Referat Bestyrelsesmøde 12. oktober 2021.

Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 i foreningslokalet Kappelborg.

1. Siden sidst.
Status vedrørende Gl. Kirkesti, skolemarken, borgermødet (aflyst), bystranden, elladestation(er) og parkering, kasernegrunden, hvor der p.t. ikke er nyt at beslutte.
Ad. 1: ok, men der skal tromles.
Ad. 2: Michael tager direkte kontakt til Allan Kastor- Bytinget følger op i december, bla. med Jens Christians forslag.
Ad.3: borgermødet aflyst.
Ad 4. Jørgen og Michael arbejder videre med vandprøver og evt. nyvalg af arkitekt.
Ad.5: Formanden og Jøren arbejdere videre. Eventuelle placeringer: Grunden ved værftet og grunden ved rundkørslen Buttervej mv. mod Grenen.
Ad.6: Bytinget har over årene bragt spørgsmålet op adskillige gange, og afventer en åbning før videre.

2. Samarbejdet med kommunen.
Formanden vil fremlægge forslag til samarbejdsformer med kommunen, og bestyrelsen skal tage stilling til forslaget og beslutte, hvem der skal repræsentere Bytinget ved fysiske møder.
Formanden refererede fra mødet med den nye kommunaldirektør, der var åben for samarbejde.
Bestyrelsen besluttede, at samarbejdet foreløbig ikke skal omfatte faste kvartalsvise møder, men møder efter behov, hvor formanden for det meste deltager, men altid sekunderes af et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter interesse og behov.

3. Arbejdsfordeling.
Formanden fremlægger forslag til arbejdsfordeling frem til generalforsamlingen.
Arbejdsfordeling fremgår af bilag, der jf. punkt 5 sættes på hjemmesiden.

4. Sommerens forløb.
Bytinget har modtaget skrivelse fra Thomas Mose vedrørende forholdene i lystbådehavnen. Desuden besluttede vi sidst, at vi hver især skulle bidrage med fakta og eventuelle personlige oplevelser for bekendte.
Formanden fremlægger på den baggrund forslag til strategi- og handleplan med følgende faser:
1. Opsamling af fakta og personlige beretninger.
2. Nedskrivning af samme.
3. Præsentation heraf til relevante parter, der anmodes om at skrive et mål for turismen i Skagen i 2030. Medlemsmøde/offentligt møde med nyvalgte byrådsmedlemmer. Udvalgsarbejde og evt. fremsættelse af forslag for kommunen/offentligheden.

Bestyrelsen tog kommunens evaluering til efterretning, og formanden udarbejder et nyt forslag til bestyrelsens møde i december, bla. henblik på mødet med de nyvalgte byrådsmedlemmer i februar 2022.

5. Kommunikation og IT.
Bestyrelsen skal drøfte sin egen interne kommunikation, kommunikationen med medlemmer og den offentlige kommunikation.
Jesper Hegaard har gjort en stor indsats for at få hold på, hvilke IT – platforme, vi har, og hvordan de kan bruges. Jesper fremlægger resultaterne og af sit arbejde, og bestyrelsen skal beslutte, hvilke IT – platforme vi fremover skal satse på, og hvordan de skal bruges.
Jesper har stort styr på vore IT – muligheder. Bestyrelsen besluttede, at der skal sendes nyhedsbreve direkte pr, mail, medens andre kan abonnere på brevene via hjemmesiden. På hjemmesiden skal referater af bestyrelsens møder samt generalforsamlingen være tilgængelige.
Brugen af facebook afventer yderligere afklaring.
Internt skriver vil til orientering, hvis det er tilfældet og respons, hvis bestyrelsens medlemmer skal tage stilling til mailens indhold.

6. Grundlovsfesten.
Hanne Heilmann og Jesper Heegaard står for opgaven, men vi skal allerede nu have forslag til taler på bordet og evt. beslutte, hvem der har 1. prioritet, 2. prioritet osv.
Ingen forslag endnu. Hanne og Jesper arbejder videre med sagen frem til mødet i december, hvor formanden skal medbringe en todo-liste, og hvor der skal tages stilling til, om vi skal genindføre ideen om et lokalt talent som musisk indslag, og hvor der i øvrigt gerne må være forslag til musisk og sange.

7. Økonomi og medlemstal.
Jørgen Fink lægger fakta frem, men der lægges ikke op til nye beslutninger.
Jørgen fremlagde de skønne oplysninger om, at vi har næsten 200 medlemmer og en formue på den rigtige side af 40.000 kr.

8. Udvikling og afgrænsning af Nordbyen.
Nordbyen har nu i mange år været Skagens udviklingsområde. Tiden er derfor inde til at overveje, hvad bydelen skal rumme ud over parcelhuse og andre boligformer, og hvor byens grænse mod nord bedst placeres.
Bestyrelsen skal drøfte, om det er en opgave, vi kan og skal løfte, og hvordan er proces i givet fald skal udformes sammen med hvem?
Michael og Chresten udarbejder et oplæg til, hvordan den sag skal gribes an.

9. Evt.
Se siden sidst nr. 5. Desuden drøftedes udsigten for den gamle smedje på Vesterbybvej. Michael med Chresten på slæb undersøger sagen.
Næste møde: Tirsdag 7. december kl. 16:00