Referat bestyrelsesmøde 23. august 2023

BESTYRELSESMØDE referat

BYTINGET i Skagen

Dato: Onsdag den 23. august 2023 kl. 16:15

Sted: Kirkekontoret, Chr. X’s vej 30

Deltagere: Michael Finn Jørgensen (MFJ), Kasper Foldager (KF), Hanne Heilmann (HH),
Ole Bjerg Lauritzen (OBL). Jane Bengtsen (JB), Jesper Hegaard (JH),


Fraværende: Niels Ove Kildahl (NOK) orlov, Jan Iversen (JI) uden afbud,

Referent: Ole Bjerg Lauritzen

Hjertestarter: Chresten, deltog og kom med en fyldestgørende beretning om Hjertestarterne i Skagen, hvor
Mehnsen fonden havde givet Bytinget 10 hjertestartere samt 5 års vedligeholdelse.
MFJ fik overdraget ansvaret for at der b liver kørt videre i samme ånd. MFJ vil deltage i det
kommende kursus

AGENDA

 1. Godkendelse af dagsorden,
  Dagsordenen blev godkendt.
 2. Godkendelse af sidste bestyrelses referat 23.06
  Referatet blev godkendt og de uddelegerede opgaver var udført, dog mangler
  JL at tage kontakt med Real Dania.
 3. Resultat af arbejdsgruppens møde
  A. Udkast til ny struktur, blev godkendt og at der skulle arbejdes videre i gruppen med
  evnt. externe deltager.
  B. Kontingenten blev fastholdt, og forslag til kontingent til erhverv blev godkendt.
  JH og KF vil undersøge reglerne og mulighederne for at bruge kreditkort til betaling
  samt registrering af medlemmer.
  C. Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt med undtagelse af § 10, som skal
  udarbejdes igen.
 4. Information om Skagen Festival 2023
  JH gav en fyldestgørende information om den forgangne festival.
 5. Arbejdsgruppe for Grundlovsdag 2024
  JH som var tovholder for 2023 vil ligeledes være det for 2024, hvor 2 yderligere fra bestyrelsen vil deltage.
 6. Købstads fødselsdag, 22.01.1413
  Der var tilslutning til at denne dag fremover skal være en mærkedag for Bytinget
 7. Nyhedsbrev
  Det blev besluttet at der skal sendes nyhedsbrev ud til medlemmerne 4 gange p.a.
 8. Eventuelt
  Miljø, herunder støj og trafik blev debatteret og at det skulle på næste bestyrelsesmøde dagsorden.
 9. Næste bestyrelsesmøde
  Næste møde er berammet til den 23.09.23 kl. 16.15, KF undersøger om vi kan bruge Kirkens lokaler.