Referat af bestyrelsesmøde i juni 18

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting

tirsdag 12. juni 2018 kl. 16.00

i foreningshuset 1. sal på Kappelborg

afbud: Erik Hatt

 

 • Bestyrelsens godkendelse af tillægsdagsorden 

 

  1. Tillægsdagsorden godkendt
 • Siden sidst

 

a)I referatet fra bestyrelsesmødet i april var der desværre faldet en formulering ud under punkt 1 om Bytingets profil, hvorfor dette indsættes her:

Om Bytingets profil var der enighed om at de nuværende prioriteringer og løbende +arbejder er i god overensstemmelse med foreningens målsætning.

Enighed om at Bytinget ikke skal blive en klagecentral for borgerhenvendelser, men at vi skal være opmærksomme på at balancere henvendelserne til politikerne i kommune, region mv.

Punktet taget til efterretning

 

 1. b) Skolemarken, orientering om status v. Martin

Initiativgruppen har holdt møde, hvor man besluttede at henvende sig til ekstern rådgiver med idekataloget, der er udarbejdet på baggrund af brugerønsker. Det er så tanken, at denne rådgiver skal komme med bud på, hvordan disse ønsker kan samtænkes og realiseres konkret.

 Der søges midler via ”Home prisen”.

 

 1. c) Skagens arkitektur, orientering v. Chresten

Papir omdelt af CS, der gerne må læses og kommenteres. Første artikel i en serie vil blive bragt i Skagen Onsdag inden Sankt Hans.

 

 1. d) Iværksætterpris, orientering v. Chresten

Ikke noget nyt fra CS og Jørgen

 

 1. e) Lystfiskeri, orientering om møde med Bjarne Kvist v. Chresten og Jens

Godt møde for så vidt angår lystfiskernes adgang til ny østmole, idet Bjarne Kvist kunne meddele, at en enig bestyrelse i Skagen Havn allerede har besluttet, at der skal etableres adgang for lystfiskere på den kommende østlige havnemole. Mht. Bytingets deltagelse i det forberedende arbejde ser det noget anderledes ud, da Bjarne Kvist gav udtryk for, at han ikke fandt det nødvendigt at andre end politikere tager sig af dette!

 

 1. f) Grundlovsdag – orientering/evalueringen

En på alle måder rigtig god og vellykket dag! Vejret var med os, over to hundrede var mødt op, rigtig god tale af formanden og af hovedtaler Kurt Kirkedal.

Vi har fået mange gode tilbagemeldinger.

Husk at vi skal trykke flere sange – og de må gerne trykkes billigere.

Vi skal finde en taler til næste år – alle går i tænkeboks

 

 1. g) Medlemshenvendelse om Skagen Bystrand (ved Vester Strandvej), vedlagt som bilag

Martin har talt med initiativtagerne, der gerne vil gerne have ryddet op og have lidt ekstra skraldespande og skiltning hen mod toiletterne. Initiativtagerne vil selv gerne medvirke til at få stranden forskønnet. Jørgen vil tage kontakt til havnen og initiativgruppen for at få gang i projektet.

 

 1. h) Foreningen By og Lands forslag til havnepromenade, omtale vedlagt som bilag

Jørgen tager kontakt til havnedirektøren for at få afklaret status for projektering og linjeføringen af den nye havnemole. Jørgen melder tilbage.

 

 • Manglende respons fra Udvalgsformand for Teknik- og Miljø, Mette HardamMartin talte med Mette Hardam i går, hun lovede at melde tilbage til os, men svaret var ikke nået frem inden mødet. Efterfølgende har foreningen fået svar på vore henvendelser.Alle henvendelser til udvalg bør sendes til Forvaltningen og CC til udvalgsformand/medlemmer eller byrådsmedlemmer.Chresten og Ricard vil arbejder videre med sagen.

 

  1. Under punktet berørte vi problematikken om campere/mobilehomes, herunder hvordan forholdene for disse kan forbedres, uden at campingpladserne får forringet deres.
  2. Drøftelse af kommunens sagsgang og respons på henvendelser, samt hvordan vi som forening bedst får kommunikationen med de kommunale udvalg til at virke.
  3. Kopi af fornyet henvendelse vedlagt.
 • Fastlæggelse af arbejdsfordelingen i bestyrelsenKultur- og Fritidsudvalg påtager Karina sig at holde sig orienteret i. 

 

  1. Chresten fremsender forslag til fordeling af øvrige udvalg og råd.
  2. Hvem følger sagerne i hvilke kommunale udvalg og i byråd.
 • Gadebelysning

 

Kommunen har tilsyneladende nu ændret proceduren, sådan at de oprindelige gule pærer anvendes, mens selve gadelampen erstattes af ny type. Drøftelse af Bytingets vurdering af dette.

Det besluttedes at foreningen ikke foretager sig yderligere i denne sag.

 

 • Skagen Forbrænding

 

Anlægget er nu lukket. Drøftelse af Bytingets holdning og handlemuligheder.

Plan og miljøudvalget skal kulegrave sagen, men en genåbning af anlægget bliver der næppe tale om.

 

 • Støj i gaden

 

På baggrund af medlemshenvendelse ønskes en principiel afklaring af Bytingets holdning til, i samarbejde med andre lokale foreninger og enkeltpersoner, at medvirke til en bredere afdækning.

Der udspandt sig en længere drøftelse af temaet. Herunder bl.a. om de gamle SMÆK-E værdier (sundhed, miljø, æstetik, kvalitet og etik)eventuelt kan revitaliseres i drøftelserne om hvilke værdier Skagen bør prioritere i bl.a. turistarbejdet. Konklusionen blev at vi vil vurdere sagen henover sommeren og så afvente den evaluering af ordningen, som kommunen har lovet til efteråret.

Martin og Jens kontakter initiativtagerne for orientering om foreningens foreløbige beslutning.

 

 

 • Skagen Byting og persondataloven

 

JVP har udsendt en minimal beskrivelse af Bytingets procedure og håndtering af medlemsdata, samme foreslås uploadet til hjemmeside og Facebookside.

Taget til efterretning

 

8a. Beslutning vedr. referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden

      Beslutninger føres til referat

 

8b. Byvåbnet/Bytingets logo – ønskes i bedre opløsning.

Firmaet EzeePrint ligger inde med originalerne

 

 • Borgerforslag – ny kommunal praksis

 

https://www.skagensavis.dk/2018/05/13/ny-praksis-om-borgerforslag-til-teknisk-udvalg.html . Forslag om cykelsti ved Bøjlevejen og Kattegatvej skal genfremsættes.

JVP og MK sørger for genfremsættelse af de to forslag.

 

 • Eventuelt

 

Bestyrelsesmøder i efteråret 2018: 11/9 og 27/11