Referat fra d. 7. september 2020

Referat af extra ordinært bestyrelsesmøde i Skagen Byting

mandag den 7. september 2020.

 Tilstede:

Erik Hatt (formand)

Chresten Sloth Christensen (næstformand)

Jørgen Fink Petersen (kasserer)

Helle Christensen (sekretær)

Hanne Heilmann (sekretær)

Michael Jørgensen (suppleant)

Afbud fra Hans Nielsen (supplant)

1. Vores strande.

Planen er udarbejdet af 3 arbejdsgrupper (Strandforum Nord) repræsenterende hver af de 3 gamle kommuner. Peter Sørensen har været formand for arbejdet med ”Strandforum Nord”, og Skagen Byting har her været præsenteret af Jens V. Poulsen. Som udgangspunkt vil planen være et styringsredskab for kommunens fremadrettede arbejde med strandene, men planen er samtidig ment som et lokalt oplæg til videre arbejde.

Skagen Byting kan nu tage stilling til, om man herfra vil sætte sig i spidsen forkonkretisering og realisering af ideerne for især Bystranden ved Vestre Strandvej, samt Sønderstrand. Det kan jf. bilag ske med vedtagelse af procesplan.

Bestyrelsen besluttede jf. bilag, at iværksætte procesplan frem mod konkretisering og evt. realisering af ideerne vedrørende vores strande.

2. Brev fra Hanne D. Heilmann.

Hanne fremlagde dels skriftligt, dels mundtligt en række problemstillingerne, som hun ønskede, at Skagen Byting skulle tage stilling til eller arbejde med.

Formanden bad Hanne D. Heilmann liste problemstillingerne i punkter frem mod næste bestyrelsesmøde.

3. Evt.

Bestyrelsen drøftede løst og fast, og formanden Erik Hatt tilkendegav, at han frem mod næste bestyrelsesmøde vil udforme et skriftligt oplæg vedrørende servicering af de fremtidige turister i Skagen.

Michael Jørgensen fortalte, at det første møde i arbejdsgruppen vedrørende ”Vækst i turister i Skagen” var meget positivt, og han så frem til næste møde i denne arbejdsgruppe.

Næste bestyrelsesmøde i Skagen Byting er fastlagt til tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 16.00

 

H H/HC