medlemsliste, og få den opdateret, hvor der mangler mailadresser, vil de blive kontaktet pr. telefon, NOK venter en tilbage melding fra banken vedrørende adgang, til Unioo.

4. Vedtægter
JI og OBL forventer at fremkomme med et forslag til vedtægt ændringer til næste Bestyrelsesmøde.

5. Samarbejde med andre
MFJ informerede om det samarbejde som pt er i gang, og HH informerede om en ankesag som er sendt til Ankestyrelsen vedr. byggeriet i havnen.

6. Købstads arrangement 23.01.2024
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af NOK, MFJ og OBL.
Ønsket er at lave et arrangement hvor foreninger i Skagen deltager.
En liste over potentielle foreninger i Skagen skal fremskaffes og sendes til Bestyrelsen. NOK
Lokaler blev vendt og Skagens Hallen og Badmintons hallen var emner.
Et foreløbig omkostningsbeløb på 10.000 blev godkendt, og samtidig vil NOK prøve at søge tilskud fra fonde.

7. Opdatering af Erhvervs Forum
Foreløbig arbejde blev præsenteret, og cc af dette bliver sendt til Bestyrelsen. OBL

8. Media – nyhedsbrev – Facebook
Udtalelser til media vedr. Bytinget kan Formanden, alternativ Næstformanden
Gruppeformænd kan udtalelse sig om gruppens arbejde efter gruppens arbejde er godkendt af Bestyrelsen.
Hele Bestyrelsen kan udtale sig blot de tydeligt gør opmærksom på, at de udtaler sig som privatperson.
Nyhedsbrevet skrives af Formanden, om godkendte emner fra Bestyrelsen.
Facebook, fortsætter som hidtil, redigeret af JH, kun som informationsmedie.

9. Skagens analyse
En analyse af Skagens borger / medlemmer, ønskes at blive lavet så Bytinget kan arbejde iht medlemmers / borgernes ønsker.
En arbejdsgruppe bestående af NOK, JH, KF og MFJ blev nedsat. Det vigtigste er spørgsmålene, og gruppen vil fremkomme med udkast til næste Bestyrelses møde, evt. tidlige via mail.

10. Eventuelt
Der er bekymring over det begrænset udbud af byggegrunde i Skagen by. NOK vil til næste Bestyrelses møde medbringe et grund kort over Skagen.
Planloven giver mulighed for at større forening kan få tilsendt bygge planer, JI følger op på dette.
De mange forskellige lamper i Skagens by, som kommunen vil ændre på, skal undersøges. JI
11. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er berammet til den 14.11.23 kl. 16.15, samt 12.12.23 kl. 16.15.