Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2023

BESTYRELSESMØDE referat – BYTINGET i Skagen

Dato: Tirsdag den 6. juni 2023 kl. 16:00

Sted: Mosegårdsvej 5

Deltagere: Michael Finn Jørgensen (MFJ), Kasper Foldager (KF), Jan Iversen (JI), Hanne Heilmann (HH),
Ole Bjerg Lauritzen (OBL).
Følgende havde meldt afbud: Niels Ove Kildahl (NOK), Jesper Hegaard (JH), Jane Bengtsen (JB)

Referent: Ole Bjerg Lauritzen

AGENDA
1. Godkendelse af dagsorden,
Dagsordenen blev godkendt med ønske om at dagsorden til fremtidige møde vil blive udsendt 8 dage inden mødet.

2. Godkendelse af sidste bestyrelses referat
Sidste referat var blevet lagt på hjemmesiden før alle havde modtaget referatet og godkende det. Fremover skal referater laves senest 14 dage efter et afholdt møde og godkendelse skal ske senest 8 dage efter modtagelsen af referater, med godkendelse eller kommentar til referenten.

3. Referat af arbejdsgruppens møde
Da der desværre ikke var lavet et referat fra mødet, gav MFJ og OBL en mundtlig redegørelse, om tankerne om Forum. Bestyrelsen godkendte at arbejdsgruppen skulle arbejde videre med de fremlagte tanker, og komme med deres anbefalinger til næste bestyrelse møde

4. Forslag til ændringer af vedtægter, iht tillige udsendte forslag
Bestyrelsen talte om de forslagne ændringer og det blev besluttet at JI og OBL skulle arbejde videre og komme med et forslag til næste bestyrelse møde

5. Kontingent for firmaer, foreninger og andre
Der var opbagning om at se på kontingenterne generelt, og arbejdsgruppen skal komme med et forslag til næste bestyrelse møde.

6. Grundlovsdagen opfølgning
Der var stor ros de HH og JH for det fine arrangement, og der var opbagning for at holde det på Kystmuseet igen, HH undersøger det. Der var et ønske i bestyrelsen om at få flere yngre til at deltage i arrangementet, og det blev besluttet at der skulle oprettes en gruppe som kan komme med forslag til det, deltagerne skal udvælges til næste bestyrelses møde.

7. Forslag til andre aktiviteter herunder udbreder kendskabet til Bytinget
OBL foreslog at i lighed med Grundlovsdagen at man skulle holde et arrangement på datoen for hvornår Skagen fik Købstads status. HH vender tilbage med datoen.

8. Eventuelt
KF informerede om at havde problemer med at komme ind på bankens net bank, men håber at han får det løst.
På vor WWW står den tidligere formand som kontakt person det bør rettes JH – er rettet (JH)
Mangel på lejeboliger blev igen taget op, selv om det er et vigtigt emne, må bestyrelsen prioriterer de andre opgaver.
For at få ideer og hjælp til at udvikle Bytinget, vil JI tage kontakt til en tidligere Direktør i Real Dania, for evt. at høre han mening om vore planer.
Når de ovenstående opgaver er løst, skal der ses på indsats lister, og der var ønske om at føje arkitektur til.

9. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er berammet til den 22.08.23 kl. 16.15, KF undersøger om vi kan bruge Kirkens lokaler, alternativ kan MFJ undersøge om Brovandeskole kan huse os.