Referat fra d. 11. august 2020

 

Referat af bestyrelsesmødet i Skagen Byting

tirsdag den 11. august 2020.

 Tilstede:

Erik Hatt (formand)

Chresten Sloth Christensen (næstformand)

Jørgen Fink Petersen (kasserer)

Helle Christensen (sekretær)

Hanne Heilmann (sekretær)

Michael Jørgensen (suppleant)

Hans Nielsen (suppleant)

Formanden Erik Hatt bød velkommen til dette første møde efter

konstitueringen d. 7. juli 2020.

1. Fornyelsen af CVR registreringen er sket.

2.  Sekretærjobbet fordeles således: Hanne Heilmann tager referat af møderne. Helle Christensen tager sig af den tekniske del, så det bliver sendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

3.  Indtil videre varetager Jørgen Fink Petersen Bytingets hjemmeside og Facebook side.

4.

A. Vedr. turistarbejde: Der blev oplyst, hvorledes samarbejde og destination er blevet ændret og fremover vil være. Alle blev orienteret om brev fra Rene’ Zeeberg. (Ønsket var dog stadig med et lokal islæt).

Borgmesteren er glad for samarbejdet, da det kan give mulighed for statstilskud.

Generalforsamlingen i Turist Nord vil blive afholdt d. 25. august 2020. Handelsstandsforeningen, Hotel & Restauratørforeningen samt Turist Nord vil deltage.

Man enedes om, at punktet vil blive et punkt på næste bestyrelsesmøde.

B.  Jørgen Fink Petersen og Chresten Sloth Chr. afholder møde med Peter Sørensen vedr. skabelse af ny vækstpotentiale (3 underudvalg, Syd, Midt og Nord).

C.  Frederikshavns udvalg beslutter på erhvervsmøde, og Michael Jørgensen vil på Skagen Bytings vegne deltage i udviklingsworkshop projekt VÆKST SKAGEN d. 3. september 2020, herunder Bystranden ved Skurbyen, og hvorvidt det skal være lokalt drevet.

D.  Der er et alment ønske fra flere om, at EN AKUTBIL SKULLE VÆRE fast tilknyttet Skagen på helårs basis. Hanne Heilmann informerede om det offentlige møde i Skagen Kultur – og Fritidscenter d. 10. august 2020.

E.  Vedr. møder med borgmesteren og kommunaldirektøren: Det besluttes, at vi ikke som tidligere vil have faste møder med borgmesteren og kommunaldirektøren, men at vi vil bede om møder, når vi har specielle emner, vi vil diskutere med dem.

F.  Punkterne a – j

a.  Anløb af krydstogtsskibe: Det har været meget begrænset grundet Covid-19.

b.Værftsudvidelsen blev drøftet.

c.  Vejudvidelsen blev drøftet. Under dette emne blev shuttlebusser nævnt som en mulig fremtidig løsning. Disse små eldrevne busser kunne fremover skåne miljøet, byens små veje, og dermed gavne turismen om sommeren og fastboende om vinteren.

d.  Kystsikringen blev berørt og den forandring, som havneudvidelsen har og stadig fremover vil afstedkomme. Borgmesteren har meldt ud, at den fredede klit ved Sønderstrand/Vippefyret skal re -etableres snarest.

e.  Hotelplanerne ved Rolighedsvej: Det bliver stort, men intet mere kan gøres.

f.  By belysning: Man ønskede – så vidt det er muligt – at beholde de gamle standere.

g.  Kasernegrunden: Man er stadigvæk uforstående overfor, hvorfor Kommunen ikke kan få denne sag afsluttet og dermed få denne SKAMPLET fjernet og grunden ryddet.

h.  Spillestøj: 25 dage med musik blev til 45. Godt nok fordelt på bestemte dage. Man talte om, at politiet kunne give bødestraf til de, der overtrådte de pålagte regler.

i.  Man omtalte de helårs såvel som udlejningsboliger, der reelt tabte i værdi på grund af støj og larm.

j.  Man berørte de almene boliger som helhed, men også planerne, der påtænkes på det gamle varmeværfts grunde.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 27. oktober 2020.

 

 

 

 

 

 

H H/H C